Vejledning om

Teknisk vejledning for indberetning af årsrapport i Regnskab Special med ESEF-taksonomien

Denne vejledning henvender sig til virksomheder, der indberetter årsrapport til Erhvervsstyrelsen med ESEF-taksonomien.

Vejledning er i version 1.1 udvidet i forhold til version 1.0 vedr.:
a) Hovedmappe indarbejdes i ZIP-filen, jf. nedenstående pkt. 1-6
b) Mulighed for den aflagte rapport indeholdes i zip-filen, jf. nedenstående pkt. 5 og 25-29

  • Version 1.1
  • Seneste opdatering 18. marts 2021

1
Kapitel
Indledning

Europa-Kommissionen har offentliggjort en delegeret forordning , der fastsætter regler for de filformater, som årsrapporter skal rapporteres i – European Single Electronic Format (ESEF). Reglerne kommer til at gælde alle virksomheder i EU, som er børsnoterede eller på anden måde er udstedere af finansielle instrumenter på regulerede markeder fra 1. januar 2020 og frem. De omfattede virksomheder benævnes nedenfor ”udstedere”. 

De nye regler finder første gang anvendelse for årsrapporterne for 2020, som offentliggøres i 2021. Hensigten med ESEF er at styrke gennemsigtigheden på kapitalmarkederne ved at gøre data mere tilgængeligt for analytikere, investorer og andre interessenter. 

Der indføres et krav om, at regnskabstal rapporteres i et struktureret dataformat, så årsrapporter bliver maskinlæsbare.

Reglerne gælder for indberetning af årsrapporter til Finanstilsynet i forbindelse med offentliggørelsen forud for generalforsamlingsgodkendelsen.

ESEF medfører, at årsrapporter skal udarbejdes i XHTML, som er et format, der kan åbnes af alle standardwebbrowsere. XHTML erstatter for mange virksomheder PDF-formatet.
 
Udstedere, som aflægger koncernregnskab efter IFRS, skal desuden benytte Inline XBRL til at opmærke regnskabstallene i virksomhedens primære finansielle opgørelser, dvs. resultatopgørelsen samt opgørelsen af anden totalindkomst, balancen, egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen.

For årsrapporterne for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere, bliver opmærkning af regnskabsnoter også obligatorisk.

Selvom indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen således ikke er direkte omfattet af de nye krav, finder Erhvervsstyrelsen det naturligt at tage en aktiv rolle.

Dermed vil de virksomheder, som ifølge forordningen har pligt til at opmærke de primære finansielle opgørelser i koncernregnskabet i Inline XBRL ved indberetning til Finanstilsynet, have mulighed for at indberette hele årsrapporten i samme format til Erhvervsstyrelsen.
 
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har udviklet en taksonomi til opmærkning af virksomhedens primære finansielle opgørelser (ESEF-taksonomien). ESEF-taksonomien afspejler i høj grad IFRS-taksonomien med enkelte tilføjelser, som er relevante for ESEF.

Taksonomien er tilgængelig på ESMA’s hjemmeside . Taksonomien opdateres som udgangspunkt årligt.

Konkret betyder det, at virksomheder, som udarbejder årsregnskabet og/eller koncernregnskabet efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, kan vælge at indberette årsrapport i Inline XBRL. De pågældende virksomheder skal i den forbindelse både anvende den danske taksonomi (årsregnskabslovs-taksonomien) samt ESEF-taksonomien, som offentliggøres af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

Nærværende vejledning beskriver en række områder, som relaterer sig til indberetning af årsrapport med ESEF-taksonomien.

2
Kapitel
Struktur for en udvidelse af taksonomien

Et centralt mål med digitalisering af årsrapporterne er, at det skal være nemt for regnskabsbrugere at sammenligne årsrapporter og deres indhold. 

Opbygningen/arkitekturen af ESEF-taksonomien bevirker, at taksonomien altid skal udvides. Det betyder i praksis, at alle årsrapporter har sin egen unikke taksonomi.

For at sikre sammenlignelighed, er det vigtigt, at udvidelserne sker på en ensartet måde og indenfor retningslinjerne fastlagt af ESMA i "ESEF Reporting Manual".

Nærværende vejledning dækker kun de dele af "ESEF Reporting Manual", som understøtter, at Erhvervsstyrelsens systemer automatisk kan modtage, XBRL-validere og offentliggøre årsrapporten sammen med udvidelsen. 

En komplet understøttelse af "ESEF Reporting Manual" er ikke dækket ved denne vejledning.

Afvigelse fra denne vejledning kan betyde at styrelsens modtagelsessystem ikke kan modtage og validere årsrapporten, der i så fald vil blive afvist.

Den valgte struktur har følgende formål:

  • Sikre, at Erhvervsstyrelsen kan modtage og validere årsrapporten mod taksonomien på digital vis. Dermed bliver dette også muligt for regnskabsbrugere og deres It-systemer.
     
  • Muliggøre, at årsrapporten er af en sådan karakter, at Erhvervsstyrelsen uden tilretninger kan offentliggøre denne på CVR.dk, således at regnskabsbrugere uden særlige forudsætninger eller værktøjer kan åbne årsrapporten og læse indholdet i en browser.

2.1. Retningslinjer for struktur for en udvidelse af taksonomien

Med udgangspunkt i ESMA's anbefalinger om at følge XBRL-International’s standard for taksonomi-pakker, har Erhvervsstyrelsen en række krav til strukturen for taksonomiudvidelsen.

Strukturen kan sammenfattes således og er beskrevet i dette afsnit, jf. pkt. 1-29 (nedenfor): 

Strukturen for taksonomiudvidelsen

For eksempelvirksomheden "Det gode aktieselskab A/S" kan strukturen udtrykkes således:

Struktur "Det gode aktieselskab A/S"

Zip-filen:

1. Zip-filen skal i roden indeholde 1 mappe: "Hovedmappen".
2. Zip-filen må i roden ikke indeholde andre filer og mapper.

Hovedmappen:

3. Hovedmappen skal kaldes præcist det samme som selve zip-filen - dog uden ”.zip”
4. Hovedmappen skal indeholde 2 mapper: "Metadatamappen" og "Taksonomimappen".
5. Hvis og kun hvis ”Den aflagte rapport” indgår i zip-filen, skal Hovedmappen også indeholde ”Rapportmappen”.
6. Hovedmappen må ikke indeholde andre filer og mapper.

Metadatamappen:

7. Metadatamappen skal navngives "META-INF".
8. Mappen må kun indeholde 2 filer: Specifikationsfilen: "taxonomyPackage.xml" og Katalogfilen: "catalog.xml". Mappen må ikke indeholde andre filer og mapper.

Specifikationsfilen:

9. Erhvervsstyrelsen anbefaler overholdelse af XBRL-International's standard for Specifikationsfilen.

Katalogfilen:

10. Katalogfilen skal indeholde den nødvendige remapping mellem SchemaRef i årsrapportens InlineXBRL-dokument og Entrypointet i taksonomipakken jf. XBRL-internationals standard. 
11. Erhvervsstyrelsen anbefaler overholdelse af XBRL-International's standard for katalogfilen.

Taksonomimappen:

12. Taksonomimappen navngives "xbrl" + domænenavn + topdomænenavn, adskilt af "." (punktum). 
13. Taksonomimappen må kun indeholde én versionsmappe.
14. Mappen må ikke indeholde andre filer og mapper.

Versionsmappen:

15. Versionsmappen navngives som en dato med format "yyyy-mm-dd".
16. Versionsmappen må kun indeholde filer af typen xsd og xml.
17. Versionsmappen skal indeholde entrypointet jf. schemaRef og catalog.xml.

Entrypointet:

18. Entrypointet skal indeholde import af esef_cor.xsd, jf. "ESEF XBRL Taxonomy Documentation", afsnit 3.4.7.
19. Entrypointet må ikke importere andre xsd'er fra ESEF-taxonomien.
20. Entrypointet må ikke importere xsd'er fra IFRS-taksonomien. Dette sker automatisk ved import af esef_cor.xsd, jf. "ESEF XBRL Taxonomy Documentation", afsnit 3.3.1.
21. Entrypointet må ikke importere xsd'er fra LEI-taksonomien. Dette sker automatisk ved import af esef_cor.xsd, jf. "ESEF XBRL Taxonomy Documentation", afsnit 3.3.2.
22. Entrypointet må ikke importere xsd'er fra den danske taksonomi for Årsregnskabsloven.
23. Entrypointet må ikke importere andre xsd'er end esef_cor.xsd eller taksonomifiler fra xbrl.org.
24. Erhvervsstyrelsen anbefaler, at man i entrypointet linker til de danske og engelske label-linkbaser og documentation-linkbaser (.xml) fra IFRS og ESEF taksonomierne, samt de øvrige linkbaser fra samme taksonomier for sprog, som anvendes i selskabets egen extension.

Rapportmappen:

25. Rapportmappen skal kaldes ”reports”
26. Rapportmappen kan kun indeholde én fil: ”Den aflagte rapport”
27. Rapportmappen må ikke indeholde andre filer fx billeder

Den aflagte rapport:

28. Den aflagte rapport kan kun indgå i ZIP-filen, såfremt den ikke oplyses særskilt sammen med ZIP-filen. Den kan således ikke indberettes dobbelt.
29. Den aflagte rapport skal angives med filtype ”.html” eller ”.xhtml”

2.2. Særligt udvidelse af taksonomien ved aflæggelse af moderselskabstal og ikke-koncerntal

ESEF-taksonomien indeholder en (explicit) dimension for "Koncernregnskaber og separate årsregnskaber" (ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementAxis). Tilhørende denne dimension har ESEF taksonomien defineret ét member: "Konsoliderede" (ConsolidatedMember).

30. Erhvervsstyrelsen anbefaler, at indberetter, der angiver "moderselskabstal og ikke-koncerntal" udvider dimensionen med følgende member fra ESEF-taksonomien:
name: ifs_full:SeparateMember
Dette member placeres i definition-linkbase og presentation-linkbase underordnet til "Konsoliderede" (ConsolidatedMember).

Øvrige taksonomifiler:

31. Vejledning og krav vedr. opbygning og indhold af taksonomifilerne er nærmere beskrevet jf. ESMA i "ESEF Reporting Manual".

3
Kapitel
Retningslinjer ved opmærkning af både ÅRL- og ESEF-taksonomien

Indberetter en virksomhed, som udarbejder årsrapport efter IFRS, en Inline XBRL-fil med årsrapporten, skal virksomheden både anvende ESEF-taksonomien samt den danske ÅRL-taksonomi. Erhvervsstyrelsen kræver udover opmærkning af de primære finansielle opgørelser yderligere opmærkning af en række oplysninger, såsom revisors erklæring, redegørelse for samfundsansvar mv. 

Ved brug af den danske ÅRL-taksonomi skal virksomheden vælge følgende særlige indgang til taksonomien:

entryDanishGAAPExcludingBalanceSheetIncomeStatementIncludingManagementsReview20201001

Gennem denne særlige indgang til taksonomien sikres det, at ÅRL-taksonomien fungerer som en slags tillæg til ESEF-taksonomien, så der dermed ikke er tale om overlap mellem taksonomierne.
Opmærkninger i henhold til de to taksonomier skal ske, jf. nedenfor:

ESEF-taksonomi ÅRL-taksonomi (særligt entrypoint)
Primære finansielle opgørelser, såsom eksempelvis resultatopgørelsen samt opgørelsen af anden totalindkomst, balancen og pengestrømsopgørelsen.

Generelle oplysninger om virksomheden, såsom eksempelvis CVR-nr. og regnskabsperiode.
Tekstbaserede elementer, såsom eksempelvis revisors erklæring, redegørelse for samfundsansvar, redegørelse for virksomhedsledelse, redegørelse for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse mv.
 

 

32. Vejledning og krav vedr. opbygning og indhold af taksonomifilerne er nærmere beskrevet jf. ESMA i "ESEF Reporting Manual".
33. Elementer, der vedrører ÅRL-taksonomien, skal tilføjes Target-attributen og have værdien: target="DKGAAP"
 

Target-attributen

4
Kapitel
Eksempelregnskab