Handel med varer i EU

Varer, som er omfattet af fælles regler eller af princippet om gensidig anerkendelse, kan frit handles på EU's indre marked. Men I nogle tilfælde kan et medlemsland indføre deres egne regler, du også skal være opmærksom på.

  • Opdateret 23. juli 2020

Din virksomhed kan som udgangspunkt frit handle med varer i EU/EØS, hvis de er:

  • omfattet af fælles regler og standarder (harmonisering)
  • omfattet af princippet om gensidig anerkendelse af varer
  • CE-mærkede af producenten eller importøren

I nogle tilfælde kan et medlemsland dog indføre egne regler, ved fx lovligt at afvise anmodninger om gensidig anerkendelse. Derfor er det vigtigt, at du også kender de særlige nationale regler i de lande, du ønsker at eksportere til.

Gensidig anerkendelse betyder, at et EU/EØS-land som udgangspunkt ikke kan forbyde markedsføringen af en vare, såfremt varen allerede lovligt markedsføres i et andet EU/EØS-land. Det gælder også, selvom varen er fremstillet efter andre tekniske regler end dem, der gælder i det pågældende EU/EØS-land.

Princippet er et redskab til at sikre, at virksomheder ikke mødes af ubegrundede krav, som fx kan give anledning til dobbeltkontrol af en vare, som allerede er godkendt i hjemlandet.

Hvilke varer er omfattet?

Gensidig anerkendelse gælder kun for varer, der ikke eller kun delvist er reguleret af fælles tekniske EU-regler og altså ligger uden for EU's harmoniserede område. Europa-Kommissionen fører en liste over de produkter.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Princippet om gensidig anerkendelse af varer er udviklet af EU-domstolen på baggrund af reglerne om varernes frie bevægelighed, som er fastsat i EU's Traktat om den Europæiske Unions Funktionsmåde (artikel 34).

Myndigheder kan lovligt, på baggrund af nationale særregler, begrænse varernes fri bevægelighed, fx ved at afvise anmodninger om gensidig anerkendelse.

Det kan de gøre, hvis en afgørelse om at begrænse en vares markedsadgang kan begrundes i traktatfæstede hensyn, som fx sikkerhed, sundhed og orden eller i tvingende almene hensyn, som fx forbrugerbeskyttelse. Samtidig skal begrænsningen være proportional; altså den skal stå i rimeligt forhold til det tilstræbte mål samt være nødvendig og mindst muligt indgribende i forhold til varernes fri bevægelighed.

Erklæring om gensidig anerkendelse

Hvis virksomheder udfylder og tilgængeliggør en erklæring om gensidig anerkendelse fx på sin hjemmeside, kan en myndighed ikke kræve flere oplysning i forhold til, om varen er lovlig markedsført i anden medlemsstat. Myndigheden vil dog kunne kræve yderligere oplysning ved vurdering om overholdelse af lovlige nationale særregler. Myndigheden vil kunne kræve de nødvendige oplysninger, hvis en virksomhed ikke anvender erklæringen. 

Erklæringen om gensidig anerkendelse er bilag til forordningen om gensidig anerkendelse og strukturen for erklæringen i bilaget skal følges.

Kend de nationale særregler

For at finde ud af hvilke regler, din vare skal leve op til på de markeder, du ønsker at eksportere til, kan du kontakte de såkaldte ”produktkontaktpunkter” i de andre EU-lande.

Kend de kommende nationale særregler

Hvis din virksomhed handler med andre EU-lande, kan det være nyttigt at vide, om nye nationale særregler er på vej.

Alle EU/EØS-lande er forpligtede til at oplyse om nye særregler, de vil indføre. Formålet er at øge gennemsigtigheden på det indre marked og forebygge, at de nye regler vil udgøre ubegrundede handelshindringer.

I den fælleseuropæiske database ’TRIS-databasen’ kan du bl.a. få overblik over de nye nationale særregler for varer, der kan være på vej. 

Mistanke om ubegrundede handelshindringer?

Hvis du, som virksomhed, interesseorganisation eller borger, mener at en notificeret regel kan udgøre en ubegrundet handelshindring, kan du kontakte den danske myndighed, som har ansvar for området eller Erhvervsstyrelsen, som kan hjælpe med at vurdere, om du kan gøre indsigelse mod reglen.

Når du som producent CE-mærker en vare, indestår du selv for, at varen er i overensstemmelse med alle gældende regler for CE-mærkning. Derved må myndigheder i andre EU/EØS-lande ikke forbyde markedsføring og ibrugtagning af varen på deres område og må som udgangspunkt ikke stille yderligere krav, fx til forudgående test og godkendelse.

Hvis en myndighed alligevel mener, at særlige hensyn taler for at supplere de gældende EU-krav til en CE-mærket vare, må myndigheden kun fastsætte yderligere krav til varen, hvis det sker af hensyn til fx sundhed, sikkerhed og forbruger- og miljøbeskyttelse.

CE-mærkning er et af EU’s redskaber til at sikre varernes frie bevægelighed inden for EU's harmoniserede område. Den funger som dokumentation for, at en vare efterlever reglerne og kan markedsføres lovligt i samtlige EU-lande.

CE-mærkning betyder ikke, at varen er produceret inden for EØS. Det angiver blot, at varen er blevet vurderet, inden den er sendt på markedet og dermed opfylder lovkravene for at blive solgt.

Hos de enkelte EU-landes produktkontaktpunkter kan du få vejledning i de nationale regler for handel med varer.

Der er stort eksportpotentiale i handel over grænser via internettet. EU/EØS-landene har en del fælles lovgivning om e-handel, men markedet er fortsat karakteriseret ved en række nationale særregler, du skal være opmærksom på.

Områderne for fx domæner, betalingstjenester, forsendelse, sprog, skat/moms, markedsføring, certificering, forbrugerrettigheder, køberet, cookies og persondata kan have forskellige regler. Som virksomhed kan det være nyttigt at vide, på hvilke områder reglerne stort set er ens, og hvor du skal være opmærksom på særlige nationale regler.

Guide til e-handel i EU

Kom godt i gang med online eksport til andre EU-lande med denne guide til de vigtigste regler. Find information om fx markedsføring, persondata, cookies og geoblokering:

Kontakt os

Har du spørgsmål til regler for e-handel ved eksport til andre EU/EØS-lande, er du velkommen til at skrive til os.

Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder fører tilsyn med, at producenter og leverandører overholder de gældende lovkrav for produkter. Tilsynet kaldes også for markedsovervågning.

Markedsovervågning skal fremme, at vi i Danmark har sunde og sikre produkter, og at virksomheder har de samme markedsvilkår. Overvågningen sker med udgangspunkt i de enkelte produktområder, fx fyrværkeri, medicinsk udstyr og kemikalier. Den har fx særligt fokus på e-handelsprodukter fra lande udenfor EU/EØS.

Markedsovervågningsudvalget

I Danmark har vi et markedsovervågningsudvalg, der koordinerer de danske myndigheders tilsyn med producenter og leverandører af varer for at sikre, at de overholder reglerne.

Udvalget består af alle myndigheder, der udfører markedsovervågning med (non-food) produkter samt af Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen.

Kontakt os