Vejledning om

CIUS (Core Invoice Usage Specification)

1
Kapitel
Læsevejledning

I vejledningen beskrives hvordan den europæiske faktura standard kan implementeres i praksis gennem specifikationerne fra OpenPEPPOL og den supplerende specifikation med specifikke danske krav og vejledning ved fakturering til danske offentlige modtagere.

En CIUS er en præcisering eller skærpelse af kravene til den europæiske standard med det formål at operationalisere standardens faktura og kreditnota i forhold til kendte krav og processer både på tværs af landegrænser og nationalt. Reglerne for en CIUS er beskrevet i den europæiske standard, og kan kun indeholde restriktioner og ikke udvidelser til standarden. 

2
Kapitel
Europæisk Norm (EN)

Den 28. juni 2017 blev den europæiske standard, også omtalt som europæisk norm, CEN/EN 16931-1:2017 for elektronisk fakturering udstedt. Standarden er forpligtende over for de offentlige myndigheder i EU, ved offentlige udbud over EU-udbudsgrænsen. For statslige myndigheder er standarden gældende fra 18. april 2019 og for regionale og kommunale myndigheder og ordregivende enheder fra 18. april 2020.

Standarden er en normativ beskrivelse af, hvilke elementer en elektronisk faktura og kreditnota kan og skal indeholde. Den kan udtrykkes i to syntakser enten UBL 2.1 eller CII (jf. bekendtgørelse om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur bilag 1).

For de offentlige myndigheder i Danmark betyder det, at de fra de angivne datoer skal være i stand til at modtage en faktura eller kreditnota, der overholder specifikationerne i de to givne syntakser.

Det er ikke muligt for danske myndigheder at stille krav til udenlandske leverandører ud over reglerne beskrevet i den europæiske standard. Der er dog en forventning om, at leverandører vil benytte sig af den implementering af standarden PEPPOL har lavet, som beskrevet i det følgende afsnit.

Danske leverandører kan fortsat benytte OIOUBL. Endvidere er der stillet krav til brugen af PEPPOL BIS Billing 3.0 for danske leverandører, som beskrevet i det følgende.  

3
Kapitel
PEPPOL CIUS

For at PEPPOL kan implementeres i overensstemmelse med den europæiske standard, udarbejder OpenPEPPOL CIUS dokumenter. PEPPOL CIUS publiceres som ”Business Interoperability Specifications” (BIS), der skal erstatte eksisterende BIS dokumenter for faktura og kreditnota. De nye PEPPOL BIS Billing 3.0 begrænser anvendelsen af en række elementer fra den europæiske standard, og er udviklet baseret på en beslutning om at overholde standarden, samtidig med at der tages hensyn til eksisterende PEPPOL processer og brugere.  

BIS er baseret på ISO-standarden Universal Business Language (UBL – ISO/IEC 19845) i fuld overensstemmelse med den fælleseuropæiske standard til elektronisk afregning (CEN/EN 16931-1:2017). PEPPOL BIS strukturen er som hidtil baseret på rammeværket European Interoperability Framework 2 under Europa-Kommissionens program ISA2. 

De nationale ”PEPPOL Myndigheder” (PEPPOL Authorities) kan specificere landespecifikke krav, som indarbejdes som en integreret del af PEPPOL BIS valideringsregler. 

3.1. PEPPOL BIS Billing 3.0

De restriktioner (CIUS) som udgør den nye obligatoriske faktura og kreditnota profil i PEPPOL er beskrevet i ”PEPPOL BIS Billing”. PEPPOL BIS Billing og relaterede dokumenter, herunder valideringsregler og HTML visningsstylesheet kan findes på OpenPEPPOLs officielle hjemmeside.

3.1.1. Fakturatyper og processer

I PEPPOL BIS Billing er den supporterede proces beskrevet, herunder også hvilke processer der ikke er en del heraf. PEPPOL BIS Billing er således afgrænset til kun at tillade fakturatyper (”Invoice type codes”) og kreditnotatyper (”Credit note type codes”) der kan processeres som en ”normal” faktura (380 – Commercial Invoice) eller kreditnota (381 – Credit note). Listen over tilladte koder findes i “PEPPOL BIS Billing”. Denne afgrænsning udelukker nogle af processerne beskrevet i den europæiske standard, og de skal, hvis de skal understøttes, beskrives i separate PEPPOL BIS dokumenter.
Konsekvensen heraf er, at nogle af de “Invoice type codes” der er tilladte i OIOUBL i dag ikke er supporteret I PEPPOL BIS Billing. Det gælder for:

 • 25 “Proforma invoice”
 • 390 “Delcredere invoice”
 • 389 “Self-billed invoice”

3.1.2. Factoring

Invoice type code 393 “Factored invoice” er tilladt I PEPPOL BIS Billing og skal håndtere som en “Commercial invoice” men med de betingelser, der er beskrevet i den europæiske standard.
Det betyder at:

 1. Det skal angives i faktura noten, at fakturaen er “factored”
 2. PayeeParty skal angives som “factoring party”
 3. Betalingsinformationerne skal pege på “factoring party”.

3.1.3. Korrigerende faktura

I forbindelse med korrektion af en faktura til danske myndigheder anbefales det, at der sendes en kreditnota med en reference til den forudgående faktura, som udligner hele det fakturerede beløb, og så sendes der efterfølgende en ny korrekt faktura.

3.1.4. Forretningskrav og eksempler

Under PEPPOL BIS Billig kapitlet ”Invoice and creditnote business requirements” er alle forretningskravene fra den europæiske standard listet. I kapitlerne ”Rounding” og ”Calculation” er reglerne for beregninger og afrundinger beskrevet bl.a. med eksempler fra UBL.

Under PEPPOL BIS Billig kapitlet ”Examples of selected parts of the transaction” findes en lang række eksempler på, hvordan forskellige elementer fra den europæiske standard implementeres i UBL, herunder angivelse af parter, leveringsinformation, referencer, rabatter, gebyrer og moms samt betalingsinformation etc.

3.1.5 Kodelister

En del af de restriktioner, der er lavet til PEPPOL BIS Billing i forhold til den europæiske standard, er i relation til kodelister. Standarden henviser til en del kodelister med en lang række værdier, som vil stille store krav til modtagernes håndtering af dokumenterne, hvorfor de i PEPPOL i flere tilfælde er begrænset til kun at omfatte værdier, der forventes at kunne behandles korrekt. Kodelisterne er beskrevet i kapitlet ”Code lists”.

3.1.6 Validering

Under PEPPOL BIS Billing kapitlerne ”Validation” og ”Transaction validation rules” beskrives reglerne for PEPPOL BIS Billing og valideringen heraf.

I tillæg til beskrivelsen af faktura og kreditnota i BIS Billing er der udarbejdet to separate schematroner, der er den tekniske implementering af alle reglerne beskrevet i BIS Billing.

De to schematroner, henholdsvis ”CEN-EN16931-UBL.sch” og ”PEPPOL-EN16931-UBL.sch” (tilsvarende for CII) giver mulighed for automatiseret validering af, at faktura og kreditnota overholder specifikationerne for den europæiske standard og PEPPOL CIUS ved afsendelse og modtagelse.

Der er i PEPPOL regi også udarbejdet et XSLT stylesheet, der kan vise PEPPOL BIS Billing faktura og kreditnota i HTML.

3.2. ProfileID og CustomizationID

For PEPPOL BIS Billing gælder følgende:

CustomizationID:
urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0

ProfileID:
urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0

4
Kapitel
Dansk CIUS

I tillæg til PEPPOL CIUS er formålet med dette dokument at beskrive en dansk CIUS og vejledning vedligeholdt af ”NemHandel”. Den danske CIUS indeholder ikke separate valideringsregler, da det er besluttet at indarbejde dem i PEPPOL BIS Billing. Dette dokument beskriver, hvilke danske regler der er indlejret i ”PEPPOL BIS Billing” samt øvrige danske forretningsregler. Endvidere er der i dokumentet vejledning til håndtering af kendte danske e-faktura issues i en PEPPOL e-faktura.

Den danske CIUS “bygger ovenpå” PEPPOL CIUS og kan derfor ikke betragtes isoleret, men vil beskrive yderligere restriktioner eller vejledning til de parter, der ønsker at sende elektroniske fakturaer i overensstemmelse med den europæiske standard til danske myndigheder eller virksomheder, der er registreret som modtager heraf. Bemærk, at kun danske virksomheder vil være omfattet af kravene i en dansk CIUS.

Målet med den danske CIUS er at understøtte processeringen og håndteringen af elektroniske fakturaer, som den er i Danmark i dag, men med så få yderligere restriktioner til PEPPOL BIS Billing dokumenterne som muligt.

I tabellen nedenfor er listet de elementer fra den europæiske standard, hvortil der er yderligere danske krav, som er indlejret i PEPPOL BIS Billing valideringen. Reglerne skal overholdes af alle danske virksomheder, der ønsker at sende PEPPOL BIS Billing faktura eller kreditnota. Det skal således bemærkes, at der ikke på nuværende tidspunkt valideres for danske regler, udover de regler der er implementeret i PEPPOL BIS Billing.

Tabel 1
EU Std. ID EU Standard Business Term PEPPOL element DK CIUS Change
BT-19 Buyer accounting reference AccountingCost DK-R-001 (warning)
For Danish suppliers when the Accounting is known it should be referred on the invoice
BT-30 Seller legal registration identifier AccountingSupplierParty/ Party/PartyLegalEntity/ CompanyID DK-R-002 (fatal)
Danish suppliers MUST provide legal entity.
BT-158 Item classification identifier InvoiceLine/Item/Commodity
Classification/ItemClassificationCode
DK-R-003 (warning)
If ItemClassification is provided from Danish suppliers, UNSPSC version 19.0501 should be used

BT-104

BT-105

Charge reason and charge reason code cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason/
DK-R-004 (fatal)
When specifying non-VAT Taxes, Danish suppliers MUST use the AllowanceChargeReasonCode="ZZZ" and the 4-digit Tax category MUST be specified in AllowanceChargeReason
BT-81 PaymentMeansCode cbc:PaymentMeansCode DK-R-005 (fatal)
For Danish suppliers the following Payment means codes are allowed: 1, 10, 31, 42, 48, 49, 50, 58, 59, 93 and 97
BT-81 PaymentMeansCode cbc:PaymentMeansCode
cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID
cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:ID
DK-R-006 (fatal)
For Danish suppliers, bank account and registration account are mandatory if payment means is 31 or 42
BT-81 PaymentMeansCode cbc:PayentMeansCode
cac:PaymentMandate/cbc:ID
cac:PayerFinancialAccount/ cbc:ID
DK-R007 (fatal)
For Danish suppliers PaymentMandate/ID and PayerFinancialAccount/ID are mandatory when payment means is 49
BT-81 PaymentMeansCode cbc:PayentMeansCode
cac:PaymentMandate/cbc:ID
cac:PayerFinancialAccount/ cbc:ID
DK-R-008 (fatal)
For Danish Suppliers PaymentID is mandatory and MUST start with 01#, 04# or 15# (kortartkode), and PayeeFinancialAccount/ID (Giro kontonummer) is mandatory and must be 7 characters long, when payment means equals 50 (Giro)
BT-81 PaymentMeansCode cbc:PayentMeansCode
cac:PaymentMandate/cbc:ID
cac:PayerFinancialAccount/ cbc:ID
DK-R-009 (fatal)
For Danish Suppliers if the PaymentID is prefixed with 04# or 15# the 16 digits instruction Id must be added to the PaymentID e.g. "04#1234567890123456" when Payment means equals 50 (Giro)
BT-81 PaymentMeansCode cbc:PayentMeansCode
cac:PaymentMandate/cbc:ID
cac:PayerFinancialAccount/ cbc:ID
DK-R-010 (fatal)
For Danish Suppliers the PaymentID is mandatory and MUST start with 71#, 73# or 75# (kortartkode) and PayeeFinancialAccount/ID (Kreditornummer) is mandatory and must be exactly 8 characters long, when Payment means equals 93 (FIK)
BT-81 PaymentMeansCode cbc:PayentMeansCode
cac:PaymentMandate/cbc:ID
cac:PayerFinancialAccount/ cbc:ID
DK-R-011 (fatal)
For Danish Suppliers if the PaymentID is prefixed with 71# or 75# the 15-16 digits instruction Id must be added to the PaymentID e.g. "71#1234567890123456" when payment Method equals 93 (FIK)
BT-81 PaymentMeansCode cbc:PayentMeansCode
cac:PaymentMandate/cbc:ID
cac:PayerFinancialAccount/ cbc:ID
DK-R-012 (warning)
For Danish suppliers when PayentMeansCode equals 97, the payment is made to “NemKonto”

BT-29

BT-46

cac:PartyIdentification/cbc:ID cac:PartyIdentification/cbc:ID DK-R-013 (fatal)
For Danish Suppliers it is mandatory to use schemeID when PartyIdentification/ID is used for AccountingCustomerParty or AccountingSupplierParty

BT-30

BT-47

cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID DK-R-014 (fatal)
For Danish Suppliers it is mandatory to use schemeID when PartyLegalEntity/CompanyID is used for AccountingCustomerParty or AccountingSupplierParty

Bemærk, at “UNSPSC” ikke er en del af kodelisten UN/CEFACT 7143, D.16B benyttet til vareklassifikation. Danske leverandører, der ønsker at specificere UNSPSC koder i en PEPPOL BIS Billing faktura skal benytte ”MP” (“Product/service identification number”).

4.1. DK CIUS forretningsregler

I tabellen nedenfor er de yderligere danske forretningsregler beskrevet, som gælder, når en dansk virksomhed sender PEPPOL BIS Billing dokumenter. Der er ingen validering af reglerne.

Tabel 2
ID Beskrivelse Kontekst Forretningsterm/-gruppe
DK-BR-001 En negativ faktura håndteres som en kreditnota og en negative kreditnota som en faktura. Negative invoicing P9
DK-BR-002 Når en faktura skal korrigeres bør hele fakturaen udlignes med en kreditnota, og en ny faktura fremsendes. Corrective invoicing P10
DK-BR-003 En delvis faktura (partial invoice) f.eks. en forudbetaling, skal kunne håndteres som en “commercial invoice” inkl. Moms. Partial and final invoicing P11
DK-BR-004 Ydelsesmodtager identificeret ved CPR-nummer skal angives i klassen AdditionalDocumentReference, hvor CPR nummeret angives som ID, kvalificeret med koden ”ARR” i schemeID. DocumentTypeCode angives til ”130” (se senere afsnit). DocumentReference  
DK-BR-005 Reference til separat UtilityStatement (UTS) angives i AdditionalDocumentReference, hvor nummeret på UTS’en angives som ID. DocumentDescription skal være ”UTS” (se senere afsnit). DocumentReference  

 

5
Kapitel
PEPPOL og OIOUBL issues

Der er forskelle på, hvilke dokumenttyper der anvendes i henholdsvis PEPPOL og OIOUBL og hvordan de anvendes. Således er f.eks. Rykker og UTS ikke specificeret i PEPPOL, mens anvendelsen af ApplicationResponse (Applikationsmeddelelse) er forskellig.

Nogle data i den europæiske standard og PEPPOL BIS Billing er forskellige fra normal praksis i Danmark eller forskellig fra det, der er kendt fra den danske OIOUBL implementering.

Forskellene kan få indflydelse på processeringen og håndteringen af fakturaer og kreditnotaer, som beskrevet nærmere i det følgende.

5.1. Message Level Response (MLR)

I OpenPEPPOL findes dokumentet ”Message Level Response” (MLR) som en pendant til applikationsmeddelelsen i OIOUBL, og begge er baseret på UBL ApplicationResponse dokumentet. I OIOUBL findes dokumentet som indlejret i flere profiler, mens den ligger i en selvstændig profil i PEPPOL. Det betyder, at man aktivt skal registrere sig som modtager af MLR.
Bemærk, at ”Invoice Response” er fastlagt i selvstændig profil.

5.2. OIOUBL rykker

I OIOUBL findes en Rykker (UBL Reminder) i profilen Procurement-BilSim-1.0, som er obligatorisk som modtagelse hos de offentlige myndigheder i Danmark. Endvidere er der oprettet en selvstændig rykkerprofil (Procurement-BilSimReminderOnly-1.0), som modtageren kan vælge at registrere. Rykkeren er ikke en del af PEPPOL BIS Billing og kan således kun sendes i OIOUBL profilerne.

5.3. OIOUBL UTS

I OIOUBL findes dokumentet Forsyningsspecifikation, Utility Statement (UTS). Dokumentet ligger i en selvstændig profil i OIOUBL, og en lang række danske offentlige myndigheder er registreret som modtagere heraf. Dokumentet findes ikke i PEPPOL, men det vil være muligt at referere fra en PEPPOL BIS Billing faktura til et UTS dokument. Se afsnittet Referencer for yderligere information.

5.4. Negative fakturaer og kreditnotaer

Den europæiske standard er en fælles beskrivelse for både faktura og kreditnota, hvilket betyder, at medmindre det er specifikt angivet, så gælder samme regler for begge dokumenttyper.

Både faktura og kreditnota kan ende med at have en negativ total “Amount due for payment”, hvis f.eks. en faktura har en negativ linje på grund af returnerede varer.

I Danmark kan en negativ faktura håndteres som en kreditnota, og omvendt kan en negativ kreditnota håndteres som en faktura.

5.5. Processer der ikke supporteres i den europæiske standard

Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at angive en ordrereference på en fakturalinje i den europæiske standard, og samlefakturaer er således ikke supporterede.

En faktura kan kun referere til én leverance og én ordre. Det betyder ikke, at en ordre ikke kan leveres af flere omgange, blot skal fakturaen følge leverancen.

5.6. Moms og afgifter

Moms og øvrige afgifter håndteres forskelligt i den europæiske standard sammenlignet med den danske OIOUBL og andre kodelister benyttes til at identificere kategorierne.

5.6.1. Moms

I den danske OIOUBL findes kun tre momskategorier; StandardRated, ZeroRated og ReverseCharge. I Danmark er “StandardRated” altid 25 pct., “ZeroRated” og “ReverseCharge” altid 0 pct.

I den europæiske standard findes der flere momskategorier:

Tabel 3
EU Standard moms kategorier PEPPOL TaxCategoryID Bemærkning
Standard rated S For ”standard rated” moms skal sælgers momsnummer (SE-nummer) angives.
Momsprocentsatsen skal angives og være større end nul på både linje- og dokumentniveau.
Momsbeløbet og momsgrundlaget skal angives for hver momskategori.
Zero rated Z For ”zero rated” moms skal sælgers momsnummer (SE-nummer) angives.
Momsprocentsatsen skal angives som nul på både linje- og dokumentniveau.
Momsbeløbet skal være nul.
Exempt E For ”exempted” moms skal sælgers momsnummer (SE-nummer) angives.
Momsprocentsatsen skal angives som nul på både linje- og dokumentniveau.
Momsbeløbet skal være nul.
Enten “VAT exemption reason” eller “VAT exemption reason code” skal angives.
Kan mappes til “ZeroRated” i OIOUBL.
Reverse charge AE

Ved omvendt betalingspligt på moms (ReverseCharge) skal både sælgers og købers momsnummer (SE-nummer) angives.
Momsprocentsatsen skal angives som nul på både linje- og dokumentniveau.
Momsbeløbet skal være nul.
“VAT exemption reason” skal være ”ReverseCharge”.

Intra-community supply K Både sælgers og købers momsnummer (SE-nummer) skal angives.
Momsprocentsatsen skal angives som nul på både linje- og dokumentniveau.
Momsbeløbet skal være nul.
Leveranceland og leveringsdato skal angives.
“VAT exemption reason” skal være “Intra-community supply”.
Kan mappes til “ZeroRated” i OIOUBL.
Export G Sælgers momsnummer (SE-nummer) skal angives.
Momsprocentsatsen skal angives som nul på både linje- og dokumentniveau.
Momsbeløbet skal være nul.
“VAT exemption reason” skal være “Exports outside EU”.
Kan mappes til “ZeroRated” i OIOUBL.
IGIC L Canary Island moms kan håndteres som StandardRated i OIOUBL, men med TaxScheme/ID = “VAT” og TaxScheme/Name = “IGIC”.
IPSI M Ceuta and Melilla moms kan håndteres som StandardRated i OIOUBL, men med TaxScheme/ID = “VAT” og TaxScheme/Name = “IPSI”.
  O Kan mappes til “ZeroRated” i OIOUBL, men sælgers momsnummer (SE-nummer) og moms procentsatsen er ikke påkrævede (procentsatsen sættes til nul).
Momsbeløbet skal være nul. “VAT exemption reason” skal være “Not subject to VAT”.

Fælles for alle momskategorierne i den europæiske standard er, at de skal være angivet på både linje- og dokumentniveau i standardens dokumenter, og på dokumentniveau er også momsbeløbet og momsgrundlaget obligatorisk.

5.6.2. Tax Point date

“Tax Point date” benyttes i nogle lande til at angive den dato, hvorfra en moms træder i kraft. Informationen kan få indflydelse på beregningen af moms.

5.6.3. TaxCurrencyCode

I nogle lande (inkl. Danmark) er det et krav, at den samlede moms skal angives i den lokale valuta (eller EUR), såfremt fakturaen i øvrigt er i en anden valuta.

I PEPPOL er moms valutaen angivet i TaxCurrencyCode elementet og momsbeløbet er angivet i TaxAmount elementet i en separat TaxTotal klasse.
I OIOUBL er momsbeløbet mappet til TaxTotal/TaxSubtotal/TransactionCurrencyTaxAmount elementet for StandardRated momsklasser.

5.6.4. Afgifter (Non-VAT Taxes)

I den danske OIOUBL er både moms og øvrige afgifter angivet i samme elementtype (TaxTotal), og koder benyttes til at skelne mellem de forskellige typer afgifter.

I den europæiske standard angives kun moms i ”VAT BREAKDOWN” klassen, der mappes til PEPPOL TaxTotal klassen. Øvrige afgifter er angivet som gebyrer i AllowanceCharge klassen i PEPPOL.

For at kunne adskille en afgift fra et gebyr i en faktura fra en dansk leverandør sættes AllowanceChargeReasonCode til ”ZZZ” for afgifter, og i AllowanceChargeReason angives momskategori koden (fire cifre).

<cac:AllowanceCharge>

        <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>

        <cbc:AllowanceChargeReasonCode>ZZZ</cbc:AllowanceChargeReasonCode>

        <cbc:AllowanceChargeReason>3645</cbc:AllowanceChargeReason>

        <cbc:MultiplierFactorNumeric>10</cbc:MultiplierFactorNumeric>

        <cbc:Amount currencyID="DKK">157.50</cbc:Amount>

        <cbc:BaseAmount currencyID="DKK">1575.00</cbc:BaseAmount>

        <cac:TaxCategory>

                <cbc:ID>S</cbc:ID>

                <cbc:Percent>25</cbc:Percent>

                <cac:TaxScheme>

                        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>

                </cac:TaxScheme>

        </cac:TaxCategory>

</cac:AllowanceCharge>

Bemærk, at ifølge den europæiske standard skal rabatten eller gebyret kunne angives som en procentsats, og således benyttes MultiplierFactorNumeric i PEPPOL til at angive en procentsats (f.eks. 10) og ikke som en ”multiplier factor” som i OIOUBL (f.eks. 0.10).
Betalingsmåder

5.7. Betalingsmåder (Payment Means)

Betalingsmåder identificeres i den Europæiske standard, PEPPOL og OIOUBL ved angivelse af en ”Payment means code” (UN/EDIFACT 4461). I den Europæiske standard og i PEPPOL er kodelisten ikke begrænset, og således er alle mere end firs koder som udgangspunkt tilladte. Dog er det i den europæiske standard præciseret, hvilke koder der skal benyttes til de betalingsmåder, der specifikt er nævnt i standarden. I PEPPOL BIS Billing er der lavet eksempler på få udvalgte koder. I OIOUBL er kun et begrænset udsnit af koder tilladte.

Der stilles krav til brugen af nogle af koderne til de danske leverandører, således at det sikres, at der for koderne benyttet i OIOUBL er tilstrækkelig information til, at betalingsmåderne kan håndteres (jf. Tabel 1).

Da det ikke er muligt at stille de samme krav til udenlandske leverandører, der kan benytte de samme koder, er der nedenfor en vejledning til, hvordan koderne kan håndteres. Kun de koder der anvendes i OIOUBL, eller som er nævnt i eksemplerne i PEPPOL BIS Billing, er beskrevet i det følgende.

For alle andre PaymentMeansCodes gælder, at i konverteringen til OIOUBL, vil alle ”ukendte” PaymentMeansCodes blive konverteret til ”1 – Ikke fastlagt” og angivne felter vil blive mappet en-til-en. Ved direkte import af PEPPOL BIS Billing skal modtageren bestemme, hvordan betalingsmåderne håndteres.

Bemærk at betalingsdatoen i PEPPOL BIS Billing angives på header niveau for fakturaen (Invoice/DueDate), mens den for kreditnotaen angives i PaymentMeans klassen (CreditNote/PaymentMeans/PaymentDueDate).

5.7.1. SEPA betalinger

SEPA står for ”Single European Payments Area” og er kort fortalt, et Europæisk samarbejde der har til formål at simplificere og ensrette cross-border bankoverførsler i Euro baseret på IBAN.

SEPA har introduceret ”IBAN Only”, hvilket betyder, at man kan gennemføre en kontooverførsel kun ved angivelse af et IBAN nummer og uden BIC/SWIFT informationer som ellers er påkrævet.

For at kunne understøtte SEPA betalingerne er PaymentMeansCode ”58” (SEPA Credit transfer) og ”59” (SEPA Direct Debit) tilføjet til tilladte koder i OIOUBL. Det er besluttet, at PaymentMeansCode 58 benyttes til alle IBAN betalinger i OIOUBL, også når der er tale om betalinger i anden valuta end EUR.

I skemaerne nedenfor er vist sammenhængen mellem OIOUBL, PEPPOL og den europæiske standard, samt et XML-eksempel på, hvordan klassen kan se ud i PEPPOL. Alle felterne ligger i PaymentMeans klassen illustreret med ”../”.

5.7.2. Kontooverførsler

I PEPPOL BIS Billing findes eksempel på PaymentMeansCodes “30 - Credit Transfer” og ”58 – SEPA Credit transfer”.

5.7.2.1. Credit transfer (national bankkonto eller IBAN)

Bemærk at PaymentMeansCode 30 ikke er mulig for danske leverandører, og at koden kan benyttes til både nationale og internationale kontooverførsler.
I relation til OIOUBL kan en PaymentMeansCode ”30” mappes til PaymentMeansCode ”31”, hvis BIC eller nationalt registreringsnummer er angivet. Hvis ikke kan der mappes til PaymentMeansCode ”1”.

Tabel 4
OIOUBL PEPPOL EU Standard element PEPPOL regel
../PaymentMeansCode ../PaymentMeansCode Payment means type code Mandatory
../PaymentMeansCode@name ../PaymentMeansCode@name Payment means text  
../PaymentID ../PaymentID Remittance information  
../PayeeFinancialAccount/ID ../PayeeFinancialAccount/ID Payment account identifier Mandatory IBAN or BBAN
../PayeeFinancialAccount/Name ../PayeeFinancialAccount/Name Payment account name  
../PayeeFinancialAccount/FinancialInstitutionBranch/FinancialInstitution/ID ../PayeeFinancialAccount/FinancialInstitutionBranch/ID Payment service provider identifier  

PEPPOL eksempel:

<cac:PaymentMeans>

        <cbc:ID>1</cbc:ID>

        <cbc:PaymentMeansCode name=”Credit transfer>30</cbc:PaymentMeansCode> 

        <!--Betalings Id-->

        <cbc:PaymentID>123456454</cbc:PaymentID>

        <cac:PayeeFinancialAccount>

                <!--Kontonummer-->

                <cbc:ID>1234567</cbc:ID>

                <cbc:Name>Account name</cbc:Name>

<cac:FinancialInstitutionBranch>

                        <!--BIC eller national registreringsnummer-->

                        <cbc:ID>1234567</cbc:ID>

</cac:FinancialInstitutionBranch>

        </cac:PayeeFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>

 

5.7.2.2. SEPA Credit transfer (IBAN)

Betalingsmåden kan benyttes til både af danske leverandører og cross-border. Bemærk, at der ikke er krav om BIC/SWIFT, men at der alene kan være angivet et IBAN nummer.

Tabel 5
OIOUBL PEPPOL EU Standard element PEPPOL regel
../PaymentMeansCode ../PaymentMeansCode Payment means type code Mandatory
../PaymentMeansCode@name ../PaymentMeansCode@name Payment means text  
../PaymentID ../PaymentID Remittance information  
../PayeeFinancialAccount/ID ../PayeeFinancialAccount/ID Payment account identifier Mandatory IBAN
../PayeeFinancialAccount/Name ../PayeeFinancialAccount/Name Payment account name  
../PayeeFinancialAccount/FinancialInstitutionBranch/FinancialInstitution/ID ../PayeeFinancialAccount/FinancialInstitutionBranch/ID Payment service provider identifier  

PEPPOL eksempel:

 

<cac:PaymentMeans>

        <cbc:ID>1</cbc:ID>

        <cbc:PaymentMeansCode name=”SEPA Credit transfer>58</cbc:PaymentMeansCode> 

        <!--Betalings Id-->

        <cbc:PaymentID>123456454</cbc:PaymentID>

        <cac:PayeeFinancialAccount>

                <!--IBAN-nummer-->

                <cbc:ID>123456789012345678</cbc:ID>

                <cbc:Name>Account name</cbc:Name>

        </cac:PayeeFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>

5.7.3. Direct debit

I PEPPOL BIS Billing findes eksempel på PaymentMeansCodes “49 – Direct debit” og ”59 – SEPA direct debit”.

5.7.3.1. Direct debit 49

Der stilles krav til danske leverandører der benytter PaymentMeansCode 49 (se tabel 1).
Koden også kan benyttes cross-border, men da der ikke er de samme krav til data i PEPPOL, er der en risiko for, at der mangler informationer i en eventuel konvertering fra PEPPOL til OIOUBL.

Tabel 6
OIOUBL PEPPOL EU Standard element PEPPOL regel
../PaymentMeansCode ../PaymentMeansCode Payment means type code Mandatory
../PaymentMeansCode@name ../PaymentMeansCode@name Payment means text  
../PaymentID ../PaymentID Remittance information  
../InstructionID ../PaymentMandate/ID Mandate reference identifier Mandatory
../PayerFinancialAccount/ID ../PaymentMandate PayerFinancialAccount/ID Debited account identifier  

PEPPOL eksempel:

<cac:PaymentMeans>

        <cbc:ID>1</cbc:ID>

        <cbc:PaymentMeansCode name=”SEPA Credit transfer”>58</cbc:PaymentMeansCode> 

        <!--Betalings Id-->

        <cbc:PaymentID>123456454</cbc:PaymentID>

        <cac:PayeeFinancialAccount>

                <!--IBAN-nummer-->

                <cbc:ID>123456789012345678</cbc:ID>

                <cbc:Name>Account name</cbc:Name>

        </cac:PayeeFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>

5.7.3.2. SEPA direct debit 59

SEPA direct debit er tilladt for både danske leverandører og cross-border. Der kan angives en ”Mandate reference identifier”, som er et unikt id givet af betalingsmodtageren til identifikation af direct debit mandatet (aftalen).

Tabel 7
OIOUBL PEPPOL EU Standard element PEPPOL regel
../PaymentMeansCode ../PaymentMeansCode Payment means type code Mandatory
../PaymentMeansCode@name ../PaymentMeansCode@name Payment means text  
../PaymentID ../PaymentID Remittance information  
../InstructionID ../PaymentMandate/ID Mandate reference identifier Mandatory
../PayerFinancialAccount/ID ../PaymentMandate PayerFinancialAccount/ID Debited account identifier  

I PEPPOL dokumentet er der endvidere krav om, at sælger (eller betalingsmodtager) identificeres med kreditor ID defineret af en bank. Værdien mappes til: AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID alternativt PayeeParty/PartyIdentification/ID

OIOUBL PEPPOL EU Standard element PEPPOL regel
AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID Bank assigned creditor identifier Mandatory
AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID@schemeID AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID@schemeID   Mandatory
SEPA

PEPPOL eksempel:

<cac:PaymentMeans>

        <cbc:ID>1</cbc:ID>

        <cbc:PaymentMeansCode name=”SEPA Direct debit>59</cbc:PaymentMeansCode> 

        <!--Betalings Id-->

        <cbc:PaymentID>Ref-123456454</cbc:PaymentID>

        <cac:PaymentMandate>

                <!--Betalingsreference-->

                <cbc:ID>1234567890123456789012345</cbc:ID>

<cac:PayerFinancialAccount>

                        <!—IBAN-->

                        <cbc:ID>123456789012345678</cbc:ID>

</cac: PayerFinancialAccount >

        </cac:PaymentMandate>

</cac:PaymentMeans>

<cac:PartyIdentitifcation>

        <cbc:ID schemeID=”SEPA”>DK68ZZZ999912345678</cbc:ID>

</cac:PartyIdentitifcation>

Bemærk, at det i forbindelse med Direct Debit ikke er muligt i PEPPOL at angive BIC/SWIFT i relation til et IBAN nummer, da kun ”IBAN Only” supporteres.

5.7.4. Giro og FIK indbetalinger

I den europæiske standard og PEPPOL er der ikke de samme krav til indbetalingskort, f.eks. Giro og FIK, som i OIOUBL. Som modtager af PEPPOL dokumenter skal man således være opmærksom på, at benytter udenlandske leverandører PaymentMeansCodes 50 og 93, så er der ikke stillet krav om, at bestemte felter skal være udfyldt.

For at danske leverandører fortsat kan benytte FIK og Giro, er der i tabel 1 beskrevet reglerne for brugen heraf i PEPPOL BIS Billing. Regelsættet er beskrevet nærmere i det følgende.

5.7.4.1. Giro 01
Tabel 8
OIOUBL PEPPOL EU Standard element PEPPOL regel
../PaymentMeansCode ./PaymentMeansCode Payment means type code Mandatory
../PaymentMeansCode@name ../PaymentMeansCode@name Payment means text  

../Instruction

Note If there is text after “01#” it must be mapped here

../PaymentID Remittance information

DK rules:
Mandatory and must start with “01#”

Can be followed by advise text

../PaymentID

“01” is mapped here

../PaymentID Remittance information DK rules:
Mandatory and must start with “01#”
Can be followed by advise text
../PayeeFinancialAccount/ID ../PayeeFinancialAccount/ID Payment account identifier DK rules:
Mandatory

PEPPOL eksempel:

<cac:PaymentMeans>

        <cbc:ID>1</cbc:ID>

        <cbc:PaymentMeansCode name=”Post Giro>50</cbc:PaymentMeansCode> 

        <!--Kortartskode og eventuel lang adviseringstekst-->

        <cbc:PaymentID>01#Adviserings tekst</cbc:PaymentID>

        <cac:PayeeFinancialAccount>

                <!--Girokontonummer-->

                <cbc:ID>1234567</cbc:ID>

        </cac:PayeeFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>

 

5.7.4.2. Giro 04
Tabel 9
OIOUBL PEPPOL EU Standard element PEPPOL regel
../PaymentMeansCode ../PaymentMeansCode Payment means type code Mandatory
../PaymentMeansCode@name ../PaymentMeansCode@name Payment means text  

../InstructionID

The number after “04#” must be mapped here

../PaymentID Remittance information DK rules:
Mandatory
Must start with “04#”
Must be followed by up to 16 numbers

../PaymentID

“04” is mapped here

../PaymentID Remittance information DK rules:
Mandatory
Must start with “04#”
Must be followed by up to 16 numbers
../PayeeFinancialAccount/ID ../PayeeFinancialAccount/ID Payment account identifier DK rules:
Mandatory

PEPPOL eksempel:

<cac:PaymentMeans>

        <cbc:ID>1</cbc:ID>

        <cbc:PaymentMeansCode name=”Post Giro>50</cbc:PaymentMeansCode> 

        <!--Kortartskode og betalings Id-->

        <cbc:PaymentID>04#1234567890123456</cbc:PaymentID>

        <cac:PayeeFinancialAccount>

                <!--Girokontonummer-->

                <cbc:ID>1234567</cbc:ID>

        </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>

5.7.4.3. Giro 15
Tabel 10
OIOUBL PEPPOL EU Standard element PEPPOL regel
../PaymentMeansCode ./PaymentMeansCode Payment means type code Mandatory
../PaymentMeansCode@name ../PaymentMeansCode@name Payment means text  

../InstructionID

The number after “15#” must be mapped here

../PaymentID Remittance information

DK rules:
Mandatory
Must start with “15#”
Must be followed by up to 16 numbers

../PaymentID

“15” is mapped here

../PaymentID Remittance information

DK rules:
Mandatory

Must start with “15#”
Must be followed by up to 16 numbers

../PayeeFinancialAccount/ID ../PayeeFinancialAccount/ID Payment account identifier DK rules:
Mandatory

PEPPOL eksempel:

<cac:PaymentMeans>

        <cbc:ID>1</cbc:ID>

        <cbc:PaymentMeansCode name=”Post Giro>50</cbc:PaymentMeansCode> 

        <!--Kortartskode og betalings Id-->

        <cbc:PaymentID>15#1234567890123456</cbc:PaymentID>

        <cac:PayeeFinancialAccount>

                <!--Girokontonummer-->

                <cbc:ID>1234567</cbc:ID>

        </cac:PayeeFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>

 

Bemærk, at PaymentMeansCode 50 er benyttet som eksempel i PEPPOL BIS Billing, og det kan således ikke udelukkes, at der modtages et PEPPOL dokument fra en ikke-dansk leverandør, der har benyttet koden – uden de krævede værdier i OIOUBL. Det vurderes, at denne betalingsform i cross-border vil forekomme i så sjældne tilfælde, at eventuelle fejl i den forbindelse må håndteres manuelt.

5.7.4.4. FIK 71
Tabel 11
OIOUBL PEPPOL EU Standard element PEPPOL regel
../PaymentMeansCode ../PaymentMeansCode Payment means type code Mandatory
../PaymentMeansCode@name ../PaymentMeansCode@name Payment means text  

../InstructionID

The number after “71#” must be mapped here

../PaymentID Remittance information DK rules:
Mandatory
Must start with “71#”
Must be followed by up to 15 numbers

../PaymentID

“71” is mapped here

../PaymentID Remittance information DK rules:
Mandatory
Must start with “71#”
Must be followed by up to 15 numbers
../CreditorAccount/AccountID ../PayeeFinancialAccount/ID Payment account identifier DK rules:
Mandatory

PEPPOL eksempel:

<cac:PaymentMeans>

        <cbc:ID>1</cbc:ID>

        <cbc:PaymentMeansCode name=”FIK>93</cbc:PaymentMeansCode> 

        <!--Kortartskode og betalings Id-->

        <cbc:PaymentID>71#123456789012345</cbc:PaymentID>

        <cac:PayeeFinancialAccount>

                <!--Kreditornummer-->

                <cbc:ID>12345678</cbc:ID>

        </cac:PayeeFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>

 

5.7.4.5. FIK 73
Tabel 12
OIOUBL PEPPOL EU Standard element PEPPOL regel
../PaymentMeansCode ../PaymentMeansCode Payment means type code Mandatory
../PaymentMeansCode@name ../PaymentMeansCode@name Payment means text  

../InstructionNote

If there is text after “73#” it must be mapped here

../PaymentID Remittance information DK rules:
Mandatory
Must start with “73#”
Can be followed by advice text

../PaymentID

“73” is mapped here

../PaymentID Remittance information

DK rules:
Mandatory

Must start with “73#”
Can be followed by advice text

../CreditorAccount/AccountID ../PayeeFinancialAccount/ID Payment account identifier DK rules:
Mandatory

PEPPOL eksempel:

<cac:PaymentMeans>

        <cbc:ID>1</cbc:ID>

        <cbc:PaymentMeansCode name=”FIK>93</cbc:PaymentMeansCode> 

        <!--Kortartskode og eventuel adviserings tekst-->

        <cbc:PaymentID>73#Lang advisering</cbc:PaymentID>

        <cac:PayeeFinancialAccount>

                <!--Kreditornummer-->

                <cbc:ID>12345678</cbc:ID>

        </cac:PayeeFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>

 

5.7.4.6. FIK 75
Tabel 13
OIOUBL PEPPOL EU Standard element PEPPOL regel
../PaymentMeansCode ../PaymentMeansCode Payment means type code Mandatory
../PaymentMeansCode@name ../PaymentMeansCode@name Payment means text  

../InstructionID

If there is text after “75#” it must be mapped here

../PaymentID Remittance information DK rules:
Mandatory
Must start with “75#”
Must be followed by up to 16 numbers
../PaymentID “75” is mapped here ../PaymentID Remittance information DK rules:
Mandatory
Must start with “75#”
Must be followed by up to 16 numbers
../CreditorAccount/AccountID ../PayeeFinancialAccount/ID Payment account identifier DK rules:
Mandatory

PEPPOL eksempel:

<cac:PaymentMeans>

        <cbc:ID>1</cbc:ID>

        <cbc:PaymentMeansCode name=”FIK>93</cbc:PaymentMeansCode> 

        <!--Kortartskode og betalings Id-->

        <cbc:PaymentID>71#1234567890123456</cbc:PaymentID>

        <cac:PayeeFinancialAccount>

                <!--Kreditornummer-->

                <cbc:ID>12345678</cbc:ID>

        </cac:PayeeFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>

 

5.7.5. Betalingskort

Det har ikke været muligt at beskrive betalingskort som klasse i OIOUBL før schematronopdateringen 2018-09-15. PaymentMeansCode ”48” for ”Bank card” har dog hele tiden været i kodelisten, og kan benyttes til de forskellige betalingskort.

Betalingskort er tilladt og angivet som følger i PEPPOL dokumenterne:

<cac:PaymentMeans>

        <cbc:ID>1</cbc:ID>

        <!—PaymentMeansTypeCode and PaymentMeansText -->

        <cbc:PaymentMeansCode name=”Bank card>48</cbc:PaymentMeansCode> 

        <cbc:PaymentDueDate>2017-05-25</cbc:PaymentDueDate>

        <!--RemittanceInformation-->

        <cbc:PaymentID>1234564131</cbc:PaymentID>

        <!--PaymentCard-->

        <cac:CardAccount>

                <cbc:PrimaryAccountNumberID>**** **** **** 1234</cbc:PrimaryAccountNumberID>

                <cbc:NetworkID>N/A</cbc:NetWorkID>

                <cbc:HolderName>Hans Hansen</cbc:HolderName>

        </cac:CardAccount >

</cac:PaymentMeans>

Også koderne 54 (Credit card) og 55 (Debet card) er nævnt i PEPPOL BIS Billing dokumentet, og de kan håndteres på samme måde som, eller mappes til koden 48 i OIOUBL.

5.7.6. NemKonto

PaymentMeansCode 97 benyttes af danske leverandører til angivelse af, at betalingsmåden er NemKonto.

<cac:PaymentMeans>

        <!—PaymentMeansTypeCode and PaymentMeansText -->

        <cbc:PaymentMeansCode name=”Clearing between partners>97</cbc:PaymentMeansCode> 

</cac:PaymentMeans>

5.7.7. Stående aftale

I den Europæiske standard peges på PaymentMeansCode 57 til angivelse af, at betalingen sker efter indgået aftale.

<cac:PaymentMeans>

        <!—PaymentMeansTypeCode and PaymentMeansText -->

               <cbc:PaymentMeansCode name=”Standing agreement>57</cbc:PaymentMeansCode>  </cac:PaymentMeans>

5.8. Rabatter og gebyrer på fakturalinjen

Specifikationen af gebyrer og rabatter i den europæiske standard/PEPPOL og OIOUBL minder om hinanden, og i begge tilfælde siges rabatter og gebyrer på linjen at være informative, men beregningen heraf er forskellig.

5.8.1. Rabatter og gebyrer på fakturalinjen i OIOUBL

I OIOUBL skal alle rabatter og gebyrer på linjen være inkluderet I prisen. Linjetotalen kan således beregnes som: quantity * (price / base quantity).

<cac:InvoiceLine>

     <cbc:ID>1</cbc:ID>

     <cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">2.00</cbc:InvoicedQuantity>

     <cbc:LineExtensionAmount currencyID="DKK">5000.00</cbc:LineExtensionAmount>

     <cac:AllowanceCharge>

          <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>

          <cbc:AllowanceChargeReason>Agreed discount</cbc:AllowanceChargeReason>

          <cbc:Amount currencyID="DKK">200.00</cbc:Amount>

          <cac:TaxCategory/>

     </cac:AllowanceCharge>

     <cac:AllowanceCharge>

          <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>          

          <cbc:AllowanceChargeReason>Adm fee</cbc:AllowanceChargeReason>

          <cbc:Amount currencyID="DKK">100.00</cbc:Amount>

          <cac:TaxCategory/>

     </cac:AllowanceCharge>

     <cac:TaxTotal/>

     <cac:Item/>

     <cac:Price>

          <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">2500.00</cbc:PriceAmount>

          <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1</cbc:BaseQuantity>

          <cbc:OrderableUnitFactorRate>1</cbc:OrderableUnitFactorRate>

     </cac:Price>

</cac:InvoiceLine>

5.8.2. Rabatter og gebyrer på fakturalinjen i PEPPOL

I den europæiske standard/PEPPOL inkluderes rabatter og gebyrer, når linjetotalen beregnes.
Linjetotalen kan således beregnes som: quantity * (price / base quantity) + line charge amount - line allowance amount.

<cac:InvoiceLine>

     <cbc:ID>1</cbc:ID>

     <cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">2.00</cbc:InvoicedQuantity>

     <cbc:LineExtensionAmount currencyID="DKK">4900.00</cbc:LineExtensionAmount>

     <cac:AllowanceCharge>

          <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>

          <cbc:AllowanceChargeReason>Agreed discount</cbc:AllowanceChargeReason>

          <cbc:Amount currencyID="DKK">200.00</cbc:Amount>

     </cac:AllowanceCharge>

     <cac:AllowanceCharge>

          <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>          

          <cbc:AllowanceChargeReason>Adm fee</cbc:AllowanceChargeReason>

          <cbc:Amount currencyID="DKK">100.00</cbc:Amount>

     </cac:AllowanceCharge>

     <cac:TaxTotal/>

     <cac:Item/>

     <cac:Price>

          <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">2500.00</cbc:PriceAmount>

          <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1</cbc:BaseQuantity>      </cac:Price>

</cac:InvoiceLine>

Bemærk!, at AllowanceCharge elementet ikke findes på linje niveau i OIOUBL kreditnotaen (UBL 2.0). I mappingen fra PEPPOL BIS Billing til OIOUBL kreditnotaen vil eventuelle rabatter eller gebyrer på kreditnota-linjen således blive mappet til tekstinformation i kreditnota-linje noten.

5.8.3. Rabat i relation til prisen i PEPPOL

I den europæiske standard/PEPPOL er det muligt at angive bruttoprisen (Item gross price) og rabat på prisen (Item price discount) i AllowanceCharge klassen i relation til prisen. I det tilfælde trækkes rabatten fra prisen (PriceAmount) før linjetotalen beregnes. Det er gjort på tilsvarende måde i OIOUBL.

<cac:InvoiceLine>

     <cbc:ID>1</cbc:ID>

     <cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">2.00</cbc:InvoicedQuantity>

     <cbc:LineExtensionAmount currencyID="DKK">4500.00</cbc:LineExtensionAmount>

     <cac:TaxTotal/>

     <cac:Item/>

     <cac:Price>

          <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">2250.00</cbc:PriceAmount>

          <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1</cbc:BaseQuantity>

          <cac:AllowanceCharge>

               <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>

               <cbc:AllowanceChargeReason>Agreed discount</cbc:AllowanceChargeReason>

               <cbc:MultiplierFactorNumeric>10</cbc:MultiplierFactorNumeric >

               <cbc:Amount currencyID="DKK">250.00</cbc:Amount>

               <cbc:BaseAmount currencyID="DKK">2500.00</cbc:BaseAmount>

          </cac:AllowanceCharge>

     </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

Bemærk, at hvis BaseAmount er angivet, så skal MulitplierFactorNumeric også angives.

5.9. Referencer

I den europæiske standard er angivet en “Invoiced object identifier” på dokumentniveau, og en tilsvarende “Invoice line object identifier” på linjeniveau. Formålet hermed er at give leverandøren mulighed for at identificere det objekt, som fakturaen er baseret på f.eks. abonnementsnummer, aflæsningssted etc.

Hvis det ikke er klart for modtageren, hvilket objekt fakturaen vedrører, så kan der angives en reference til en kode i kodelisten UNTDID 1153.

Der er ingen dedikerede elementer til disse objekter i UBL, så når objekterne skal specificeres i PEPPOL (UBL 2.1) gøres det i AdditionalDocumentReference/ID på dokumentniveau og DocumentReference/ID på linjeniveau. For at identificere at de er ”mappet” fra den europæiske standard object identifiers, skal DocumentTypeCode angives til “130”.

Den europæiske standards object identifier på dokumentniveau angives som i eksemplet nedenfor.

<cac:AdditionalDocumentReference>

       <cbc:ID schemeID="AMH">Case-123456</cbc:ID>

       <cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>

</cac:AdditionalDocumentReference>

Nogle af objekterne kendt fra OIOUBL kan angives med følgende koder i schemeID:

 • AMH – Sagsnummer (Case number)
 • AEP – Projektnummer (Project number)
 • AKZ – Policenummer (Policy number)
 • AEV – Aflæsningssted (Metering point)
 • ARR – Personnummer (Social security number)
 • AWV – Telefonnummer (Phone number)
 • BW – Batch/Lot nummer (Batch/lot/package number)
 • UAR – Serienummer (Serial number)

5.9.1. Personreference

I OIOUBL er det muligt at angive, hvis et faktureret objekt overdrages til en privat person (ydelsesmodtager). Det benyttes, f.eks. når en offentlig myndighed faktureres for forskellige hjælpemidler som høreapparater, parykker etc., hvor modtageren skal identificeres med personnummer.

I PEPPOL kan en person specificeres som det objekt fakturaen omhandler, som beskrevet i eksemplet ovenfor. Personnummeret skrives i AdditionalDocumentReference/ID og schemeID angives til ”ARR” (Social security number) og DocumentTypeCode skal være “130”.

<cac:AdditionalDocumentReference>

       <cbc:ID schemeID="ARR">2211801232</cbc:ID>

       <cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>

</cac:AdditionalDocumentReference> 

5.9.2. UTS

Der er muligt at referere en OIOUBL UTS (Utility specification) fra en PEPPOL BIS Billing faktura. Fra fakturaen refereres UTS dokument Id i AdditionalDocumentReference/ID med DocumentDescription = “UTS”.

<cac:AdditionalDocumentReference>

     <cbc:ID>12345678</cbc:ID>

     <cbc:DocumentDescription>UTS</cbc:DocumentDecription>

</cac:AdditionalDocumentReference>

Den tilsvarende reference fra UTS dokument til fakturaen er den samme, om der er tale om en OIOUBL faktura eller en PEPPOL faktura.
Bemærk, at DocumentDescription ikke findes i OIOUBL (UBL 2.0). Informationen kan i stedet angives i DocumentType.

5.10. Kodelister

Det skal bemærkes, at nogle af kodelisterne anvendt i den europæiske standard/PEPPOL er forskellige fra kodelisterne anvendt i OIOUBL. I tidligere afsnit er fakturatyper (invoice type codes), momskategorier (VAT category codes) og betalingsmåder (payment means codes) allerede beskrevet, men også de følgende bør bemærkes:

5.10.1. Allowance/Charge reason codes

I modsætning til i OIOUBL skal alle årsager til rabat eller gebyr (AllowanceChargeReasonCode) vælges fra en kodeliste UN/CEFACT code list 5189, D.16B (rabat) eller UN/CEFACT code list 7161, D.16B (gebyr).
Eftersom der ikke er nogle restriktioner i OIOUBL, kan koderne mappes direkte til AllowanceCharge/AllowanceChargeReasonCode elementet.

5.10.2. VAT exemption reason code

Kodelisten udgives af CEF Digital.

5.10.3. Unit of measures

Det skal bemærkes, at PEPPOL (baseret på UBL 2.1) refererer til en senere version a UN/ECE Recommendation 20 UOM kodelisten end OIOUBL (baseret på UBL 2.0) så forskelle i tilladte koder kan forekomme.

Endvidere er det i den europæiske standard/PEPPOL besluttet at benytte metoden beskrevet i UN/ECE Rec. 20, Intro 2.a i forbindelse med anvendelse af forpakningskoderne markeret med X, som findes i UN/ECE Rec. 21. Det betyder, at mange ofte anvendte koder (kendt fra OIOUBL) skal have et foranstillet ”X”, som f.eks. ”XBO” (bottle/flaske), ”XCS” (case/kasse), ”XCT” (carton/karton), ”XPK” (pack/pakke), ”XPF” (pallet/palle) etc.

5.10.4. EndpointID

I PEPPOL BIS Billing er både leverandøren og køberens EndpointID (electronic address) gjort obligatorisk og skal således angives.
Kodelisten til ”EAS” (Electronic Address Scheme) er udgivet af CEF, og det skal bemærkes, at den både indeholder koder, der har været benyttet i tidligere PEPPOL versioner og nyere ICD koder.

5.10.5. Party identification

Både PartyIdentification/ID og PartyLegalEntity/CompanyID skal kvalificeres med koder fra kodelisten ISO/IEC 6523.

Eksempelvis benyttes ”0184” til identifikation af dansk CVR. Dansk CVR-nummer skal præfixes med landekoden “DK”.

<cac:PartyIdentification>

        <cbc:ID schemeID="0184">DK12345678</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>