Vejledning om

Om revision i en COVID 19-tid. (Notat.)

Revisionsmæssige forhold, som er af stor betydning som følge af COVID-19 påvirkning på revisionen af års-og koncernregnskaber

  • Version 1.0
  • Seneste opdatering 8. april 2020

COVID-19 er nok den største krise siden 2. verdenskrig. Både nationalt og globalt har den betydelig indvirkning på virksomheder og deres revisorer.

CEAOB1 har på denne baggrund offentliggjort en udtalelse i lyset af COVID-19 indvirkning på revision af års-og koncernregnskaber.

CEAOB er nedsat i henhold til EU’s revisorforordning om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden (537/2014) og består af repræsentanter fra medlemslandenes revisortilsynsmyndigheder og et medlem udpeget af ESMA (European Securities and Markets Authority).

CEAOB fremhæver følgende forhold, som er af stor betydning for revisionen:

1
Kapitel
CEAOB fremhæver følgende forhold, som er af stor betydning for revisionen

1.1. Opnåelse af tilstrækkelig egnet revisionsbevis

CEAOB understreger revisors ansvar for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for afgivelse af revisionspåtegningen.

CEAOB peger bl.a. på, at adgangs- og rejserestriktioner samt begrænset rådighed over personale kan vanskeliggøre revisors mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.

Revisor opfordres derfor til at undersøge brugen af alternative muligheder, herunder anvendelse af teknologi, i den udstrækning det er muligt.

1.2. Going concern

CEAOB fremhæver, at revisor skal være særlig opmærksom på virksomhedernes vurdering af deres evne til at fortsætte driften.

Revisor skal herunder bl.a. overveje betydningen af revisors vurdering på udformningen af revisionspåtegningen og i kommunikationen med virksomhedens øverste ledelse.

1.3. Efterfølgende begivenheder

For mange virksomheder er krisen opstået efter udløbet af regnskabsåret. CEAOB fremhæver derfor vigtigheden af, at revisor vurderer, om virksomhedens oplysninger om indvirkningen af COVID-19 på virksomhedens aktiviteter, finansielle stilling og om fremtidige resultater er passende.

1.4. Rapportering og kommunikation

CEAOB fremhæver herunder vigtigheden af, at revisor har en rettidig og
passende dialog med virksomhedens ledelse og den øverste ledelse om
indvirkningen af COVID-19 både på udførelsen af revisionen og på virksomheden og dens årsrapport.

2
Kapitel
Erhvervsstyrelsen fremhæver følgende forhold, som bør indgå i revisors overvejelser

I forlængelse af ovenstående vil Erhvervsstyrelsen fremhæve følgende forhold, som bør indgå i revisors overvejelser:

2.1. Udskydelse af fristen for indsendelse af årsrapporter

Folketinget vedtog den 2. april 2020 et lovforslag, der giver Erhvervsministeren bemyndigelse til bl.a. at fastsætte regler om fravigelse af fristerne for indsendelse af årsrapporter

Erhvervsministeren har henholdsvis den 7. april og 8. april fastsat regler, der udskyder fristen for indsendelse af virksomhedernes årsrapport med 3 måneder på Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets områder.

Revisor bør drøfte mulighederne med virksomhedernes øverste ledelse for en senere godkendelse og indsendelse af årsrapporterne.

Det vil give revisor bedre tid til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for afgivelse af revisionspåtegningen. I drøftelserne bør indgå behovet for aktuel og brugbar information til kreditinstitutter og samhandelspartnere som grundlag for deres kreditvurdering mv.

2.2. Varelager

Der har særligt været rejst spørgsmål ved betydningen af, at revisor er forhindret i at overvære den fysisk lagerkontrol som følge af COVID-19.

Hvis varelageret er væsentligt, skal revisor efter ISA 501 overvære den fysiske lagerkontrol for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for varelagerets tilstedeværelse og tilstand.

Hvis det ikke er praktisk muligt for revisor at overvære den fysiske lageroptælling, skal revisor udføre alternative revisionshandlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for varelagerets tilstedeværelse og tilstand. Hvis dette ikke er muligt, skal revisor modificere konklusionen i revisors erklæring.

Det er således ikke i sig selv en overtrædelse af revisorlovgivningen, hvis revisor som følge COVID-19 ikke har mulighed for at overvære den fysiske lagerkontrol, hvis revisor overholder kravene i ISA 501 og dokumenterer det i sine arbejdspapirer.

2.3. Hjælpepakker

Den danske regering har vedtaget en række støtteordninger for at hjælpe de danske virksomheder igennem krisen. Tilsvarende har regeringer i mange andre lande vedtaget hjælpepakker for erhvervslivet.

Dette skal indgå i revisors overvejelser, når revisor forholder sig til ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften, jf. ISA 570. Revisor skal imidlertid være opmærksom på, at ledelsens og revisors vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften skal dække en periode på mindst 12 måneder.

Erhvervsstyrelsen vil derfor understrege vigtigheden af, at revisor udviser professionel skepsis, når revisor forholder sig til ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften og til virksomhedens oplysninger om de fremtidige resultater.

Det omfatter ledelsens vurdering af indvirkningen af COVID-19 på virksomhedens afsætning, og dermed omsætning, leverancesikkerhed, indtjening og ikke mindst likviditet, samt ledelsens eventuelle redegørelse for, i hvilket omfang de forventer, at de af folketinget igangsatte hjælpepakker kan anvendes af virksomheden og vil understøtte virksomhedens fortsatte drift.

2.4. Etiske overvejelser

Uafhængighedsreglerne tillader, at revisor kan udføre COVID-19 relateret rådgivning og assistance med ansøgninger i henhold til de forskellige støtteordninger, så længe det ikke vækker tvivl om revisors uafhængighed hos en velinformeret tredjemand. Revisor bør i særlig grad være opmærksom på ikke at træffe ledelsesmæssige beslutninger for erklæringskunden gennem den COVID-19 relaterede rådgivning og assistance, idet det kan vække tvivl om revisors uafhængighed.

Ved revision af virksomheder af interesse for offentligheden gælder skærpede krav til revisors uafhængighed. Revisorloven tillader revisor under visse betingelser at rådgive om støtteordninger, og Erhvervsstyrelsen skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på styrelsens vejledning om levering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til virksomheder af interesse for offentligheden, som kan ses på styrelsens hjemmeside under vejledninger.

Revisorlovgivningen indeholder desuden et loft (CAP) for revisors levering af ikke-revisionsydelser, som for de fleste virksomheder er aktuel i det nuværende regnskabsår. Efter revisorloven kan Erhvervsstyrelsen undtagelsesvist, og hvis helt særlige omstændigheder taler for det, dispensere fra CAP’en i ét regnskabsår. Det kræver, at revisor indsender en begrundet ansøgning.

Det er styrelsens vurdering, at COVID-19 er et helt ekstraordinært forhold, der taler for undtagelsesvist at give dispensation for honorarer for COVID-19-relateret rådgivning.