Vejledning om

Sammenlægninger med en erhvervsdrivende fond

Denne vejledning omhandler sammenlægning af en erhvervsdrivende fond med en eller flere ikke-erhvervsdrivende fonde.

  • Version 1.1
  • Seneste opdatering 9. august 2023

1
Kapitel
Indledning

Efter erhvervsfondslovens § 89, stk. 1, 2. pkt., kan Erhvervsstyrelsen tillade, at en erhvervsdrivende fond sammenlægges med en eller flere ikke-erhvervsdrivende fonde omfattet af fondsloven.

Erhvervsstyrelsen kan også tillade, at en erhvervsdrivende fond sammenlægges med en fond, der ikke er omfattet af eller konkret er undtaget fra erhvervsfondsloven eller fondsloven.

På grund af forbuddet mod tilbageførsel af midler til stifter, kan der ikke ske sammenlægning af en erhvervsdrivende fond og en ikke-erhvervsdrivende fonde, hvis den fortsættende fond er stifter af den ophørende fond.

En sammenlægning af en erhvervsdrivende fond og en eller flere ikke-erhvervsdrivende fonde er ikke en fusion i erhvervsfondslovens forstand, hvorfor reglerne om fusion i erhvervsfondslovens kapitel 11 ikke gælder ved sammenlægninger. Det betyder, at der ikke er universalsuccession. Den fortsættende fond kan således ikke uden videre indtræde i de aftaler og kontrakter, som den ophørende fond har indgået. 

Ved fusion mellem erhvervsdrivende fonde eller fusion af en erhvervsdrivende fond og dens helejede datterselskab(er) henvises til Erhvervsstyrelsens vejledning om fusion med erhvervsdrivende fonde.

2
Kapitel
Kriterier for sammenlægninger

En sammenlægning mellem en erhvervsdrivende fond og en ikke-erhvervsdrivende fond kan kun ske, hvis fondene har beslægtede formål. Hvis dette ikke er tilfældet, vil sammenlægningen som udgangspunkt ikke blive tilladt. I helt særlige tilfælde kan det vise sig nødvendigt at tilpasse den erhvervsdrivende fonds formål for at sammenlægningen kan finde sted af hensyn til den ikke-erhvervsdrivende fonds formål, hvilket i givet fald skal ske efter reglerne for vedtægtsændringer for den erhvervsdrivende fond.

Derudover er det et krav, at både Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til sammenlægningen, og at Erhvervsstyrelsen (og evt. Civilstyrelsen) kan give tilladelse til eventuelle vedtægtsændringer affødt af sammenlægningen.

3
Kapitel
Processen for sammenlægninger

Ved en sammenlægning er det i udgangspunktet den erhvervsdrivende fond, der er den fortsættende fond og den ikke-erhvervsdrivende fond, der er den ophørende fond. Det skyldes, at sammenlægningen i sig selv ikke vil betyde ændringer i den erhvervsdrivende fonds erhvervsmæssige aktiviteter. 

Dog kan en sammenlægning i princippet godt medføre, at den fortsættende fond bliver en ikke-erhvervsdrivende fond, hvis de erhvervsmæssige aktiviteter efter sammenlægningen er begrænset i forhold til fondens øvrige aktiviteter mv., ligesom en sammenlægning kan medføre, at den fortsættende fond konkret skal undtages fra erhvervsfondslovens anvendelsesområde. I disse særlige tilfælde vil det formentlig være den erhvervsdrivende fond, som fondsbestyrelserne beslutter skal ophøre i forbindelse med sammenlægningen, og det vil i så fald skulle ske i henhold til de almindelige regler for likvidation af erhvervsdrivende fonde i erhvervsfondslovens kapitel 12.

En sammenlægning af en erhvervsdrivende fond og en ikke-erhvervsdrivende fond skal i henhold til Erhvervsstyrelsens faste praksis ikke anses som én samlet transaktion, men derimod en række enkeltstående transaktioner:

  • Ophør af den ikke-erhvervsdrivende fond ved sammenlægning (fondslovens § 32, stk. 1, 2. pkt.).
  • Overdragelse af nettoaktiverne til den erhvervsdrivende fond ifm. en sammenlægning (erhvervsfondslovens § 89, stk. 1, 2. pkt.).
  • Evt. kapitalforhøjelse i den erhvervsdrivende fond (erhvervsfondslovens §§ 35-36).
  • Evt. vedtægtsændring for den erhvervsdrivende fond (erhvervsfondslovens § 89, stk. 1, 1. pkt.).

Det er Erhvervsstyrelsens erfaring, at den bedste proces for en sammenlægning starter med, at de to fonde, som skal sammenlægges, udarbejder en grundig redegørelse for, hvorfor sammenlægningen er nødvendig eller hensigtsmæssig og i fondenes interesse, samt hvorledes de to fondes formål er beslægtede, som indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Hvis Erhvervsstyrelsen er positivt indstillet overfor sammenlægningen, vil vi oversende sagen til Civilstyrelsen (samt eventuelle relevante tilsynsmyndigheder), som herefter kan træffe afgørelse om sammenlægningen.

Når Civilstyrelsen (samt eventuelle relevante tilsynsmyndigheder) har tilladt, at den ikke-erhvervsdrivende fond kan ophøre ved sammenlægningen, kan Erhvervsstyrelsen give tilladelse til, at den erhvervsdrivende fond deltager i sammenlægningen samt eventuelle nødvendige vedtægtsændringer.

En sammenlægning med en eller flere ikke-erhvervsdrivende fonde kan resultere i en ændring af vedtægten for den erhvervsdrivende fond (eksempelvis formål, navn og binavn).

En vedtægtsændring for den erhvervsdrivende fond skal behandles efter erhvervsfondslovens § 89, hvilket vil sige, at det kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Hvis der er tale om ændringer i bestemmelser om formål eller uddelinger, kræves Civilstyrelsens samtykke også, jf. lovens § 89, stk. 2. Der henvises til Erhvervsstyrelsens vejledning om vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde.

Såfremt en eventuel kapitalforhøjelse i forbindelse med overtagelse af den ikke-erhvervsdrivende fonds nettoaktiver sker ved indskud af andre værdier end kontanter, skal der udarbejdes en vurderingsberetning (eller hvis muligt en ledelseserklæring) i henhold til erhvervsfondslovens regler for kapitalforhøjelser. Der henvises til Erhvervsstyrelsens vejledning om kapitalforhøjelser i erhvervsdrivende fonde.

I helt særlige situationer kan en sammenlægning være af en sådan karakter, at Erhvervsstyrelsens samtykke til en ekstraordinære disposition efter erhvervsfondslovens § 61 er påkrævet. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis den erhvervsdrivende fond ved sammenlægningen påtager sig forpligtelser, som medfører risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere.

Retsvirkningen for en sammenlægning indtræder, når den ikke-erhvervsdrivende fond er ophørt, og når nettoaktiverne er blevet overdraget til den erhvervsdrivende fond, og den eventuelle kapitalforhøjelse er blevet registreret i Erhvervsstyrelsens it-system.

Der sker ikke automatisk registrering af den ikke-erhvervsdrivende fonds ophør i CVR, og der skal derfor ske en selvstændig registrering af ophør af pligter i forhold til skattelovgivningen.