Vejledning om

Anmeldelse af europæiske selskaber (SE-selskaber) til Erhvervs- og selskabsstyrelsen

For at give danske selskaber samt selskaber fra EU- og EØS-lande det bedst mulige grundlag for at få udbytte af de muligheder, der er indeholdt i forordningen om europæiske selskaber, vil denne vejledning belyse, hvilke krav Erhvervsstyrelsen har til hensigt at stille i forbindelse med anmeldelse af danske selskabers deltagelse i stiftelse af et SE-selskab og registrering af SE-selskaber her i landet.

 • Version
 • Seneste opdatering 1. oktober 2005

1
Kapitel
Vejledningens indhold

For at give danske selskaber samt selskaber fra EU- og EØS-lande det bedst mulige grundlag for at få udbytte af de muligheder, der er indeholdt i forordningen om europæiske selskaber, har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fundet det nyttigt at vejlede om anmeldelsesforløbet i forhold til styrelsen.

Vejledningen beskæftiger sig alene med forordningen om det europæiske selskab og de danske regler til indarbejdelse heraf og omhandler ikke reglerne til gennemførelse af medarbejderdirektivet, som er fastsat i Medarbejderindflydelsesloven.

I vejledningen belyses, hvilke krav styrelsen har til hensigt at stille i forbindelse med anmeldelse af danske selskabers deltagelse i stiftelse af et SE-selskab og registrering af SE-selskaber her i landet.

Vejledningen er opbygget på den måde, at den i kronologisk rækkefølge beskriver anmeldelsesforløbet i forhold til styrelsen.

Vejledningen blev udsendt første gang i december 2004 og er siden opdateret i september 2005 i lyset af, at de første erfaringer er indhøstet vedrørende stiftelse, anmeldelse og registrering af et SE-selskab, hvor danske deltagende selskaber indgår. Vejledningen er udover nogle, få mindre justeringer enkelte steder ændret på følgende punkter:

 • Det er præciseret, at revisors erklæring om, hvorvidt kreditorerne i det enkelte deltagende selskab i fusionen er tilstrækkelig sikrede efter fusionen (kreditorerklæring), kan indgå i en den fælles beretning til aktionærerne efter forordningens art. 22, jf. ASL § 134 c, stk. 4.
 • Bestyrelsens redegørelse om fusionen kan indgå som en del af fusionsplanen, jf. ASL 134 b, stk. 1.
 • Det er frivilligt, om de deltagende selskaber ønsker at udarbejde et fusionsregnskab ved fusion til et SE-selskab, jf. ASL § 134 b, stk. 2.
 • Præcisering af fristerne i ASL ved fusion til et SE-selskab.
 • Præcisering af at der ved omdannelse af et aktieselskab til et SE-selskab ikke kræves udarbejdet en omdannelsesbalance.
 • Præcisering af at en filial af et aktieselskab, kan overgå ved universalsuccession til et SE-selskab, der opstår ved en fusion.
 • Præcisering af at der ved omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab ikke kræves udarbejdet en omdannelsesblance Indholdet i vejledningen er ikke udtømmende og skal sammenholdes med de gældende regler, der finder anvendelse på SE-selskaber. Den endelige fortolkning af disse regler henhører under domstolene og EF-domstolen.

Styrelsen hører gerne eventuelle kommentarer til vejledningen, ligesom styrelsen gerne besvarer eventuelle spørgsmål.

1.1. Baggrund

I oktober 2001 vedtog Rådet forordningen om statut for det europæiske selskab (Societas Europaea, forkortet ”SE” eller SE-selskab). (Jf. Rådets forordning (EF) 2157/2001, EF-tidende af 10. november 2001, nr. L 294, side 1) Endvidere vedtog Rådet det tilhørende medarbejderdirektiv om medarbejderindflydelse i SE-selskaber(Jf. Rådets direktiv 2001/86/EF, EF-tidende af 10. november 2001, nr. L 294, side 22.)

Begge retsakter er trådt i kraft den 8. oktober 2004.

Retsakterne gælder for alle EU-landene og EØS-landene.

EU-landene:
Belgien, Cypern, Danmark, Den Tjekkiske republik, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta,  Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EØS-lande:
Norge, Island og Liechtenstein.

I dansk ret er der vedtaget en lov om det europæiske selskab til indarbejdelse af forordningen (SE-loven).(Jf. lov nr. 363 af 19. maj 2004)

I SE-loven er der fastsat regler inden for de områder, hvor forordningen foreskriver, at medlemslandene skal fastsætte regler. Der er endvidere fastsat regler på baggrund af de områder, hvor forordningen lægger op til, at medlemslandene kan vedtage supplerende regler (forordningens valgmuligheder).

Der er desuden med hjemmel i SE-lovens § 17, stk. 2, foretaget ændringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens anmeldelsesbekendtgørelse  (Anmeldelsesbekendtgørelsen) for at tage højde for den nye selskabsform (Jf. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen), nr. 200 af 21. marts 2005.6 Der er indsat et nyt kapitel 7 i Anmeldelsesbekendtgørelsen, som vedrører anmeldelse af SE-selskaber til styrelsen.

Til implementering af medarbejderdirektivet er der vedtaget en lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber (Medarbejderindflydelsesloven).(Jf. lov nr. 281 af 24. april 2004)

Endvidere er der bl.a. for at tilpasse lovgivningen til SE-selskabets ledelsessystemer vedtaget nogle få ændringer til aktieselskabsloven, årsregnskabsloven og lov om statsautoriserede og registrerede revisorer (Jf. lov nr. 364 af 19. maj 2004)

Tilsvarende er der foretaget ændringer i lov om finansiel virksomhed m.v. for at tilpasse loven til SE-selskabets ledelsessystemer. (Jf. lov nr. 365 af 19. maj 2004) Derudover er der foretaget ændringer i lov om værdipapirhandel m.v. (Jf. lov nr. 491 af 9. juni 2004)

Endelig er der foretaget ændringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens anmeldelsesblanket for at tage højde for den nye selskabsform (Anmeldelsesblanketten kan findes på Virk.)

Forordningen indeholder en opremsning af de måder, som et SE-selskab kan stiftes på. Stiftelsesmåderne er:

1. Stiftelse af et SE-selskab ved fusion:

Et SE-selskab kan stiftes ved fusion mellem aktieselskaber (jf. forordningens bilag I), hvis mindst to af selskaberne henhører under forskellige medlemslandes lovgivning, jf. forordningens art. 2, stk. 1, jf. art. 17-31.

2. Stiftelse af et SE-holdingselskab:

Et SE-selskab kan stiftes ved, at aktieselskaber eller andre selskaber med begrænset ansvar (jf. forordningens bilag II, for Danmarks vedkommende
anpartsselskaber) etablerer et holdingselskab, hvis mindst to af selskaberne er omfattet af forskellige medlemslandes lovgivning, eller i mindst to år har
haft et datterselskab eller en filial i et andet medlemsland, jf. forordningens art. 2, stk. 2, jf. art. 32-34.

3. Stiftelse af et fælles SE-datterselskab:

Et SE-selskab kan stiftes ved, at selskaber omfattet af EF-traktatens art. 48. stk. 2, (Efter EF-traktatens art. 48 forstås ved selskaber privatretlige selskaber, heri indbefattet kooperative selskaber, samt alle andre juridiske personer, der henhører under den offentlige ret eller privatretten, med undtagelse af selskaber, som ikke arbejder med gevinst for øje.)12 eller andre privatretlige eller offentligretlige juridiske enheder stifter et fælles datterselskab, hvis mindst to af selskaberne er omfattet af forskellige medlemslandes lovgivning, eller i mindst to år har haft et datterselskab eller en filial i et andet medlemsland, jf. forordningens art. 2, stk. 3, jf. art. 35-36.

4. Omdannelse af et aktieselskab til et SE-selskab:

Et SE-selskab kan stiftes ved, at et aktieselskab (jf. forordningens bilag I) omdanner sig til et SE-selskab, hvis det i mindst to år har haft et datterselskab i et andet medlemsland, jf. art. 2, stk. 4, jf. forordningens art. 37.

I tillæg til disse fire stiftelsesmåder fastsætter forordningen, at et allerede etableret SE-selskab kan stifte et nyt SE-selskab som datterselskab, jf. forordningens art. 3, stk. 2.

Med henblik på anvendelsen af forordningens art. 2, stk. 1-3, betragtes SE-selskabet i øvrigt som et aktieselskab, der hører under lovgivningen i det  medlemsland, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, jf. art. 3, stk. 1. Et allerede etableret SE-selskab vil således på lige fod med
nationale selskaber kunne indgå i stiftelsen af et nyt SE-selskab.

De indledende skridt til stiftelse af et SE-selskab, der foregår i de enkelte deltagende selskaber, herunder offentliggørelse af plan om stiftelse, beslutning m.v., er reguleret af forordningen og den nationale aktieselskabslovgivning, hvor de enkelte deltagende selskaber har vedtægtsmæssigt hjemsted. Dette er f.eks. direkte angivet i forordningens art. 18 i relation til stiftelse af et SE-selskab ved fusion og i art. 36 i relation til stiftelse af et SE-datterselskab.

Selve SE-selskabets stiftelse, herunder kontrol med stiftelsens lovmæssighed og registrering, reguleres af den nationale aktieselskabslovgivning, hvor SE-selskabet vælger at etablere sit vedtægtsmæssige hjemsted, jf. forordningens art. 15. Af hensyn til frister for anmeldelse og registrering m.v. i aktieselskabsloven anbefales det, at forhandlingerne med Det Særlige Forhandlingsorgan i henhold til medarbejderdirektivets (Medarbejderindflydelseslovens) regler indledes så tidligt som muligt.

Anmeldelse og registrering
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forestår registreringen af SE-selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, jf. SE-lovens § 16.

Endvidere varetager styrelsen de opgaver, der er nævnt i forordningens art. 68, stk. 2, herunder at:

 • udstede attest ved et SE-selskabs flytning af hjemsted (art. 8, stk. 8),
 • udstede attest ved stiftelse af et SE-selskab ved fusion, kontrol af fusionens lovlighed og indsendelse af fusionsplan (art. 25, stk. 2, og art. 6, stk. 1-4),
 • indkalde og kræve generalforsamlingen indkaldt i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler (art. 54, stk. 2, og art. 55, stk. 3) og
 • træffe passende foranstaltninger, når et SE-selskab ikke opfylder kravet om at have sit hovedkontor og hjemsted i samme medlemsland (art. 64).

Dokumenter og oplysninger m.v. til brug for registrering af SE-selskaber skal som udgangspunkt indsendes til styrelsen, jf. SE-lovens § 16.

Efter dansk ret skal en fusionsplan vedrørende forsikringsselskaber indsendes til Finanstilsynet. På tilsvarende vis skal en fusionsplan til stiftelse af et SE-selskab, hvor et forsikringsselskab omfattet af lov om finansiel virksomhed deltager, indsendes til Finanstilsynet. Finanstilsynet offentliggør fusionsplanen og de i art. 21 nævnte oplysninger, jf. SE-lovens § 18, stk. 2.

I det omfang deltagende selskaber i stiftelsen af et SE-selskab er underlagt Finanstilsynets tilsyn, skal der ligeledes ske forelæggelse og godkendelse hos Finanstilsynet, jf. forordningens art. 9, stk. 3.

Økonomi- og erhvervsministeren er derudover tillagt en særlig indsigelsesret ved fusion og flytning af hjemsted over for virksomheder underlagt  Finanstilsynets tilsyn. Indsigelsen skal være begrundet i samfundshensyn, jf. SE-lovens § 19, jf. forordningens art. 8, stk. 14, og 19.

Anmeldelsen og de dokumenter, som skal indsendes til styrelsen, skal være på dansk. Dokumenter, der er affattet på andre sprog, skal ledsages af en
autoriseret oversættelse, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 3.

Registrering on-line via internettet (Webreg) kan ikke ske, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 34, stk. 2.

Særlige regler
Et SE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor skal være beliggende i samme medlemsland, jf. art. 7.

SE-selskabet underlægges – med forbehold af bestemmelserne i forordningen – de regler, der gælder for aktieselskaber, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted, jf. art. 10.

SE-selskabet er en selvstændig juridisk person, og selskabsdeltagernes hæftelse er begrænset til kapitalindskuddet. SE-selskabets aktiekapital skal være på minimum 120.000 euro, jf. art. 4.

Et SE-selskabs kapital kan i Danmark angives i danske kroner eller euro, jf. SE-lovens § 2.

Et SE-selskab skal organiseres med en generalforsamling og en ledelse, jf. art. 38. SE-selskaber kan i vedtægterne vælge mellem det enstrengede system med et administrationsorgan og det tostrengede system med et ledelsesorgan og et tilsynsorgan. Forordningen indeholder i art. 39-51 regler om ledelsen og i art. 52-60 regler om generalforsamlingen. Der er i SE-lovens kapitel 4 og kapitel 5 fastsat særlige regler om SE-selskabets ledelse.

National selskabslovgivning (bortset fra kapitalens størrelse) finder anvendelse på SE-selskabets kapitalforhold, herunder aktier og stemmeretten på disse, jf. art. 5.

På samme måde gælder national lovgivning i relation til aflæggelse og opstilling m.v. af årsregnskaber, jf. art. 61, og opløsning, jf. art. 63. Fristen for indsendelse af årsregnskab for aktieselskaber i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, gælder tilsvarende for SE-selskaber.

Endvidere finder national lovgivning i vidt omfang anvendelse på beskyttelsen af aktionærer og kreditorer. Der er fastsat særlige regler om beskyttelse af aktionærerne og kreditorerne ved stiftelse af et SE-selskab ved fusion og flytning af hjemsted i SE-lovens §§ 5-7.

Et centralt element i forordningen er SE-selskabers mulighed for at flytte hjemsted fra et medlemsland til et andet (uden at det kræver selskabets opløsning og nystiftelse i det nye medlemsland), jf. art. 8.

Et SE-selskab kan endvidere omdannes til et aktieselskab, der hører under det medlemsland, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted.  Beslutning om omdannelse kan først træffes to år efter SE-selskabets registrering, og først når de to første årsregnskaber er blevet godkendt, jf. art. 66.

Retskildehieraki
Forordningen indeholder et retskildehierarki i art. 9, som fastlægger, at SE-selskabet underlægges:

 • bestemmelserne i forordningen,
 • bestemmelserne i SE-selskabets vedtægter, når forordningen udtrykkeligt tillader det, eller

følgende bestemmelser, for så vidt angår spørgsmål, som ikke er omfattet af forordningen, eller, når et spørgsmål kun delvis er omfattet, for så vidt angår de aspekter, som ikke er omfattet af forordningen:

 • den lovgivning, der er vedtaget af medlemslandene i medfør af fællesskabsforanstaltninger, der specifikt vedrører SE-selskaber,
 • den lovgivning i medlemslandene, som ville finde anvendelse på et aktieselskab, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i det medlemsland, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, og
 • bestemmelserne i SE-selskabets vedtægter efter samme regler som dem, der gælder for et aktieselskab, der er stiftet i overensstemmelse med  lovgivningen i det medlemsland, hvor SEselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

2
Kapitel
Stiftelse af et SE-selskab ved fusion

2.1. Indledning

Et SE-selskab kan stiftes ved fusion mellem aktieselskaber (jf. forordningens bilag I), hvis mindst to af selskaberne henhører under forskellige  medlemslandes lovgivning, jf. forordningens art. 2, stk. 1, jf. art. 17-31.

Det følger af forordningens art. 18, at for de spørgsmål, som ikke er omfattet af forordningen, og for de spørgsmål, som kun delvis er omfattet af  forordningen, gælder:

 • De bestemmelser, der i overensstemmelse med tredje selskabsdirektiv om fusion (78/855(EØF)) finder anvendelse på fusion af aktieselskaber ifølge  lovgivningen i det medlemsland, som de deltagende selskaber hører under.

Det betyder, at det relevante regelsæt er de nationale regler om fusion, som er vedtaget på baggrund af tredje selskabsdirektiv, og som gælder i det
medlemsland, de pågældende deltagende selskaber hører under.

For Danmarks vedkommende vil bestemmelserne i ASL kap. 15 gælde med de fornødne tilpasninger på danske aktieselskabers deltagelse i en fusion til
et SE-selskab.

Fusionsproceduren foregår i to forløb, som det kendes fra nationale fusioner, herunder:

 • Offentliggørelse af fusionsplan og vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling.
 • Selve gennemførelsen af fusionen.

De relevante bestemmelser, der vil blive gennemgået nedenfor, og som regulerer fusionsforløbet er følgende:

 • Forordningens art. 2, stk. 1, jf. art. 17-31.
 • SE-lovens § 5 og kapitel 7.
 • ASL kap. 15.13
  - Ved lov nr. 226 af 31. marts 2004 er en række af aktieselskabslovens regler om fusion og spaltning ændret med virkning fra den 1. juli 2004. Der  er sket en præcisering og udfyldning af reglerne om bl.a. fusion. Det henvises generelt til bemærkningerne til lovforslaget, L 125,
 • Anmeldelsesbekendtgørelsens §§ 20-22.

Under punkt 1.2 gennemgås den situation, hvor SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, og under punkt 1.3 den situation, hvor SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land.

2.2. SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet

Art. 20
De fusionerende selskabers ledelses- eller administrationsorgan (bestyrelsen) udarbejder en enslydende fusionsplan, jf. forordningens art. 20.

Fusionsplanen er fælles for de i fusionen deltagende selskaber (såvel danske som udenlandske).

Selskaberne kan beslutte at medtage andre forhold i planen, men planen skal mindst indeholde:

 • de fusionerende selskabers navn og vedtægtsmæssige hjemsted samt SE-selskabets påtænkte navn og vedtægtsmæssige hjemsted,
 • aktiernes ombytningsforhold og i givet fald udligningsbeløbets størrelse,
 • de nærmere regler for udlevering af aktierne i SE-selskabet,
 • det tidspunkt, fra hvilket disse aktier giver ret til andel i udbyttet, med angivelse af alle særlige forhold, der er knyttet til denne ret,
 • det tidspunkt, fra hvilket de fusionerende selskabers dispositioner regnskabsmæssigt anses for foretaget for SE-selskabets regning,
 • de rettigheder, SE-selskabet sikrer aktionærer med særlige rettigheder og indehavere af andre værdipapirer end aktier, eller de foranstaltninger, der foreslås til fordel for disse personer,
 • alle særlige fordele, der indrømmes de sagkyndige, som undersøger fusionsplanen, samt medlemmerne af de fusionerende selskabers administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer,
 • SE-selskabets vedtægter, og
 • oplysninger om fremgangsmåden for, hvorledes der i henhold til direktiv 2001/86/EF fastlægges ordninger for medarbejderindflydelse.

ASL § 134 a, stk. 2
Fusionsplanen skal være underskrevet af den samlede bestyrelse for hvert af de i fusionen deltagende selskaber (såvel danske som udenlandske) senest
ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår, jf. ASL § 134 a, stk. 2. Overskrides fristen, vil modtagelsen af fusionsplanen ikke kunne offentliggøres.

ASL § 134 a, stk. 2, betyder, at et selskab med kalenderåret som regnskabsår, hvor fusionen skal have virkning fra 1. februar 2005, skal underskrive fusionsplanen senest den 31. december 2005. Deltager flere selskaber med forskellige regnskabsår i fusionen, er det den sidste dag i regnskabsåret for det selskab, hvis regnskabsår, der udløber tidligst efter den regnskabsmæssige virkning for fusionen, der er sidste frist for underskrivelse af fusionsplanen.

ASL § 134 b,stk. 2
Hvis fusionsplanen underskrives mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som danske deltagende selskabers seneste årsrapport vedrører, skal der udarbejdes en revideret mellembalance for danske deltagende selskaber i fusionen, jf. ASL § 134 b, stk. 2 (omtalt nærmere nedenfor).

ASL § 134 d, stk. 1
Fusionsplanen for danske deltagende selskaber skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter underskrivelsen, jf. ASL § 134 d, stk. 1. (Hvis der er tale om fusion mellem forsikringsselskaber omfattet af lov om finansiel virksomhed, indsendes fusionsplanen og de i forordningens art. 21 nævnte oplysninger til Finanstilsynet, jf. SE-lovens § 18, stk. 2, som er foreslået ændret redaktionelt ved § 12 i forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.v., L 64, der er fremsat af økonomi- og erhvervsministeren den 27. oktober 2004)

ASL § 134 d, stk. 2
Modtagelsen af fusionsplanen for danske selskaber bekendtgøres straks i styrelsens edb-informationssystem, jf. ASL § 134 d, stk. 2. ASL § 134 c, stk. 4
Vurderingsmændenes erklæring om, hvorvidt kreditorerne i det enkelte danske deltagende selskab i fusionen må antages at være tilstrækkelig sikrede efter fusionen (kreditorerklæring), jf. ASL § 134 c, stk. 4, kan indsendes til styrelsen i forbindelse med fusionsplanen eller senere, jf. ASL § 134 d, stk. 1, jf. § 134 e. Erklæringen kan indgå i den fælles beretning til aktionærerne efter forordningens art. 22, hvorefter en vurderingsmand også skal udtale sig om fusionsplanen, jf. nærmere nedenfor. 

ASL § 134 e, stk. 5
Indsendes erklæringen senere, må beslutning om gennemførelse af fusionen tidligst foretages på en generalforsamling 4 uger efter offentliggørelse om  modtagelse af erklæringen. Beslutning om gennemførelse af fusionen må således tidligst træffes 4 uger efter bekendtgørelse af fusionsplanen og  vurderingsmændenes erklæring, jf. ASL § 134 e, stk. 5.

Styrelsen anbefaler derfor, at fusionsplanen og vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling indsendes samtidigt til styrelsen.

ASL § 134 d, stk. 2
Modtagelsen af vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes retsstilling bekendtgøres straks i styrelsens edb-informationssystem, jf. ASL § 134 d,
stk. 2.

Antages det i vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes retsstilling, at kreditorerne i det enkelte danske deltagende selskab i fusionen ikke er
tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, skal bekendtgørelsen indeholde oplysning herom og henlede kreditorernes opmærksomhed på deres
rettigheder efter ASL §§ 134 e og g.

ASL § 134 e, stk. 6
Senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse skal der fremlægges en række dokumenter på hvert af de danske fusionerende selskabers kontor, jf.
ASL § 134 e, stk. 6, herunder: 

 • Fusionsplan.
 • Årsrapporter for de sidste tre regnskabsår.
 • Bestyrelsens redegørelse.
 • Eventuel fusionsregnskab og eventuel mellembalance.
 • Vurderingsmændenes udtalelser og erklæringer i henhold til ASL § 134 c.

Styrelsen antager, at bestemmelsen gælder for samtlige deltagende selskaber i fusionen. Det betyder, at der på de danske deltagende selskabers kontor
skal fremlægges dokumenter for såvel danske som udenlandske deltagende selskaber i fusionen. I praksis kan det ske ved at samle de relevante  dokumenter med et faneblad for hvert selskab, som kan fremlægges på hvert deltagende selskabs kontor. Hvis udenlandske deltagende selskaber i fusionen ikke har udarbejdet et af de nævnte dokumenter, skal disse ikke fremlægges.

Art. 21
For hvert af de fusionerende selskaber skal der med forbehold af de yderligere krav, som foreskrives af det medlemsland, det pågældende selskab hører  under, offentliggøres følgende oplysninger i det pågældende medlemslands statstidende (styrelsens edb-informationssystem):

 • hvert af de fusionerende selskabers selskabsform, navn og vedtægtsmæssige hjemsted,
 • hvilket register de dokumenter, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, i direktiv 68/151/EØF, er anmeldt til, for hvert af de fusionerende selskaber, samt  registreringsnummeret i dette register,
 • oplysning om de nærmere regler for det pågældende selskabs kreditorers udøvelse af deres rettigheder, jf. art. 24, samt om, hvor der vederlagsfrit kan indhentes udtømmende oplysninger om disse regler,
 • oplysning om de nærmere regler for det pågældende selskabs mindretalsaktionærers udøvelse af deres rettigheder, jf. art. 24, samt om, hvor der  vederlagsfrit kan indhentes udtømmende oplysninger om disse regler, og
 • det for SE-selskabet påtænkte navn og vedtægtsmæssige hjemsted.

SE-lovens § 18, stk. 1
Det fremgår af SE-lovens § 18, stk. 1, at styrelsen (eller Finanstilsynet for forsikringsselskaber, jf. SE-lovens § 18, stk. 2) kan forlange, at oplysningerne vedrørende danske deltagende selskaber i fusionen i henhold til forordningens art. 21 indsendes til styrelsen.

Styrelsen er imidlertid allerede i besiddelse af oplysningerne, hvorfor det ikke er nødvendigt at indsende disse.

Styrelsen offentliggør de i forordningens art. 21 nævnte oplysninger samtidig med fusionsplanen og vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes
retsstilling, jf. SE-lovens § 18, stk. 1.

ASL § 134 b, stk. 1
Bestyrelsen i hvert af de danske deltagende selskaber i fusionen (evt. fælles med de udenlandske deltagende selskaber) udarbejder en skriftlig redegørelse,  i hvilken fusionen forklares og begrundes, jf. ASL § 134 b, stk. 1.

Bestyrelsens redegørelse skal omtale fastsættelsen af vederlaget for aktierne, herunder særlige vanskeligheder forbundet med fastsættelsen.

Hvis bestyrelsens redegørelse er fælles for såvel danske som udenlandske deltagende selskaber i fusionen, skal den fortsat opfylde ASL’s krav. Styrelsen har i en konkret sag accepteret, at redegørelsen indgår som en del af fusionsplanen.

Bestyrelsens redegørelse kan indsendes til styrelsen sammen med fusionsplanen eller i forbindelse med eventuel anmeldelse om gennemførelse af fusionen, jf. ASL § 134 i, stk. 1.

ASL § 134 b, stk. 2
Styrelsen har i en konkret sag udtalt, at bestyrelsens redegørelse ikke skal vedhæftes et revideret fusionsregnskab for de deltagende selskaber, når der er tale om en fusion til et SE-selskab. Det er altså frivilligt, om de deltagende selskaber ønsker at udarbejde et fusionsregnskab. Hvis der udarbejdes et  fusionsregnskab, skal det opfylde ÅRL’s krav, jf. § 129, men der er ikke krav om, at det er revideret.

Hvis fusionsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som det pågældende selskabs seneste årsrapport vedrører, skal 
der tillige udarbejdes en revideret mellembalance. Mellembalancen må ikke have en opgørelsesdag, der ligger mere end 3 måneder forud for  underskrivelsen af fusionsplanen, jf. ASL § 134 b, stk. 2.

Hvis eksempelvis de fusionerende selskaber anvender kalenderåret som regnskabsår og senest har aflagt årsrapport for 2004, og selskabernes ledelser
underskriver en fusionsplan den 1. oktober 2005, vil der på underskriftstidspunktet være forløbet mere end 6 måneder efter seneste regnskabsårs udløb. Mellembalancens opgørelsesdato skal være den 1. juli 2005 eller senere.

Hvis et af de deltagende selskaber endnu ikke har aflagt årsrapport, regnes fristen i ASL § 134 b, stk. 2, fra tidspunktet, hvor stiftelsen regnskabsmæssigt havde virkning. Dette vil ved kontantstiftelser være ved stifternes underskrivelse af stiftelsesdokumentet, eller alternativt fra det tidspunkt selskabet regnskabsmæssigt opstod.

Der er udelukkende tale om en mellembalance, og der er således ikke krav om en mellemliggende resultatopgørelse. Der er endvidere heller ikke krav om ledelsesredegørelse. Mellembalancen skal udarbejdes i henhold til årsregnskabslovens regler. Dette medfører bl.a. krav om angivelse af anvendt  regnskabspraksis, revisionspåtegning, ledelsespåtegning og noter.

Det bemærkes, at fusionsregnskabet i visse tilfælde, hvis selskaberne frivilligt har udarbejdet et fusionsregnskab, kan overflødiggøre kravet om udarbejdelse af mellembalance (Der henvises til bemærkningerne til L 125 (lov nr. 226 af 31. marts 2004).

Mellembalancen, der vedhæftes bestyrelsens redegørelse, kan for de danske deltagende selskaber indsendes til styrelsen sammen med fusionsplanen eller
i forbindelse med en eventuel anmeldelse om gennemførelse af fusionen, jf. ASL § 134 i, stk. 1.

De fusionerende selskaber skal efter forordningen inddrage uvildige, sagkyndige vurderingsmænd (evt. fælles for alle de i fusionen deltagende selskaber) til undersøgelse af fusionsplanen, jf. forordningens art. 22.

Uvildige, sagkyndige vurderingsmænd skal for danske deltagende selskaber (evt. fælles, jf. art. 22) udarbejde en skriftlig udtalelse om fusionsplanen, jf. ASL § 134 c, stk. 1-3.

Udtalelsen skal indeholde en erklæring om, hvorvidt vederlaget for aktierne i et ophørende selskab er rimeligt og sagligt begrundet. Erklæringen skal angive den eller de fremgangsmåder, der er anvendt ved fastsættelsen af vederlaget, samt vurdere hensigtsmæssigheden heraf. Erklæringen skal endvidere angive de værdier, som fremgangsmåderne hver for sig fører til, samt den betydning, der må tillægges fremgangsmåderne i forhold til hinanden ved  værdiansættelsen. Har der været særlige vanskeligheder forbundet med værdiansættelsen, omtales disse i erklæringen.

Art. 22
Hvis udtalelsen er fælles for de deltagende selskaber i fusionen, jf. art. 22, skal den fortsat opfylde ASL’s krav.

Vurderingsmændenes udtalelse kan indsendes til styrelsen samtidig med fusionsplanen eller i forbindelse med en eventuel anmeldelse om gennemførelse af fusionen, jf. ASL § 134 i, stk. 1.

ASL § 134 c, stk. 1-3
Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på forordningens art. 31, hvorefter der ved en lodret fusion alene skal indsendes den i ASL § 134 c, stk.  4, nævnte erklæring om kreditorernes retsstilling (forordningens art. 31 er omtalt nærmere nedenfor).

Art. 23, stk. 1
Generalforsamlingen i hvert selskab godkender fusionsplanen, jf. forordningens art. 23, stk. 1. Forordningens art. 23, stk. 1, betyder, at generalforsamlingen i danske deltagende selskaber altid skal godkende fusionsplanen. Dette gælder, uanset om der er tale om, at det danske selskab er ophørende eller  fortsættende, eller om der er tale om fusion med 100 % ejet datterselskab (sidstnævnte omtalt nedenfor), sml. ASL §§ 134 , stk. 2, og 134 j, stk. 1.

Ifølge ASL § 134 e, stk. 5, må generalforsamlingen i danske deltagende selskaber tidligst afholdes 4 uger efter:

 • bekendtgørelse af fusionsplanen, jf. ASL § 134 d og
 • offentliggørelse af vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes retsstilling, jf. ASL § 134 c, stk. 4.

Anmeldelse om den vedtagne fusion for danske deltagende selskaber skal være modtaget i styrelsen senest 2 uger efter, at fusionen er besluttet i alle  danske deltagende selskaber i fusionen, jf. ASL § 134 i, stk. 1.

ASL § 134 e, stk. 5
Med anmeldelsen skal for danske deltagende selskaber i fusionen følge de i ASL § 134 e, stk. 6, nr. 3 og 4, nævnte dokumenter, som ikke tidligere er  indsendt til styrelsen, herunder:

 • Fusionsplanen (er tidligere indsendt).
 • De danske deltagende selskabers reviderede årsrapporter for de sidste tre regnskabsår eller den kortere tid, som selskabet måtte have bestået.
 • Bestyrelsens redegørelse, herunder eventuel fusionsregnskab og eventuel mellembalance.
 • Vurderingsmændenes udtalelser og erklæringer i medfør af ASL § 134 c (erklæringen om kreditorernes retsstilling i henhold til ASL § 134 c, stk. 4, er  tidligere indsendt).

Registreringen af SE-selskabet

ASL § 134 i, stk. 1
Det bemærkes, at dokumenter vedrørende de udenlandske deltagende selskaber i fusionen ikke skal indsendes til styrelsen.

Da de danske deltagende selskabers årsrapporter i forvejen er offentligt tilgængelige i styrelsen, er det ikke nødvendigt at indsende de i § 134 e, stk. 6, nr. 2, nævnte årsrapporter som bilag til anmeldelsen. Det er dog en forudsætning for, at registrering kan finde sted, at disse årsrapporter er indsendt til styrelsen.

Der skal derudover til styrelsen for de danske deltagende selskaber i fusionen indsendes bevis for beslutningens lovlighed (protokoludskrift) samt det fortsættende eller nye selskabs ajourførte og daterede vedtægter, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 21, nr. 1 og 3.

Der skal tillige til styrelsen indsendes bevis for ordninger om medarbejderindflydelse, jf. forordningens art. 12, stk. 2, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 21, nr. 6.

Bevis for ordninger om medarbejderindflydelse kan ske ved en erklæring fra selskabets ledelse bilagt protokollat fra Det Særlige Forhandlingsorgan.

Hvis der ved fusionen dannes et nyt SE-selskab, skal der foretages valg af tilsyns- eller administrationsorgans medlemmer (afhængigt af valg af
ledelsessystem, jf. forordningens art. 38, litra b) umiddelbart efter generalforsamlingens beslutning om fusion i de danske deltagende selskaber;
alternativt skal dette ske på en generalforsamling senest 2 uger derefter, jf. ASL § 134 h, stk. 5.

Anm.bkg. § 21
Anmeldelse af den vedtagne fusion for danske deltagende selskaber skal
være modtaget senest ved udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten for
den periode, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning, jf. art. 20, stk. 1, litra e, indgår, dog senest 1 år efter styrelsens bekendtgørelse
af modtagelse af fusionsplanen i henhold til forordningens art. 20, jf. ASL §
134 i, stk. 2.

Art. 12, stk. 2, jf. Anm. bkg. § 21
En kompetent myndighed skal udstede en attest på, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for fusionen, er afsluttet.

ASL § 134 h, stk. 5 / ASL § 134 i, stk. 2 
De udenlandske deltagende selskaber i fusionen indsender en attest til styrelsen på, at alle handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for fusionen, er opfyldt, jf. forordningens art. 26, stk. 2. Attesten skal indsendes indenfor en frist på 6 måneder efter dens udstedelse. For at sikre beslutningens aktualitet  antager styrelsen, at fristen i ASL § 134 i, stk. 2, gælder ved siden af for såvel som danske som udenlandske deltagende selskaber i fusionen, når SE- selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet.

Art. 25, stk. 2
Der skal endvidere indsendes kopi af udenlandske deltagende selskabers godkendte fusionsplan.

Art. 26, stk. 2 / Art. 26, stk. 1 og 3-4
Attesten skal udstedes af den kompetente myndighed i de udenlandske deltagende selskabers hjemland.

Når styrelsen har modtaget attesten fra alle de i fusionen deltagende selskaber, kontrollerer styrelsen fusionens lovlighed, jf. forordningens art. 26, stk. 1,  herunder at:

 • der er godkendt en enslydende fusionsplan,
 • der er fastlagt ordninger for medarbejderindflydelse i henhold til medarbejderdirektivet, jf. art. 26, stk. 3, og
 • SE-selskabet i medfør af art. 15 er stiftet i overensstemmelse med lovgivningens, herunder ASL’s bestemmelser, jf. art. 26, stk. 4.

Art. 27
Fusionen og den samtidige stiftelse af SE-selskabet får virkning fra den dato, hvor SE-selskabet registreres i styrelsen, jf. forordningens art. 27.

Art. 28
Styrelsen registrerer SE-selskabet og offentliggør meddelelse herom, jf. forordningens art. 28.

Art. 14
Styrelsen bekendtgør endvidere registreringen til orientering i EF-tidende, jf. forordningens art. 14.

Forenklet procedure

Art. 31
Der er en særlig forenklet fusionsprocedure i forordningens art. 31 for stiftelse af et SE-selskab ved fusion mellem et moderselskab og dets 100 % ejede datterselskab, jf. forordningens art. 31, stk. 1.

De nationale bestemmelser, der gælder for de enkelte fusionerende selskaber, og som fusionen er underlagt, jf. art. 24 i tredje selskabsdirektiv om fusion, finder anvendelse, sml. ASL § 134 j.

Den forenklede procedure går ud på, at:

 • art. 20, stk. 1, litra b, c, og d, ikke finder anvendelse, hvilket betyder, at selskaberne ikke skal oplyse om aktiernes ombytningsforhold, om udlevering af disse samt give oplysninger om udbytte i fusionsplanen,
 • art. 22 ikke finder anvendelse, hvilket betyder, at der ikke skal udarbejdes en skriftlig udtalelse om fusionsplanen og vederlaget, jf. ASL § 134 c, stk. 1-3, og
 • art. 29, stk. 1, litra b, ikke finder anvendelse, hvilket betyder, at aktionærerne i det overtagne selskab ikke bliver aktionærer i det overtagende selskab.

Generalforsamlingen skal godkende fusionen, jf. forordningens art. 23, stk.
1.

2.3. SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land

Art. 25, stk. 2
Hvis SE-selskabet, der stiftes ved fusion, skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet EU- eller EØS-land, er proceduren for beslutning, anmeldelse og registrering den samme som beskrevet under punkt 1.2. indtil punktet om en kompetent myndigheds udstedelse af attest henhold til forordningens art. 25, stk.  2.

Det betyder, at de under punkt 1.2. nævnte dokumenter skal indsendes til styrelsen.

Efter styrelsens opfattelse vil de danske deltagende selskaber i fusionen være underlagt 2 ugers fristen for anmeldelse af fusionen i aktieselskabslovens § 134 i, stk. 1.

Anm.bkg. § 22, stk. 1
Styrelsen offentliggør fusionsplan og vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes retsstilling, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1.

De øvrige dokumenter indsendes tillige til styrelsen med henblik, at styrelsen kan udstede den i forordningens art. 25, stk. 2, nævnte attest. Det drejer sig om følgende dokumenter:

 • De danske deltagende selskabers reviderede årsrapporter for de sidste tre regnskabsår eller den kortere tid, som selskabet måtte have bestået (er ikke nødvendige at indsende, hvis de er indsendt til styrelsen).
 • Bestyrelsens redegørelse for danske deltagende selskaber, herunder eventuel fusionsregnskab og eventuel mellembalance.
 • Vurderingsmændenes udtalelser og erklæringer for danske deltagende selskaber i medfør af ASL § 134 c. 

Der skal derudover til styrelsen for de danske deltagende selskaber i fusionen indsendes bevis for beslutningens lovlighed (protokoludskrift), jf.  Anmeldelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1.

Der skal ikke indsendes dokumenter for udenlandske deltagende selskaber i fusionen.

Der skal tillige vedlægges erklæring fra bestyrelsen om, at betingelserne i SE-lovens § 5 om indløsningsret er opfyldt, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 22,  stk. 1.

Den forenklede fusionsprocedure ved lodret fusion, som er omtalt ovenfor, finder tilsvarende anvendelse.

Art. 25, stk. 2
Med henblik på kontrol af fusionens lovlighed i det EU- eller EØS-land, hvor SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted, udsteder styrelsen en attest til danske deltagende selskaber i fusionen, jf. forordningens art. 25, stk. 2. Attesten har til formål at erklære over for den kompetente myndighed i det EU- eller EØS-land, hvor SE-selskabet skal have hjemsted, at alle formaliteter og handlinger, der skal opfyldes forud for fusionen, er opfyldt. Det vil fremgå af styrelsens edb-informationssystem, at styrelsen har udstedt attesten.

Art. 26, stk. 2
De deltagende selskaber indsender inden 6 måneder attesten samt en kopi af den af selskabet godkendte fusionsplan til det pågældende lands kompetente
myndighed, som registrerer fusionen, jf. forordningens art. 26, stk. 2. Fristen i ASL § 134 i, stk. 2, gælder ved siden af i relation til det eller de danske
deltagende selskaber i fusionen. Med hensyn til indsendelse af attesten, hvor SE-selskabet skal have hjemsted, vil det være dette lands nationale
aktieselskabslovs regler, der afgør, om der gælder en frist ved siden af den i forordningen anførte frist på 6 måneder.

Anm.bek. § 22, stk. 2
I henhold til Anmeldelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 2, skal danske deltagende selskaber give styrelsen meddelelse om registrering af et SE-selskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land senest 2 uger efter registreringen. Meddelelsen bør i praksis gives til styrelsen straks.

Dette kan ske ved indsendelse af dokumentation fra den pågældende registreringsmyndighed.

Herefter sletter styrelsen det pågældende selskab i styrelsens edbinformationssystem.

3
Kapitel
Stiftelse af et SE-holdingselskab

3.1. Indledning

Et SE-selskab kan stiftes ved, at aktieselskaber eller andre selskaber med begrænset ansvar (jf. forordningens bilag II, for Danmarks vedkommende
anpartsselskaber) etablerer et holdingselskab, hvis mindst to af selskaberne er omfattet af forskellige medlemslandes lovgivning, eller i mindst to år har haft et datterselskab eller en filial i et andet medlemsland, jf. forordningens art. 2, stk. 2, jf. art. 32-34.

Forordningen indeholder ved stiftelse af et SE-holdingselskab ikke – som ved stiftelse af et SE-selskab ved fusion (art. 18) eller stiftelse af et SE-datterselskab  (art. 36) – en bestemmelse, der angiver, at for spørgsmål, som ikke helt eller delvist er omfattet af forordningen:

- Finder de nationale regler anvendelse i det medlemsland, hvor de pågældende selskaber hører under.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen antager imidlertid, at danske deltagende selskaber i stiftelsen af et SE-holdingselskab på tilsvarende vis som ved fusion- og datterselskabsstiftelse vil blive underlagt dansk ret, hvor forordningen ikke udtaler sig helt eller delvist om et spørgsmål.

Selve SE-selskabets stiftelse, herunder kontrol med stiftelsens lovmæssighed og registrering, reguleres af den nationale aktieselskabslovgivning, hvor SE- selskabet vælger at etablere sit vedtægtsmæssige hjemsted, jf. art. 15.

De relevante bestemmelser, der vil blive gennemgået nedenfor, og som regulerer holdingselskabsforløbet er følgende:

 • Forordningens art. 2, stk. 2, jf. art. 32-34.
 • SE-lovens kapitel 7.
 • ASL kapitel 2 og 3.
 • Anmeldelsesbekendtgørelsens §§ 20-22.

Under punkt 2.2 gennemgås den situation, hvor SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, og under punkt 2.3 den situation, hvor SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land.

3.2. SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet

Art. 32, stk. 2
Ledelses- eller administrationsorganet (bestyrelsen (A/S/ApS)) eller direktionen (ApS)) udarbejder en stiftelsesplan, jf. forordningens art. 32, stk. 2.

Stiftelsesplanen er fælles for de deltagende selskaber og skal mindst indeholde:

 • beretning, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af stiftelsen forklares, ligesom der redegøres for følgerne af den vedtagne SE-selskabsform for aktionærerne og medarbejderne.

Stiftelsesplanen skal endvidere indeholde:

 • de fusionerende selskabers navn og vedtægtsmæssige hjemsted samt SE-selskabets påtænkte navn og vedtægtsmæssige hjemsted,
 • aktiernes ombytningsforhold og i givet fald udligningsbeløbets størrelse,
 • de nærmere regler for udlevering af aktierne i SE-selskabet,
 • de rettigheder, SE-selskabet sikrer aktionærer med særlige rettigheder og indehavere af andre værdipapirer end aktier, eller de foranstaltninger, der foreslås til fordel for disse personer,
 • alle særlige fordele, der indrømmes de sagkyndige, som undersøger fusionsplanen, samt medlemmerne af de fusionerende selskabers administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer,
 • SE-selskabets vedtægter, og
 • oplysninger om fremgangsmåden for, hvorledes der i henhold til direktiv 2001/86/EF

Art. 32, stk. 3, jf.
Stiftelsesplanen indsendes til styrelsen, jf. SE-lovens § 18, stk. 1.

SE-lovens § 18, stk. 1
Stiftelsesplanen offentliggøres straks i styrelsens edb-informationssystem, jf. SE-lovens § 18, stk. 1.

Art. 32, stk. 4 og 5 
Derudover skal vurderingsmændenes beretning om stiftelsesplanen i henhold til forordningens art. 32, stk. 4 og 5, fremlægges for selskabets aktionærer som grundlag for beslutningen på generalforsamlingen. Beretningen kan evt. være fælles for de deltagende selskaber (beretningen indsendes til styrelsen senere, jf. nedenfor).

Art. 32, stk. 6
Stiftelsesplanen skal vedtages på generalforsamlingen, jf. forordningens art. 32, stk. 6, jf. ASL § 77, tidligst en måned efter offentliggørelse af planen, jf. forordningens art. 32, stk. 3.

Art. 33, stk. 1
Aktionærerne har en frist på 3 måneder fra generalforsamlingsbeslutningen til at meddele selskabet, om de agter at indskyde deres kapitalandele med
henblik på stiftelse af SE-selskabet, jf. forordningens art. 33, stk. 1.

Art. 33, stk. 2
SE-selskabet er stiftet, hvis det nødvendige antal aktionærer har indskudt aktier, jf. forordningens art. 33, stk. 2.

Danske deltagende selskaber i holdingselskabsstiftelsen indsender til styrelsen bevis for, at formaliteterne efter forordningens art. 33, stk. 2, er opfyldt, jf. art. 33, stk. 3.

Anm. bkg. § 21
Som bevis for, at formaliteterne efter forordningens art. 33, stk. 2, er opfyldt, kan indsendes erklæring fra selskabets ledelse eller eventuel anden form for dokumentation. Er vurderingsberetning i henhold til ASL §§ 6 a og b udarbejdet på dette tidspunkt, kan denne tillige anvendes som dokumentation.

Hvis alle betingelserne for stiftelsen i henhold til art. 33, stk. 2, er opfyldt, bekendtgør styrelsen dette for danske deltagende selskaber, jf. forordningens art. 33, stk. 3.

Registreringen af SE-selskabet

Registreringen af SE-holdingselskabet kan først finde sted, når der er fremlagt bevis for, at formaliteterne efter forordningens art. 32 og betingelserne i art.  33, stk. 2, er opfyldt, jf. art. 33, stk. 5, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 21, nr. 8. Det betyder følgende:

Art. 33, stk. 5
De danske deltagende selskaber i holdingselskabsstiftelsen skal til styrelsen indsende bevis for beslutningens lovlighed (protokoludskrift) og  vurderingsmændenes skriftlige beretning om stiftelsesplanen, jf. forordningens art. 33, stk. 4 og 5.

Udenlandske deltagende selskaber i holdingselskabsstiftelsen skal til styrelsen indsende bevis for, at formalitetskravene i henhold til forordningen er opfyldt. Dette kan ske i form af en erklæring fra en kompetent myndighed eller anden form for dokumentation, herunder fx en erklæring fra det udenlandske selskabs advokat eller revisor.

Ved siden af disse bestemmelser i forordningen finder de almindelige stiftelsesregler i ASL kapitel 2 og 3 anvendelse på SE-selskabets stiftelse.

Art. 15
Det følger således af forordningens art. 15, at med forbehold af bestemmelserne i forordningen finder den nationale aktieselskabslovgivning i det land, hvor SE-selskabet etablerer sit vedtægtsmæssige hjemsted, anvendelse på SE-selskabets stiftelse.

ASL § 9
Når SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, skal der afholdes en konstituerende generalforsamling, jf. ASL § 9, hvor der bl.a. skal vælges ledelse i SE-selskabet.

Anm.bkg. § 21
Der skal endvidere udarbejdes og indsendes de samme dokumenter til styrelsen som ved en almindelig stiftelse af et aktieselskab ved indskud af værdier, jf. ASL kapitel 2.

Generelt gælder, at i det omfang dokumenterne allerede fuldt ud er indeholdt i forordningens krav, skal disse ikke udarbejdes og indsendes til
styrelsen.

Styrelsen antager imidlertid i relation til holdingselskabsstiftelsen, at de dokumenter, der skal udarbejdes efter forordningen, ikke fuldt ud kan siges at svare til de dokumenter, der skal udarbejdes og indsendes til styrelsen i forbindelse med stiftelse af et aktieselskab.

Dokumenterne, der skal udarbejdes i henhold til national ret, skal være i overensstemmelse med de allerede udarbejdede dokumenter. Det betyder fx, at vurderingsberetning i medfør af ASL §§ 6 a- b skal udarbejdes i overensstemmelse med revisors beretning i medfør om stiftelsesplanen i henhold til forordningens art. 32, stk. 4 og 5. Modsat revisors beretning om stiftelsesplanen efter forordningens art. 32, stk. 4 og 5, vil vurderingsberetningen tillige skulle indeholde en paritetserklæring.

ASL kapitel 2
De samme dokumenter m.v. som ved stiftelse af et aktieselskab ved indskud af værdier skal derfor indsendes til styrelsen.

Det drejer sig om følgende dokumenter:

 • stiftelsesdokument og evt. andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen (ASL §§ 5 og 6),
 • udskrift af forhandlingsprotokollen for den konstituerede generalforsamling (ASL §§ 9 og 10),
 • vurderingsberetning (ASL §§ 6 a og b) og
 • vedtægter (ASL § 4).

Der er ikke i forordningen tidsfrister eller anmeldelsesregler for, hvornår SE-selskabet skal være registreret hos styrelsen. National ret i de pågældende medlemslande vil derfor i henhold til art. 15 finde anvendelse herpå.

ASL § 11, stk. 1
Udgangspunktet er på baggrund heraf, at det er fristen i ASL § 11, stk. 1, der finder anvendelse. SE-selskabet skal således anmeldes senest 6 måneder efter datoen for stiftelsesdokumentets (i henhold til ASL §§ 5 og 6) oprettelse (det vil sige datoen for underskrivelsen). Anmeldelsesfristen er indispensabel.

Art. 12, stk. 2, jf. / Anm.bkg. § 21
Der skal indsendes bevis for ordninger om medarbejderindflydelse, jf. art. 12, stk. 2, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 21, nr. 6. Bevis for ordninger om medarbejderindflydelse kan ske ved en erklæring fra selskabets ledelse bilagt protokollat fra Det Særlige Forhandlingsorgan.

Anm.bkg. § 21
Der skal tillige indsendes bevis for, at stiftelsesbetingelserne i forordningens art. 2, stk. 2, og eventuelt art. 4 i SE-loven er opfyldt, jf.  Anmeldelsesbekendtgørelsens § 21, nr. 2. Dette kan ske i form af registreringsudskrift fra registreringsmyndigheden, hvor de pågældende selskaber har hjemsted, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 21, nr. 2.

Art. 33, stk. 3
Aktionærer, der ikke inden for 3 måneders fristen indskyder deres aktier, har yderligere 1 måned til at ombytte deres aktier, jf. forordningens art. 33, stk. 3.
Anmeldes stiftelsen til registrering i styrelsen inden udløbet af fristen i forordningens art. 33, stk. 3, skal de i den forbindelse relevante kapitalændringer anmeldes særskilt til styrelsen. SE-selskabet kan alene registreres med det samlede aktiebeløb, som er bindende tegnet og tildelt, og som svarer til det i vedtægterne angivne, jf. ASL § 11, stk. 2.

3.3. SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land

Art. 33, stk. 5
Hvis SE-selskabet skal have hjemsted i et andet EU- eller EØS-land, er proceduren for anmeldelse og registrering den samme som beskrevet i punkt 2.2 indtil punktet om registrering i henhold til forordningens art. 33, stk. 5, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1.

Anm.bkg. § 22, stk. 1
Det betyder, at der i henhold til Anmeldelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1, til styrelsen skal indsendes følgende dokumenter

 • stiftelsesplan, jf. forordningens art. 32, stk. 2,
 • officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til art. 2, stk. 2, og evt. § 4 i SE-loven er opfyldt,
 • bevis for beslutningens lovlighed (protokoludskrift) og
 • bevis for, at formaliteterne efter forordningens art. 33, stk. 2, er opfyldt, jf. art. 3, stk. 3.

Art. 15
For så vidt angår registreringen, finder med forbehold af bestemmelserne i forordningen den nationale aktieselskabslovgivning i det land, hvor SEselskabet
etablerer sit vedtægtsmæssige hjemsted, anvendelse på SEselskabets stiftelse, jf. forordningens art. 15.


Anm.bkg. § 22, stk. 2
I henhold til Anmeldelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 2, skal danske deltagende selskaber give styrelsen meddelelse om registrering af et SEselskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land senest 2 uger efter registreringen.

4
Kapitel
Stiftelse af et SE-datterselskab

4.1. Indledning

Et SE-selskab kan stiftes ved, at selskaber omfattet af EF-traktatens art. 48. stk. 2,16 eller andre privatretlige eller offentligretlige juridiske enheder stifter et fælles datterselskab, hvis mindst to af selskaberne er omfattet af forskellige medlemslandes lovgivning, eller i mindst to år har haft et datterselskab eller en filial i et andet medlemsland, jf. forordningens art. 2, stk. 3, jf. art. 35-36.

EF-traktatens art. 48
Efter traktaten forstås ved selskaber privatretlige selskaber, heri indbefattet kooperative selskaber, samt alle andre juridiske personer, der henhører under den offentlige ret eller privatretten, med undtagelse af selskaber, som ikke arbejder med gevinst for øje.

Forordningens art. 36 fastlægger, at for de selskaber eller andre juridiske personer, som deltager i stiftelsen, finder de bestemmelser anvendelse, der gælder for selskabers deltagelse i stiftelsen af et datterselskab i form af et aktieselskab i henhold til national lovgivning. De relevante bestemmelser, der vil blive gennemgået nedenfor, og som regulerer datterselskabsforløbet er følgende:

 • Forordningens art. 2, stk. 3, jf. art. 35-36.
 • SE-lovens kapitel 7.
 • ASL kapitel 2 og 3.
 • Anmeldelsesbekendtgørelsens §§ 20-22.

Under punkt 3.2 gennemgås den situation, hvor SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, og under punkt 3.3 den situation, hvor SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land.

4.2. SE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet

Art. 36
For de selskaber eller andre juridiske personer, som deltager i stiftelsen, finder som nævnt ovenfor de bestemmelser anvendelse, der gælder for selskabers deltagelse i stiftelsen af et datterselskab i form af et aktieselskab i henhold til national lovgivning, jf. forordningens art. 36.

I dansk ret er der ikke særlige regler om selskabers beslutning om at stifte et datterselskab.

Art. 15
De almindelige regler for stiftelse af aktieselskaber finder anvendelse på SE-selskaber, der skal have vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, jf. forordningens  art. 15.

Det betyder, at de almindelige regler i ASL kapitel 2 og 3 finder anvendelse, hvilket betyder, at der til styrelsen skal indsendes følgende
dokumenter:

 • stiftelsesdokument og evt. andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen (ASL §§ 5 og 6),
 • udskrift af forhandlingsprotokollen for den konstituerede generalforsamling (ASL §§ 9 og 10),
 • bevis for indbetaling af aktiekapitalen, herunder evt. vurderingsberetning (ASL §§ 6 a og b) og
 • vedtægter (ASL § 4).

Anm.bkg. § 21
Der skal derudover indsendes bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til forordningens art. 2, stk. 3, og eventuelt art. 4 i SE-loven er opfyldt. Dette kan ske i form af registreringsudskrift fra registreringsmyndigheden, hvor de pågældende selskaber har hjemsted, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 21, nr. 2.

Art. 12, stk. 2, jf. Anm.bkg. § 21
Der skal endvidere indsendes bevis for ordninger om medarbejderindflydelse, jf. art. 12, stk. 2, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 21, nr. 6. Bevis for ordninger om medarbejderindflydelse kan ske ved en erklæring fra selskabets ledelse bilagt protokollat fra Det Særlige Forhandlingsorgan.

Anm.bkg. kap. 3
Derudover finder de almindelige bestemmelser for aktieselskaber i Anmeldelsesbekendtgørelsens kapitel 3 anvendelse på anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

ASL § 11, stk. 1
Anmeldelsen skal være modtaget i styrelsen senest 6 måneder efter stiftelsesdokumentets underskrift, jf. ASL § 11, stk. 1. Fristen er indispensabel.

4.3. SE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land

Art. 36
For de selskaber eller andre juridiske personer, som deltager i stiftelsen, finder de bestemmelser anvendelse, der gælder for selskabers deltagelse i stiftelsen af et datterselskab i form af et aktieselskab i henhold til national lovgivning, jf. forordningens art. 36.

Der skal ikke foretages anmeldelse eller indsendes dokumenter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med et dansk selskabs beslutning om at stifte et SE-datterselskab, der skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet EU- eller EØS-land.

5
Kapitel
Omdannelse af et aktieselskab til et SE-selskab

5.1. Indledning

Et SE-selskab kan stiftes ved, at et aktieselskab (jf. forordningens bilag I) omdanner sig til et SE-selskab, hvis det i mindst to år har haft et datterselskab i et andet medlemsland, jf. art. 2, stk. 4, jf. forordningens art. 37.

Det følger af forordningen art. 2, stk. 4, at et aktieselskab, der omdannes til et SE-selskab, skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark. Det hedder  således i forordningens art. 37, stk. 2, at det vedtægtsmæssige hjemsted ikke kan flyttes fra et medlemsland til et andet i forbindelse med omdannelsen.

De relevante bestemmelser, der gennemgås nedenfor, og som regulerer omdannelsesforløbet er følgende:

 • Forordningens art. 2, stk. 4, jf. art. 37.
 • SE-lovens kapitel 7.
 • ASL §§ 6 a – 6 b og 156.
 • Anmeldelsesbekendtgørelsens §§ 20-22.

Art. 37, stk. 4
Ledelses- eller administrationsorganet (bestyrelsen) udarbejder en omdannelsesplan og en beretning, jf. forordningens art. 37, stk. 4.

Art. 37, stk. 5
Omdannelsesplanen indsendes til styrelsen og modtagelsen bekendtgøres i styrelsens edb-informationssystem, jf. SE-lovens § 18, stk. 1.

Art. 37, stk. 6, jf. ASL §§ 6a-6b
Vurderingsmænd attesterer, at selskabet råder over aktiver (egenkapital), som mindst svarer til selskabskapitalen med tillæg af bundne reserver, jf.  forordningens art. 37, stk. 6, jf. ASL §§ 6-6b. Vurderingsberetningen skal opfylde kravene i ASL § 6 a, men styrelsen stiller ikke krav om udarbejdelse af en omdannelsesbalance (åbningsbalance).

Art. 37, stk. 7
Omdannelsesplanen vedtages på generalforsamlingen, jf. forordningens art. 37, stk. 7 (det dobbelte majoritetskrav i ASL § 78 gælder), tidligst 1 måned efter offentliggørelse af planen.

Anm.bkg. § 21
Bevis for beslutningens lovlighed (protokoludskrift) og selskabets vedtægter indsendes til styrelsen, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 21, nr. 3 og 9.

Art. 12, stk. 2, jf. Anm.bkg. § 21, nr. 6
Der skal indsendes bevis for ordninger om medarbejderindflydelse, jf. art. 12, stk. 2, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 21, nr. 6. Bevis for ordninger om medarbejderindflydelse kan ske ved en erklæring fra selskabets ledelse bilagt protokollat fra Det Særlige Forhandlingsorgan.

ASL § 156
Anmeldelse om omdannelse skal være modtaget i styrelsen senest 4 uger efter, at de er vedtaget, jf. ASL § 156, stk. 1.

Ændring i selskabets bestyrelse eller direktion (ledelsesorgan eller tilsynsorgan, jf. SE-lovens § 8, stk. 1 og 4, samt administrationsorgan og administrerende direktører, jf. SE-lovens § 11, stk. 1, og § 12, stk. 2) skal være modtaget i styrelsen senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning herom, jf. ASL § 156, stk. 2. hvis der sker ændringer i hjemsted eller revisor, skal anmeldelsen endvidere være modtaget i styrelsen senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning   herom.

Endvidere er der særlige anmeldelsesfrister, hvis der samtidig med omdannelsen fx sker en kapitalforhøjelse.

6
Kapitel
SE-selskabs stiftelse af datterselskaber

Art. 3, stk. 2
Et SE-selskab kan selv stifte et eller flere datterselskaber i form af SE-selskaber, jf. forordningens art. 3, stk. 2.

Hvis SE-selskabet stifter et datterselskab, gælder de almindelige regler i ASL kapitel 2 og kapitel 3. Endvidere finder kapitel 3 i Anmeldelsesbekendtgørelsens  anvendelse.

De samme dokumenter, som ved stiftelse af et aktieselskab, vil derfor skulle udarbejdes og indsendes til styrelsen, herunder:

 • stiftelsesdokument og evt. andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen (ASL §§ 5 og 6),
 • udskrift af forhandlingsprotokollen for den konstituerede generalforsamling (ASL §§ 9 og 10),
 • bevis for indbetaling af aktiekapitalen, herunder evt. vurderingsberetning (ASL §§ 6 a og b) og
 • vedtægter (ASL § 4).

Med henblik på anvendelsen af art. 2, stk. 1, 2 og 3, i øvrigt betragtes SE-selskabet som et aktieselskab, der hører under lovgivningen i det medlemsland, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Et allerede etableret SE-selskab vil således på lige fod med nationale selskaber kunne indgå i stiftelsen af et nyt SE-selskab.

7
Kapitel
SE-selskabets flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted

7.1. Indledning

Et SE-selskab kan flytte sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet medlemsland i medfør af bestemmelserne i forordningens art. 8.

De relevante bestemmelser, der gennemgås nedenfor, og som regulerer SE-selskabs flytning af hjemsted er følgende:

 • Forordningens art. 8.
 • SE-lovens kapitel 3 og 7.
 • Anmeldelsesbekendtgørelsens §§ 23-24.

Under punkt 6.2 gennemgås den situation, hvor SE-selskabet flytter vedtægtsmæssigt hjemsted her til Danmark, og under punkt 6.3 den situation, hvor SE-selskabet flytter vedtægtsmæssigt hjemsted til et andet land.

7.2. Flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted her til landet

Art. 8, stk. 8
Et SE-selskab, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted her til landet, skal indsende attesten i henhold til forordningens art. 8, stk. 8, til Erhvervs- og  Selskabsstyrelsen.

Art. 8, stk. 9, jf. Anm.bkg. § 23
Endvidere skal der vedlægges flytningsplan og beretning i henhold til forordningens art. 8, stk. 9, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 23, nr. 1 og. 2.

Der skal tillige til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsendes selskabets stiftelsesoverenskomst (i det omfang en sådan er udarbejdet) og nye vedtægter, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 23, nr. 3.

7.3. Flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted til et andet medlemsland

Art. 8, stk. 2
Ledelses- eller administrationsorganet udarbejder en flytningsplan og beretning, jf. forordningens art. 8, stk. 2 og 3.

SE-lovens § 18, stk. 1, jf. Anm.bkg. § 24, nr. 1
Flytningsplanen indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og modtagelsen heraf bekendtgøres i styrelsens edb-informationssystem, jf. SE-loven § 18, stk. 1, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 24, nr. 1.

SE-lovens § 7
SE-selskabet udsteder proklama med varsel af mindst to måneder fra
flytningsplanens offentliggørelse, jf. SE-lovens § 7, stk. 1. SE-selskabet
skal beholde sit navn efter flytningsplanens offentliggørelse med tilføjelsen
”under flytning”, jf. SE-lovens § 7, stk. 4.

Art. 8, stk. 4
Plan og beretning skal fremlægges på selskabets hjemsted mindst en måned
inden den generalforsamling, der skal træffe beslutning om flytning, jf.
forordningens art. 8, stk.  4.

Art. 8, stk. 6
Flytning vedtages i henhold til art. 59 (det dobbelte majoritetskrav i ASL §
78 gælder) tidligst to måneder efter offentliggørelse af flytningsplanen, jf.
forordningens art. 8, stk. 6.

Anm.bkg. § 24, nr. 2
Vedtagelsen af flytningen anmeldes til styrelsen. Der indsendes bevis for
beslutningens lovlighed, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 24, nr. 2.

Art. 8, stk. 7, jf. SE-lovens § 7
Så længe anmeldte, forfaldne krav ikke er fyldestgjort, og der ikke på
forlangende er stillet betryggende sikkerhed for uforfaldne og omtvistede
krav, må flytningen ikke gennemføres, jf. SE-lovens § 7, stk. 1.

Uenighed om sikkerhedsstillelse kan indbringes for skifteretten senest 2
uger efter fordringens anmeldelse, jf. SE-lovens § 7, stk. 2.

Anm.bkg. § 24, nr. 3
Erklæring fra ledelses- eller administrationsorganet skal indsendes til
styrelsen om, at betingelserne i §§ 6 og 7 i SE-loven er opfyldt, jf.
Anmeldelsesbekendtgørelsens § 24, nr. 3.

Art. 8, stk. 8
Når betingelserne herfor er opfyldt, udsteder styrelsen en attest til selskabet
om, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for
flytningen, er afsluttet, jf. forordningens art. 8, stk. 8.

Når den nye registrering af SE-selskabet er foretaget, skal den kompetente
registreringsmyndighed i det EU- eller EØS-land, hvor SE-selskabet får
vedtægtsmæssigt hjemsted underrette styrelsen herom.

Art. 8, stk. 11
Slettelsen af SE-selskabet i styrelsens edb-informationssystem foretages
først ved modtagelse af denne underretning, jf. forordningens art. 8, stk. 11.

Art. 8, stk. 12
SE-selskabets nye registrering og slettelsen af den tidligere registrering
offentliggøres i styrelsens edb-informationssystem.

8
Kapitel
Vedtægtsændringer eller ændringer i anmeldte forhold

Vedtægtsændringer eller ændringer i anmeldte forhold i SE-selskaber ska anmeldes på samme måde som vedtægtsændringer m.v. i aktieselskaber.

Anm.bkg. § 26
Ændres vedtægter eller ændres anmeldte forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 26, stk. 1, 1. pkt.

Anmeldelse om ændring af regnskabsår skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb, idet fristen for statslige og børsnoterede aktieselskaber dog er 4 måneder, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 26, stk.  1, 2. pkt. Modtages anmeldelsen  efter udløbet af fristen, nægtes registreringen, jf. ÅRL § 15, stk. 4.

Med anmeldelsen skal følge bevis for ændringens lovlige vedtagelse.

Ved enhver vedtægtsændring skal der tillige indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens §  26, stk. 2.

9
Kapitel
Filialer af SE-selskaber

ASL kap. 17 og anm.bkg. § 8
Ved udenlandske SE-selskabers stiftelse af filialer her i landet gælder ASL’s regler om stiftelse af filialer af udenlandske aktieselskaber i ASL kapitel 17. Disse bestemmelser vil også gælde for filialer, som opstår i forbindelse med stiftelsen af SE-selskabet.

Endvidere gælder bestemmelserne i Anmeldelsesbekendtgørelsens § 8.

Styrelsen har i en konkret sag accepteret, at en filial af et aktieselskab overgår ved universalsuccession til et SE-selskab, der opstår ved en fusion.

10
Kapitel
Omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab

10.1. Indledning

Et SE-selskab kan omdannes til et aktieselskab, der hører under lovgivningen i det medlemsland, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted.. Beslutning om omdannelse kan først træffes to år efter SE-selskabets registrering, og først når de to første årsregnskaber er blevet godkendt, jf. art. 66, stk.  1.

De relevante bestemmelser, der beskrives nedenfor, og som regulerer omdannelsesforløbet er følgende:

 • Forordningens art. 66.
 • SE-lovens kapitel 7.
 • Anmeldelsesbekendtgørelsens § 25.

Art. 66, stk. 3
Ledelses- eller administrationsorganet udarbejder en omdannelsesplan og en beretning, jf. forordningens art. 66, stk. 3.

Art. 66, stk. 4
Omdannelsesplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen indsendes til styrelsen, jf. forordningens art. 66, stk.  4, jf. SE-lovens § 18, stk. 1.

Art. 66, stk. 5
Vurderingsmænd attesterer, at selskabet råder over aktiver (egenkapital), som mindst svarer til selskabskapitalen, jf. forordningens art. 66, stk. 5, jf. ASL §§ 6a – 6 b. Vurderingsberetningen skal opfylde kravene i ASL § 6 a. Vurderingsberetningen skal opfylde kravene i ASL § 6 a, men styrelsen stiller ikke krav om udarbejdelse af en omdannelsesbalance (åbningsbalance).

Art. 66, stk. 6
Omdannelsen vedtages på generalforsamlingen, jf. forordningens art. 66, stk. 6, jf. forordningens art. 59 (det dobbelte majoritetskrav i ASL § 78 gælder),  tidligst 1 måned efter offentliggørelse af planen, jf. forordningens art. 66, stk. 4.

SE-lovens § 18, stk. 1
Vedtagelsen anmeldes til styrelsen, jf. SE-lovens § 18, stk. 1.

Anm.bkg. § 25
Med anmeldelsen skal i henhold til Anmeldelsesbekendtgørelsens § 25 følge:

 • bevis for beslutningens lovlighed (protokoludskrift),
 • vedtægter og
 • vurderingsmændenes attest i henhold art. 66, stk. 5.

11
Kapitel
Manglende sammenfald mellem SE-selskabets hovedkontor og vedtægtsmæssige hjemsted

Art. 64
Et SE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor skal være beliggende i et og samme medlemsland, jf. forordningens art. 7. For SE-selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark skal hovedkontoret og det vedtægtsmæssige hjemsted endvidere placeres i samme kommune, jf. SE-lovens § 3. I forordningen er det ikke nærmere angivet, hvad der skal forstås ved begrebet ”hovedkontor”. For danske aktieselskaber gælder et krav om, at hjemstedet skal  angives ved den kommune her i landet, hvor selskabet har hovedkontor, jf. ASL § 4, stk. 1, nr. 2. Efter aktieselskabslovens regler forstås hovedkontor som det sted, hvorfra selskabet faktisk ledes. Da hovedkontor i relation til forordningen er et EU-retligt begreb, vil dets nærmere indhold skulle fortolkes i overensstemmelse med EU-retten.

SE-lovens § 15
Styrelsen skal beslutte, at et SE-selskab skal opløses, om fornødent efter aktieselskabslovens § 117, hvis SE-selskabet ikke opfylder kravet i forordningen om at have sit vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor i samme medlemsland, jf. SE-lovens § 15. Styrelsen skal give SE-selskabet en frist til at afhjælpe forholdet.
Afhjælpning af forholdet kan ske ved, at SE-selskabet enten flytter sit hovedkontor tilbage til Danmark, eller i overensstemmelse med proceduren i forordningens art. 8 flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til det medlemsland, hvor hovedkontoret er beliggende, jf. forordningens art. 64, stk. 2.

12
Kapitel
Likvidation og tvangsopløsning

Art. 63
SE-selskabet er underlagt den lovgivning, der finder anvendelse på aktieselskaber, hvor SE-selskabet har hjemsted, for så vidt angår opløsning, likvidation, konkursbehandling, betalingsstandsning og tilsvarende bobehandlinger, jf. forordningens art. 63. Det betyder, at der gælder de samme regler for SE-selskaber, som gælder for aktieselskabers likvidation, tvangsopløsning m.v., jf. ASL kapitel 14.

13
Kapitel
Bilag: Dokument-tjek for de enkelte anmeldelsestyper

Nedenfor er en oversigt over de dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har til hensigt at stille krav om, at der skal indsendes til styrelsen i relation til de enkelte anmeldelsestyper.

Der er alene tale om tjekliste for de enkelte dokumenttyper. Der henvises således til gennemgangen i vejledningen af det tidsmæssige forløb for, hvornår dokumenterne skal indsendes til styrelsen samt fristerne herfor.

Stiftelse af et SE-selskab ved fusion
- SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet

 • Fusionsplan for danske deltagende selskaber.
 • Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling (bør indsendes samtidig med fusionsplanen).

Følgende dokumenter kan indsendes samtidig med indsendelse af fusionsplanen eller ved den eventuelle anmeldelse af fusionen:

 • Bestyrelsens skriftlige redegørelse om fusionen.
 • Eventuel fusionsregnskab.
 • Eventuel revideret mellembalance.
 • Bevis for beslutningens lovlighed (protokoludskrift).
 • Vurderingsmændenes erklæring om blandt andet vederlag.
 • Udkast til vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår ved fusionen.
 • Bevis for ordninger om medarbejderindflydelse (erklæring fra selskabets ledelse vedlagt udskrift fra Det Særlige Forhandlingsorgan).
 • Myndighedsattest og kopi af den af selskabet godkendte fusionsplan.
 • Evt. andre dokumenter.

Stiftelse af et SE-selskab ved fusion
- SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land

 • Fusionsplan.
 • Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling (bør indsendes samtidig med fusionsplanen).

Følgende dokumenter kan indsendes samtidig med indsendelse af fusionsplanen eller ved den eventuelle anmeldelse af fusionen:

 • Bestyrelsens skriftlige redegørelse om fusionen.
 • Eventuel fusionsregnskab.
 • Eventuel revideret mellembalance.
 • Bevis for beslutningens lovlighed (protokoludskrift).
 • Vurderingsmændenes erklæring om blandt andet vederlag.
 • Bevis for, at betingelserne i SE-lovens § 5 er opfyldt.
 • Evt. andre dokumenter.

Meddelelse om registrering i et andet land skal være modtaget senest 2 uger efter registreringen i styrelsen.

Stiftelse af et SE-holdingselskab
- SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet

 • Stiftelsesplan.
 • Erklæringen fra ledelsen om, at betingelserne i art. 33, stk. 2, er opfyldt.
 • Vurderingsmændenes beretning.
 • Bevis for beslutningens lovlighed (protokoludskrift).
 • Erklæring fra kompetent myndighed eller selskabets advokat eller revisor om, at formaliteterne i forordningen er opfyldt for udenlandske deltagende selskaber.
 • Stiftelsesdokument.
 • Udskrift af forhandlingsprotokollen for den stiftende generalforsamling.
 • Vurderingsberetning.
 • Vedtægter.
 • Bevis for ordninger om medarbejderindflydelse (erklæring fra selskabets ledelse vedlagt udskrift fra Det Særlige Forhandlingsorgan).
 • Officielt bevis for stiftelsesbetingelserne i art. 2 og evt. SE-lovens § 4.
 • Evt. andre dokumenter.

Stiftelse af et SE-holdingselskab
- SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land

 • Stiftelsesplan.
 • Bevis for beslutningens lovlighed (protokoludskrift).
 • Vurderingsmændenes beretning.
 • Evt. andre dokumenter.

Meddelelse om registrering i et andet land skal være modtaget senest 2 uger efter registreringen i styrelsen.

Stiftelse af et SE-datterselskab
- SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet

 • Generalforsamlingsprotokollat fra den konstituerende generalforsamling.
 • Stiftelsesdokument.
 • Vedtægter.
 • Officielt bevis for stiftelsesbetingelserne i art. 2 og evt. SE-lovens § 4.
 • Bevis for indbetaling af kapital eller evt. vurderingsberetning.
 • Bevis for ordninger om medarbejderindflydelse (erklæring fra selskabets ledelse vedlagt udskrift fra Det Særlige Forhandlingsorgan).
 • Evt. andre dokumenter.

Stiftelse af et SE-datterselskab
- SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet landet

Der skal ikke indsendes dokumenter til styrelsen.

Omdannelse af et aktieselskab til et SE-selskab

 • Omdannelsesplan og beretning.
 • Vurderingsmændenes erklæring.
 • Bevis for beslutningens lovlighed (protokoludskrift).
 • Bevis for ordninger om medarbejderindflydelse (erklæring fra selskabets ledelse vedlagt udskrift fra Det Særlige Forhandlingsorgan).
 • Vedtægter.
 • Evt. andre dokumenter.

SE-selskabs stiftelse af SE-datterselskab

 • Stiftelsesdokument og evt. andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen.
 • Udskrift af forhandlingsprotokollen for den konstituerede generalforsamling.
 • Bevis for indbetaling af aktiekapitalen, herunder evt. vurderingsberetning.
 • Vedtægter.
 • Evt. andre dokumenter.

Flytning
- Flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted her til landet

 • Flytningsplan og beretning.
 • Myndighedsattest.
 • SE-selskabets stiftelsesoverenskomst (hvis denne er udarbejdet) og vedtægter.
 • Evt. andre dokumenter.

Flytning
- Flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted til et andet land

 • Flytningsplan og beretning.
 • Bevis for beslutningens lovlighed (protokoludskrift)
 • Erklæring fra ledelses- eller administrationsorganet om, at betingelserne i SE-lovens §§ 6 og 7 er opfyldt.
 • Evt. andre dokumenter.

Ændringer i anmeldte forhold

 • Bevis for ændringens lovlige vedtagelse.
 • Evt. nye vedtægter.
 • Evt. andre dokumenter.

Omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab

 • Omdannelsesplan.
 • Bevis for beslutningens lovlighed (protokoludskrift).
 • Vurderingsmændenes attest
 • Evt. andre dokumenter.