Vejledning om

Genoptagelse af grønlandske A.M.B.A., S.M.B.A. eller F.M.B.A. under tvangsopløsning

Læs i vejledningen om betingelserne for genoptagelse af grønlandske virksomheder med begrænset ansvar, der er under tvangsopløsning.

 • Version 2.0
 • Seneste opdatering 22. juli 2019

1
Kapitel
Indledning

En grønlandsk virksomhed med begrænset ansvar, der er under tvangsopløsning, kan under visse betingelser genoptages. Denne vejledning har til formål at beskrive, hvad der skal til for at genoptage en grønlandsk virksomhed med begrænset ansvar. I vejledningen omfattes virksomhedsformerne A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. 

Når Erhvervsstyrelsen oversender en virksomhed til tvangsopløsning hos Retten i Grønland, har virksomheden en frist på 3 måneder til at blive genoptaget. Hvis virksomheden genoptages, bliver oversendelsen til skifteretten trukket tilbage, og virksomheden kan fortsætte dens drift.

Reglerne om opløsning og genoptagelse af visse erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar findes i 'Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder', som henviser til kapitel 14 i Selskabsloven.

2
Kapitel
Genoptagelse af A.M.B.A., S.M.B.A. eller F.M.B.A. under tvangsopløsning

Et A.M.B.A., S.M.B.A. eller F.M.B.A. med hjemsted i Grønland under tvangsopløsning kan i visse tilfælde afbryde skifterettens behandling af tvangsopløsningen og genoptage selskabet. 

Når Erhvervsstyrelsen anmoder retten i Grønland om at tvangsopløse virksomheden eller foreningen, har virksomheden en frist på 3 måneder til at blive genoptaget.

Hvis virksomheden genoptages, bliver oversendelsen til Retten i Grønland trukket tilbage, og virksomheden kan fortsætte sin drift. 

Erhvervsstyrelsens beslutning kan dog først træffes efter, at Grønlands hjemmestyre har haft lejlighed til at udtale sig.  

Genoptagelse er betinget af, at virksomheden inden for de sidste 5 år ikke tidligere har været under tvangsopløsning.

2.1. Det kompetente organ skal træffe beslutning om genoptagelse

Virksomhedens kompetente organ, generalforsamlingen eller tilsvarende, skal træffe beslutning om at genoptage virksomheden. Hvis Retten i Grønland har udnævnt en likvidator, skal vedkommende samtykke i beslutningen. Beslutning om genoptagelse skal anmeldes senest 5 uger fra datoen om beslutningen. 

Virksomheden skal kunne berigtige de forhold, der gav anledning til tvangsopløsningen, derudover forudsættes genoptagelse af, at virksomhedens vedtægter i det hele opfyldes. 

Derudover skal der træffes beslutning om, hvem der skal indtræde i virksomhedens ledelse, og hvis virksomhedens årsrapport bliver revideret af en revisor, skal der også vælges en revisor. Grunden til at ledelsen skal vælges på ny er, at virksomhedens ledelse automatisk fratræder, når det bliver oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten.

2.2. Indberetning af manglende årsrapport eller undtagelseserklæring

Såfremt virksomheden mangler at indberette en eller flere årsrapporter eller undtagelseserklæringer, skal disse godkendes for at virksomheden kan genoptages.  

Årsrapporterne skal indberettes til Erhvervsstyrelsen og være i overensstemmelse med årsregnskabsloven, underskrevet af ledelsen og forsynet med en godkendt revisors påtegning medmindre revision er fravalgt. 

Undtagelseserklæringerne skal i henhold til årsregnskabslovens § 4 skal være underskrevet af det øverste ledelsesorgan.

3
Kapitel
Anmeldelse af genoptagelsen til Erhvervsstyrelsen

Anmodning om genoptagelse af grønlandsk A.M.B.A., S.M.B.A. eller F.M.B.A. anmeldes til Erhvervsstyrelsen gennem 'Virk' > 'Ændre Virksomhed' > 'genoptag virksomhed'. 

Følgende skal indsendes til Erhvervsstyrelsen: 

 1. Referat af generalforsamling eller lignende beslutning, hvoraf det fremgår: 
  • at der er truffet beslutning om, at virksomheden skal genoptages,
  • hvem der er valgt som ledelse (bestyrelse, direktion eller anden ledelse),
  • evt. hvilken statsautoriseret eller registreret revisor der er valgt, hvis virksomheden eller foreningen er underlagt revisionspligt eller frivilligt har tilvalgt revision, og
  • evt. ændringer af vedtægten.
 2. Virksomhedens ajourførte og daterede vedtægter, hvis disse er ændrede som led i genoptagelsen.
 3. Manglende årsrapport eller undtagelseserklæring i henhold til § 4 i 'Anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven', der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

  Årsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med 'Anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven', hvilket bl.a. betyder, at årsrapporten skal være underskrevet af ledelsen og forsynet med en statsautoriseret eller registreret revisors revisionspåtegning (erklæring med høj grad af sikkerhed), hvis virksomheden eller foreningen er omfattet af revisionspligt. Årsrapporten skal endvidere være godkendt af generalforsamlingen eller lignende beslutningsorgan.

  Undtagelseserklæringen i henhold til § 4 i 'Anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven', skal være underskrevet af det øverste ledelsesorgan.
 4. Hvis Retten i Grønland har udpeget en likvidator, skal der indsendes dokumentation til styrelsen for, at den af Retten i Grønland udpegede likvidator kan tiltræde genoptagelsen.

Fristen på 3 måneder udelukker ikke, at Retten i Grønland behandler sagen inden da. Det er Retten i Grønland, som udpeger en evt. likvidator. Hvis virksomheden vil undgå, at Retten i Grønland udpeger en likvidator, bør anmeldelse om genoptagelse indsendes til Erhvervsstyrelsen, inden Retten i Grønland behandler sagen. Det er op til Retten i Grønland at afgøre, om den vil udpege en likvidator.

Ved genoptagelse, hvor tvangsopløsningen skyldes manglende rettidig indsendelse af virksomhedens eller foreningens årsrapport eller undtagelseserklæring, vil medlemmer af virksomhedens eller foreningens øverste ledelsesorgan, blive pålagt afgift efter reglerne i §§ 151-152 i 'Anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven'.

Såfremt en eller flere af de ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, kan virksomheden ikke blive genoptaget. Hvis selskabet ikke bliver genoptaget, vil skifteretten opløse virksomheden enten ved tvangsopløsning eller ved konkurs.