Handel med tjenesteydelser i EU

EU’s servicedirektiv skal nedbryde handelsbarrierer og gøre det lettere for dig, som driver servicevirksomhed, at handle på EU's indre marked. Men der kan stadig være særregler i de enkelte lande, du skal være opmærksom på.

  • Opdateret 1. april 2019

EU’s servicedirektiv gælder for det indre marked. Det dækker en stor del af sektorerne på serviceområdet, såsom turisme og håndværksvirksomhed.

Direktivet finder anvendelse, når der ikke er sektorspecifik lovgivning på et område. Sektorerne transport, sundhed og finansielle tjenesteydelser er fx ikke del af direktivets anvendelsesområde.

Servicedirektivet indeholder bestemmelser der:

  • begrænser, hvilke krav myndigheder kan stille til servicevirksomheder.
  • stiller krav om, at myndigheder skal samarbejde med andre europæiske myndigheder, når de behandler ansøgninger fra udenlandske tjenesteydere.
  • stiller krav om, at der skal være et online kontaktpunkt (”kvikskranke”) i hvert medlemsland. Som servicevirksomheder kan du her få information om de nationale regler samt ansøge autorisationer og registreringer, når du skal udføre opgaver i et andet EU-land. Se oversigten over kvikskranker på Europa-Kommissionens hjemmeside

Servicedirektivet blev vedtaget i 2006 og implementeret i medlemslandene i 2009.

Servicedirektivets forpligtelser er implementeret i dansk lov ved 'lov om tjenesteydelser i det indre marked'.

Fire detailbekendtgørelser er også udstedt. De gennemfører direktivets bestemmelser om henholdsvis administrativt samarbejde, kvikskranken, indrapporteringspligt for nye krav og tjenesteyderes oplysningspligter over for kunder.

Tjenesteydelser er en selvstændig servicevirksomhed, der normalt udføres mod betaling, og som ikke er baseret på fysiske varer: De kan fx være rejser, undervisning eller håndværk

Når du handler tjenesteydelser med andre EU/EØS-lande, er nogle regler de samme på tværs af landene, men de enkelte lande kan også have særlige nationale regler.

Landene kan også have forskellige krav til fx uddannelse og erhvervserfaring hos medarbejdere, som du skal overholde for at kunne levere en tjenesteydelse.

Har du spørgsmål til hvilke særlige regler, der kan være, når du leverer tjenesteydelser på det indre marked, så kan du kontakte kvikskranken i det pågældende land.

Mistanke om ubegrundede handelshindringer?

Hvis du mener, at en notificeret regel udgør en ubegrundet handelshindring for din virksomhed, kan du kontakte den danske myndighed, som har ansvar for området, Forbrugerombudsmanden eller Erhvervsstyrelsen, som kan hjælpe med at vurdere, om der kan gøres indsigelse mod reglen.

Klagemuligheder

Hvis du er uenig i en myndigheds praksis eller afgørelse, har du disse klagemuligheder:

  • Du kan klage over et afslag eller afgørelse hos den pågældende myndighed.
  • Du kan sende sagen til landets ombudsmand.
  • Du kan sende sagen til domstolene.
  • Du kan sende sagen til SOLVIT, som er en gratis tjeneste i hvert EU-land, hvis sagen opfylder kriterierne for en SOLVIT-sag.

Kontakt os