Vejledning om

Genoptagelse af A.M.B.A., S.M.B.A. eller F.M.B.A. under tvangsopløsning

Læs i vejledningen om hvordan en eventuel genoptagelse kan ske senest 3 måneder efter, at styrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

 • Version
 • Seneste opdatering 5. januar 2012

Selvbetjening

 

1
Kapitel
Genoptagelse af A.M.B.A., S.M.B.A. eller F.M.B.A. under tvangsopløsning

Når et A.M.B.A., S.M.B.A. eller F.M.B.A. er under tvangsopløsning, kan det kun genoptages, hvis anmeldelse m.m. er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter, at styrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

Genoptagelse er betinget af, at virksomheden inden for de sidste 5 år ikke tidligere har været under tvangsopløsning.

Følgende skal indsendes til Erhvervsstyrelsen:

 1. Korrekt udfyldt anmeldelsesblanket. Blanketten kan findes på hjemmesiden Virk.dk. Ledelsen og evt. en godkendt (statsautoriseret eller registeret) revisor skal anmeldes, også selvom de var registreret før opløsningsanmodningen. Godkendt revisor skal ikke anmeldes, hvis virksomheden lovligt har fravalgt revision, eller hvis virksomheden indsender undtagelseserklæring, jf. årsregnskabslovens § 4. Fravalg af revision kan kun ske på virksomhedens ordinære generalforsamling, eller lignende beslutningsorgan.
 2. Referat fra generalforsamling eller lignende beslutning, hvoraf det fremgår:
  • at der er truffet beslutning om, at virksomheden skal genoptages,
  • hvem der er valgt som ledelse (bestyrelse, direktion eller anden ledelse), 
  • evt. hvilken godkendt revisor der er valgt, hvis virksomheden er underlagt revisionspligt eller frivilligt har tilvalgt revision, og
  • eventuelle ændringer af vedtægten.
 3. Virksomhedens ajourførte og daterede vedtægter.
 4. Manglende årsrapport eller undtagelseserklæring i henhold til årsregnskabslovens § 4, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet. Årsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, underskrevet af ledelsen og forsynet med en godkendt revisors revisionspåtegning. Årsrapporten skal være godkendt af generalforsamlingen eller lignende beslutningsorgan. Undtagelseserklæringen i henhold til årsregnskabslovens § 4 skal være underskrevet af det øverste ledelsesorgan.
 5. Hvis skifteretten har udpeget en likvidator, skal der indsendes dokumentation til styrelsen for, at den af skifteretten udpegede likvidator kan tiltræde genoptagelsen.
 6. Hvis der indsendes undtagelseserklæring, skal der indsendes en erklæring udarbejdet af en godkendt revisor om, at virksomheden er solvent, jf. anmeldelsesbekendtgørelsen § 32, stk. 2. Der skal være tale om en erklæring afgivet med høj grad af sikkerhed omfattet af erklæringsbekendtgørelsen. Henviser erklæringen til årsrapporten, må der som udgangspunkt ikke være forbehold i denne.
 7. Da der i virksomheden skal være mindst 2 aktive deltagere, skal der til styrelsen indsendes en oversigt over de aktive deltagere i virksomheden. Oversigten skal være underskrevet af samtlige aktive deltagere.

Erhvervsstyrelsen foreslår, at advokat og/eller godkendt revisor medvirker – også selvom virksomheden har fravalgt revision.

Fristen på 3 måneder udelukker ikke, at skifteretten behandler sagen inden da. Det er skifteretten, som udpeger en evt. likvidator. Hvis virksomheden vil undgå, at skifteretten udpeger en likvidator, bør anmeldelse om genoptagelse indsendes til Erhvervsstyrelsen, inden skifteretten behandler sagen. Det er op til skifteretten at afgøre, om den vil udpege en likvidator.

Anmelder vil ved registreringen af genoptagelsen blive pålagt et gebyr på 350 kr.

OBS! Ved genoptagelse, hvor tvangsopløsningen skyldes manglende rettidig indsendelse af virksomhedens årsrapport eller undtagelseserklæring, vil medlemmer af virksomhedens øverste ledelsesorgan, blive pålagt afgift efter reglerne i årsregnskabslovens §§ 151-152.