Vejledning om

Reglerne for medarbejderrepræsentation (selskabs- og koncernrepræsentation) i Danmark

Reglerne for medarbejderrepræsentation er reguleret i selskabsloven kapitel 8 og bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012. Reglerne går i hovedtræk ud på, at et selskabs medarbejdere kan beslutte, at de ønsker medarbejderrepræsentanter i selskabets øverste ledelsesorgan (”selskabsrepræsentation”), når selskabet har beskæftiget mindst 35 medarbejdere i gennemsnit i de sidste 3 år. Tilsvarende regler finder anvendelse for medarbejderne i et dansk moderselskab og dets datterselskaber (”koncernrepræsentation”).

  • Version 1.0
  • Seneste opdatering 6. september 2021

1
Kapitel
Selskabsrepræsentation

Hvis medarbejderne beslutter sig for at udnytte deres ret til selskabsrepræsentation, har medarbejderne ret til at vælge et antal medlemmer til bestyrelsen eller tilsynsrådet samt suppleanter for disse medlemmer. Hvis et anpartsselskab alene består af en direktion, og medarbejderne vælger at udnytte deres ret til at vælge medarbejderrepræsentanter, skal selskabet ændre selskabets ledelsesstruktur, så selskabet både har en direktion og en bestyrelse eller tilsynsråd, jf. selskabsloven § 111, stk. 3.

Medarbejderne har ret til at vælge medarbejderrepræsentanter svarerende til halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsmedlemmer, der er valgt af generalforsamlingen eller udpeget i henhold til selskabets vedtægter. Lidt forenklet kan man således sige, at medarbejderne har ret til at vælge minimum 1/3 af det samlede antal ledelsesmedlemmer, dog mindst 2 medlemmer. Såfremt det antal medlemmer, der kan vælges af medarbejderne, ikke udgør et helt tal, skal der afrundes opad. Det vil sige, at hvis en bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, har medarbejderne ret til at vælge 3 medarbejderrepræsentanter.

Det bemærkes, at selskabsloven § 120, stk. 1 stiller krav om, at mindst halvdelen af bestyrelsens eller tilsynsrådets medlemmer i aktieselskaber vælges af generalforsamlingen. Selskabet kan derfor være forpligtet til at øge antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelses- eller tilsynsrådsmedlemmer, så kravet opfyldes.

Desuden bemærkes, at retten til at beslutte, at der skal være selskabsrepræsentation alene tilkommer medarbejderne. Ledelsen kan ikke indføre en ordning om medarbejdernes medbestemmelse i selskabets ledelse, uanset at betingelserne for selskabsrepræsentation er opfyldt. 

Selskabsrepræsentationsvalget foregår ved direkte valg. Selskabsrepræsentanterne vælges som udgangspunkt for 4 år.

Ordningen om selskabsrepræsentation ophører ved valgperiodens udløb, hvis selskabet ved udløbet af perioden ikke længere opfylder betingelserne for selskabsrepræsentation. Derudover ophører en ordning om selskabsrepræsentation umiddelbart, hvis der ikke længere er medarbejdere i selskabet.

Selskabsrepræsentanterne og de valgte suppleanter nyder en særlig beskyttelse. De er bl.a. beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres ansættelsesforhold på samme måde som tillidsrepræsentanter. 

De nærmere regler om etablering samt ophør af en selskabsrepræsentationsordning findes i bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber og i Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabs- og koncernrepræsentation.

2
Kapitel
Koncernrepræsentation

Tilsvarende reglerne om selskabsrepræsentation har medarbejderne i et dansk moderselskab og dets datterselskaber ret til at vælge koncernrepræsentanter samt suppleanter for disse til moderselskabets bestyrelse eller tilsynsråd, hvis koncernen de sidste 3 år tilsammen gennemsnitligt har beskæftiget mindst 35 medarbejdere. Med hensyn til definition af en koncern henvises til reglerne i selskabsloven §§ 6 og 7.
 
Det samlede antal medarbejdervalgte medlemmer i moderselskabets øverste ledelsesorgan skal udgøre halvdelen af de øvrige medlemmer, dog skal der mindst være 3 medarbejdervalgte medlemmer. Omfattes moderselskabet af reglerne om selskabsrepræsentation, jf. selskabsloven § 140, har medarbejderne i moderselskabet ret til at vælge 2 af medlemmerne og suppleanter for disse. 

Det vil sige, at hvis moderselskabets bestyrelse består af 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer, har medarbejderne i moderselskabet og den datterselskaber ret til at vælge 4 medarbejdervalgte medlemmer bestyrelsen, hvoraf medarbejderne i moderselskabet har ret til at vælge 2 af medlemmerne efter reglerne om selskabsrepræsentation. 

Medarbejderne har ret til at vælge et lavere antal medlemmer og suppleanter, hvis der ikke kan vælges det antal, som medarbejderne har ret til.

3 års-reglen forudsætter, at mindst ét selskab har bestået i 3 år. Beregningen af selskabernes beståen skal tage udgangspunkt i selskabernes stiftelsestidspunkt og ikke koncernens etablering, dvs. koncernselskaberne skal ikke have udgjort en koncern i 3 år.

Valget afholdes som udgangspunkt som indirekte valg, men kan hvis koncernvalgudvalget i enighed beslutter det, afholdes som direkte valg. Koncernrepræsentanterne vælges som udgangspunkt for 4 år.

Hvis koncernforholdet ophører, bortfalder koncernrepræsentationen. En ordning om koncernrepræsentation ophører ligeledes, hvis der ikke længere er ansat medarbejdere i koncernens datterselskaber.

Koncernrepræsentanterne og suppleanterne for disse nyder en særlig beskyttelse. De er bl.a. beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres ansættelsesforhold på samme måde som tillidsrepræsentanter. 

De nærmere regler om etablering samt ophør af en koncernrepræsentationsordning findes i bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber og i Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabs- og koncernrepræsentation.

3
Kapitel
Frivillige ordninger

Reglerne om frivillige ordninger gælder uanset om betingelserne for medarbejderrepræsentation er opfyldt, og uanset om ordningen etableres i et nyt selskab eller i et eksisterende selskab.

Det er muligt at etablere en frivillig ordning om både selskabs- og koncernrepræsentation.

En frivillig ordning vil ikke afskære medarbejderne fra at kræve repræsentation i overensstemmelse med lovens regler, når selskabet opfylder betingelserne i selskabsloven §§ 140 og 141 om ret til at vælge medarbejderrepræsentanter.

De nærmere regler om etablering samt ophør af en frivillig ordning findes i bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber og i Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabs- og koncernrepræsentation.