Vejledning om

Genoptagelse af A.M.B.A., S.M.B.A. eller F.M.B.A. under tvangsopløsning

Læs i vejledningen om hvordan en eventuel genoptagelse kan ske senest 3 måneder efter, at styrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

  • Version 2.0
  • Seneste opdatering 22. juli 2019

Virk selvbetjening

1
Kapitel
Indledning

En virksomhed med begrænset ansvar, der er under tvangsopløsning, kan under visse betingelser genoptages. Denne vejledning har til formål at beskrive, hvad der skal til for at genoptage en virksomhed med begrænset ansvar. I vejledningen omfattes virksomhedsformerne A.M.B.A, S.M.B.A og F.M.B.A.

Når Erhvervsstyrelsen oversender en virksomhed til tvangsopløsning hos skifteretten, har virksomheden en frist på 3 måneder til at blive genoptaget. Hvis virksomheden genoptages, bliver oversendelsen til skifteretten trukket tilbage, og virksomheden kan fortsætte dens drift.

Reglerne om opløsning og genoptagelse af virksomheder med begrænset ansvar findes i Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvilken henviser til selskabslovens kapitel 14 om genoptagelse. 

2
Kapitel
Genoptagelse af A.M.B.A, S.M.B.A og F.M.B.A under tvangsopløsning

En virksomhed under tvangsopløsning kan i visse tilfælde afbryde skifterettens behandling af tvangsopløsningen og genoptage virksomheden. Når et A.M.B.A., S.M.B.A. eller F.M.B.A. er under tvangsopløsning, kan det kun genoptages, hvis anmeldelse m.m. er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter, at styrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

Fristen på 3 måneder udelukker ikke, at skifteretten behandler sagen inden da. Det er skifteretten, som udpeger en evt. likvidator. Hvis virksomheden vil undgå, at skifteretten udpeger en likvidator, bør anmeldelse om genoptagelse indsendes til Erhvervsstyrelsen, inden skifteretten behandler sagen. Det er op til skifteretten at afgøre, om den vil udpege en likvidator.

Genoptagelse er betinget af, at virksomheden inden for de sidste 5 år ikke tidligere har været under tvangsopløsning.

I tilfælde af at virksomheden ikke genoptages, vil skifteretten opløse virksomheden enten ved tvangsopløsning eller ved konkurs. Hvis domstolene har truffet afgørelse om at tvangsopløse virksomheden, kan denne ikke genoptages, selvom betingelserne herfor måtte være opfyldt.

2.1 Det kompetente organ skal træffe beslutning om genoptagelse

Virksomhedens kompetente organ, generalforsamlingen eller tilsvarende, skal træffe beslutning om at genoptage virksomheden. Hvis skifteretten har udnævnt en likvidator, skal vedkommende samtykke i beslutningen. Beslutning om genoptagelse skal anmeldes senest 2 uger fra datoen om beslutningen.

Virksomheden skal kunne berigtige de forhold, der gav anledning til tvangsopløsningen, derudover forudsættes genoptagelse af, at virksomhedens vedtægter i det hele opfyldes.

Derudover skal der træffes beslutning om, hvem der skal indtræde i virksomhedens ledelse, og hvis virksomhedens årsrapport bliver revideret af en revisor, skal der også vælges en revisor. Grunden til at ledelsen skal vælges på ny er, at virksomhedens ledelse automatisk fratræder, når det bliver oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten.

2.2 Indberetning af manglende årsrapport eller undtagelseserklæring

Såfremt virksomheden mangler at indberette en eller flere årsrapporter eller undtagelseserklæringer, skal disse godkendes for at virksomheden kan genoptages.

Årsrapporterne skal indberettes til Erhvervsstyrelsen og være i overensstemmelse med årsregnskabsloven, underskrevet af ledelsen og forsynet med en godkendt revisors påtegning medmindre revision er fravalgt.

Undtagelseserklæringerne skal i henhold til årsregnskabslovens § 4 skal være underskrevet af det øverste ledelsesorgan.

3
Kapitel
Anmeldelse af genoptagelsen til Erhvervsstyrelsen

3.1 Anmeldelse skal på Virk 

Anmodning om genoptagelse af en virksomhed med begrænset ansvar skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen gennem Virk under Ændre Virksomhed, ”genoptag virksomhed”.

Følgende skal indsendes til Erhvervsstyrelsen med anmeldelsen:

  1. Referatet, hvor det bliver besluttet at selskabet skal genoptages. 
  2. Virksomhedens ajourførte og daterede vedtægter, hvis de er ændrede i forbindelse med genoptagelsen.
  3. Hvis skifteretten har udpeget en likvidator, skal der indsendes dokumentation til styrelsen for, at den af skifteretten udpegede likvidator kan tiltræde genoptagelsen. Såfremt likvidator har underskrevet generalforsamlingsreferatet, kan dette benyttes som dokumentation.
  4. Manglende årsrapport eller undtagelseserklæring i henhold til årsregnskabslovens § 4, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet. Årsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, underskrevet af ledelsen og forsynet med en godkendt revisors revisionspåtegning. Årsrapporten skal være godkendt af generalforsamlingen eller lignende beslutningsorgan. Undtagelseserklæringen i henhold til årsregnskabslovens § 4 skal være underskrevet af det øverste ledelsesorgan.
  5. Hvis der indsendes undtagelseserklæring, skal der indsendes en erklæring udarbejdet af en godkendt revisor om, at virksomheden er solvent, jf. anmeldelsesbekendtgørelsen § 40, stk. 2. Der skal være tale om en erklæring afgivet med høj grad af sikkerhed omfattet af erklæringsbekendtgørelsen. Henviser erklæringen til årsrapporten, må der som udgangspunkt ikke være forbehold i denne.

Såfremt en eller flere af de ovennævnte betingelser ikke opfyldt, kan virksomheden ikke blive genoptaget.

Anmelder vil ved registreringen af genoptagelsen blive pålagt et gebyr på 350 kr.

Ved genoptagelse, hvor tvangsopløsningen skyldes manglende rettidig indsendelse af virksomhedens årsrapport eller undtagelseserklæring, vil medlemmer af virksomhedens øverste ledelsesorgan, blive pålagt afgift efter reglerne i årsregnskabslovens §§ 151-152.