Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Personoplysninger i CVR

CVR indeholder navne- og adresseoplysninger på personer, der er registrerede i en virksomheds person- eller ejerkreds.

Det er et lovkrav, at navne- og adresseoplysninger på en person fremgår af CVR, hvis denne er registeret som enten stifter, ledelsesmedlem og/eller fuldt ansvarlig deltager. Dette gælder for både aktive og opløste selskaber/virksomheder. Personer, der har adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister (CPR), får ikke automatisk beskyttelsen overført til Det Centrale Virksomhedsregister.

Det Centrale Virksomhedsregister er et historisk register, hvorfor registrerede virksomheder og disses oplysninger altid vil fremgå af CVR. Opdatering af personoplysninger ophører imidlertid 10 år efter, at en person ophører med at være aktiv i virksomheder, som er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

At oplysningerne er offentligt tilgængelige skyldes blandt andet hensynet til virksomhedernes (kommende) kreditorer og aftaleerhververe, som skal kunne identificere en given ejer, ledelsesmedlem eller stifter, samt åbenhed og gennemsigtighed i det danske erhvervsliv mere generelt.

Adressebeskyttelse i CVR

Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage oplysninger fra registeret. Hvis en person ønsker at få undtaget oplysninger fra offentliggørelse i CVR, er det et krav, at der foreligger et særligt beskyttelsesværdigt hensyn. De nærmere betingelser for at få undtaget oplysninger fra offentliggørelse i CVR følger af bemærkningerne til § 6 i Fremgangsmådeloven, hvor der står følgende;

Hvis der helt undtagelsesvis i et enkeltstående tilfælde er et særligt beskyttelseshensyn at tage til en registreret person, kan styrelsen efter anmodning fra den pågældende konkret undtage oplysninger fra det, der bliver offentliggjort eller givet adgang til om personen, jf. persondatalovens § 35.

Et særligt beskyttelseshensyn vil fx være, hvis en person efter politiets vurdering kan være i fare, hvis personens navn og adresse offentliggøres. Der foreligger derimod ikke et beskyttelsesværdigt hensyn, hvis en person ønsker at undgå henvendelser fra utilfreds kunder eller kreditorer.

Det er Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse om undtagelse af personoplysninger fra offentliggørelse i CVR, men for at kunne vurdere hvorvidt der i en konkret sag foreligger et særligt beskyttelsesværdigt hensyn, skal dette på en eller anden måde sandsynliggøres. Lovgivningen indeholder ikke regler om, hvilke former for dokumentation der skal fremlægges, hvorfor Erhvervsstyrelsen tager al fremlagt materiale i betragtning i forbindelse med vurdering af sagen. I praksis er en udtalelse fra politiet, om at der i en given sag er et særligt beskyttelsesværdigt hensyn at tage til den registrerede, dog den oftest forekommende dokumentation.

Hvis du ønsker at få undtaget oplysninger fra offentliggørelse, skal der indgives en skriftlig anmodning samt eventuel dokumentation for, at der består et særligt beskyttelsesværdigt hensyn. Anmodningen samt den tilhørende dokumentation kan fremsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen via erh2@erst.dk eller med digital post eller med fysisk post til Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, att. Digital Forvaltning.