Publikation

Taksonomikontrollen 2023

Erhvervsstyrelsen screenede i løbet af 2023 for efterlevelsen af oplysningskravene i EU´s taksonomiforordning. Det var det første år, hvor de relevante virksomheder også skulle oplyse om de klimarelaterede miljø- og bæredygtighedskriterier.

  • 11. december 2023

EU´s taksonomiforordning blev som en del af EU´s Green Deal udviklet til at medvirke til finansieringen af EU’s overgang til bæredygtig økonomi. Forordning er et system til klassificering af bæredygtige økonomiske aktiviteter, som har fundet anvendelse siden den 1. januar 2022. 2023 var det første år, hvor virksomhederne har rapporteret om de klimarelaterede økonomiske aktiviteter i forhold til tre nøgleresultatindikatorer (KPI’er).

Erhvervsstyrelsen varetager kontrollen med overholdelsen af taksonomiforordningens rapporteringskrav for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. I løbet af 2023 gennemgik styrelsen de relevante børsnoterede virksomheders rapporteringer. 

2/3 af virksomhederne havde en korrekt anvendelse af formkravene. Kun to virksomheder havde slet ikke medtaget rapportering efter taksonomiforordningen i deres årsrapport for 2022. Ca. 1/3 af virksomhederne oplyste, at de havde vurderet, at enten var aktiviteterne for ubetydelige til at rapportere om, at virksomhedens datakvalitet/-fangst for dårlig til, at man ville anvende den eller, at de ikke havde relevante økonomiske aktiviteter omfattet af de delegerede retsakter.

Det er styrelsens vurdering, at en medvirkende årsag til manglende rapportering hos nogle af de virksomheder, hvor datakvaliteten/-fangsten var dårlig, formentligt er, at de konkrete klimakriterier virksomhederne skulle rapportere ud fra, først var på plads i løbet af sommeren 2022 og efter, at virksomhederne var begyndt dataindsamlingen primo 2022. 

Der er således en relativ stor andel virksomheder, der ikke har overholdt formkravene til rapporteringen, men hvor virksomhedernes begrundelse herfor giver anledning til at tro, at det vil være bragt i orden ved rapporteringen for 2023.