Regnskabsrådet

Regnskabsrådet er nedsat af Erhvervsstyrelsen i medfør af årsregnskabsloven. Rådet består pt. af 14 medlemmer og 3 observatører og ledes af formand Per Gunslev.

 • Opdateret 1. november 2021

Erhvervsstyrelsen kan rådføre sig med Regnskabsrådet om generelle regnskabsforhold. Se om Rådets opgaver i øvrigt nedenfor i rådets kommissorie.

Rådet sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen.

Baggrund 

Regnskabsrådet er nedsat i medfør af årsregnskabslovens § 136, stk. 3. I følge loven kan styrelsen rådføre sig med Regnskabsrådet om generelle regnskabsforhold. Herudover kan rådet bistå styrelsen med at sørge for, at der udarbejdes standarder, der kan udfylde og supplere årsregnskabsloven. Rådet sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen. 

Regnskabsrådets opgaver 

Regnskabsrådets opgave er at danne rammen om generelle regnskabsfaglige og -politiske drøftelser og eventuelt workshops på regnskabsområdet samt på områder, der har naturlig sammenhæng hermed. Formålet er blandt andet at sætte fokus på aktuelle og kommende udfordringer på området. 

Regnskabsrådet varetager herudover følgende opgaver: 

 • Rådgivning vedr. Erhvervsstyrelsens fremtidige arbejde på regnskabsområdet og områder, der har naturlig sammenhæng hermed, på såvel regulerings- og kontrolområdet samt vedrørende digitalisering på regnskabsområdet. 
 • Rådgivning i forbindelse med forberedelse af ny regulering (love og bekendtgørelser) på regnskabsområdet samt på områder, der har naturlig sammenhæng hermed og i forbindelse med udarbejdelse af vejledninger, notater og udtalelser inden for samme fagområder. 
 • Sparring i forbindelse med udvikling og brug af digitale løsninger på regnskabsområdet. 
 • Sparring i forbindelse med fortolkning af årsregnskabsloven og vedrørende anvendelse af de internationale regnskabsstandarder. 
 • Rådgivning i særlige tilfælde i forhold til fastlæggelsen af dansk holdning i forbindelse med nye eller ændrede standarder fra International Accounting Standards Board (IASB) eller en ny fortolkning fra IFRS IC, der skal godkendes til brug i EU. 
 • Sparring i forbindelse med EU-relaterede forhold på regnskabsområdet samt på områder, der har naturlig sammenhæng hermed, f.eks. i forbindelse med forslag til ny eller ændret EU-lovgivning eller vejledninger og retningslinjer fra Kommissionen og ESMA. 

Regnskabsrådet kan samarbejde med andre relevante råd og nævn, herunder afholde møder, workshops osv. med disse. 

Der kan nedsættes adhoc arbejdsgrupper under Regnskabsrådet til brug for drøftelser af teknisk karakter eller til udarbejdelse af notater m.v. til diskussion på møder i rådet. 

Erhvervsstyrelsen tilstræber, at rådet f.eks. i forbindelse med lovforberedende arbejde inddrages så tidligt som muligt og får rimelige frister for at kommentere. Regnskabsrådet er ikke høringspart i den offentlige høring af et lovforslag.

Formand

 • Per Gunslev, udpeget af Erhvervsstyrelsen

Medlemmer

 • Kristian Koktvedgaard, indstillet af DI, DA, SMV Danmark og Danske Rederier
 • Frank Thinggaard, indstillet af Aarhus Universitet og Aalborg Universitet
 • Torben Johansen, indstillet af FSR - danske revisorer
 • Camilla Hesselby, indstillet af FSR - danske revisorer
 • Anne-Mette Munck, indstillet af Forsikring & Pension
 • Martin Thygesen, indstillet af Finans Danmark
 • Lisa Reinholt, indstillet af Danske Advokater
 • Henrik Steffensen, indstillet af Dansk Erhverv
 • Kim Wegener, indstillet af Landbrug & Fødevarer
 • Bo Jensen, indstillet af LD Fonde og ATP
 • Rasmus Østrup, indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Michael West Hybholt, indstillet af Finansforeningen
 • Jesper Præst Olsen, indstillet af FDR – Foreningen Danske Revisorer
 • Lykke Skødt, indstillet af Erhvervsstyrelsen

Observatører

 • Tine Heerup, Finanstilsynet
 • Thea Pfeiffer Olsen, Skattestyrelsen
 • Martin Andreas Stigborg, Erhvervsministeriets departement

Spørgsmål til Regnskabsrådets sekretariat