Mission, vision, strategi og mål

Erhvervsstyrelsen arbejder for at gøre det enkelt og attraktivt at drive ansvarlig virksomhed i Danmark.

  • Opdateret 7. oktober 2022

Mission og vision

Vision

Vi skaber de bedste rammer for ansvarlige virksomheder.
 

Mission

I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive ansvarlig virksomhed og skabe udvikling i hele Danmark.

5 strategiske målsætninger

Erhvervsstyrelsen har 5 strategiske målsætninger, som udstikker retningen for vores arbejde.

Vi skal skabe:

  • Effektiv og professionel erhvervsservice til virksomhederne
  • Digital vækst
  • Vækst og udvikling i hele Danmark
  • Enkel og effektiv erhvervsregulering og håndhævelse
  • Effektiv styring og drift

Erhvervsstyrelsen vil gøre det nemmere for virksomhederne at være i kontakt med det offentlige, ved at levere en god service og kompetent vejledning i tæt samarbejde med øvrige myndigheder via bl.a. Virk. Vi har fokus på digital forvaltning med brugervenlige løsninger, som løbende forbedres gennem feedback og data fra virksomheder og myndigheder.

I de kommende år vil der blive arbejdet for øget automatisering af virksomhedernes kontakt med det offentlige, anvendelse af nye digitale muligheder og mere intelligent digital kontrol.

Erhvervsstyrelsen vil arbejde for at fremme vækst gennem udnyttelse af de nye digitale muligheder og øget digital tillid.

I de kommende år vil der blive arbejdet for at fremme den digitale omstilling, gennem gode nationale og internationale rammevilkår for bl.a. erhvervslivets anvendelse af data, e-handel, avanceret produktion og deleøkonomi, samt for at styrke den digitale tillid gennem et øget fokus på ITsikkerhed og privacy i dansk erhvervsliv.

Erhvervsstyrelsen vil gennem dialog og partnerskab skabe rammerne for yderligere vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

I de kommende år vil der blive arbejdet for at modernisere rammerne for planlægning, at gøre det endnu nemmere at drive virksomhed nationalt og internationalt, at understøtte nye forretningsmodeller, samt at tilføre viden, netværk og kapital til dem, der har ambitioner og vilje til at skabe vækst.

For at fremme vækst og konkurrence vil Erhvervsstyrelsen både nationalt og internationalt arbejde for en enkel og effektiv erhvervsregulering, som ikke medfører uforholdsmæssige byrder, og som samtidig fremmer ansvarlig ledelse og økonomisk troværdighed.

Styrelsen vil være en kompetent og troværdig tilsynsmyndighed på et risikobaseret og datadrevet grundlag. Endvidere vil styrelsen fremme velfungerende konkurrence i telebranchen og persondatabeskyttelse i erhvervslivet.

Erhvervsstyrelsen vil være en effektiv og kompetent styrelse med gode rammer for opgavevaretagelsen. En effektiv og kompetent administration sikrer en høj kvalitet i minister- og ledelsesbetjeningen, en klar mål- og resultatstyring, en god økonomistyring, løsningsorienteret juridisk sparring, driftssikre it- og fagsystemer, tidssvarende kompetenceudvikling og velfungerende fysiske rammer.

Vi vil dokumentere, at vi er en effektiv og kompetent styrelse gennem benchmark med tilsvarende offentlige myndigheder.

Mål og resultater

Erhvervsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet. Hvert år udarbejder Erhvervsministeriet en mål- og resultatplan, som sætter rammerne for ministeriets arbejde i pågældende år.

Erhvervsstyrelsens Mål- og resultatplan 2022

En mål- og resultatplan er indgået mellem Erhvervsministeriets departement og Erhvervsstyrelsen. Mål- og resultatplanen bygger på flerårige strategiske målsætninger og klare mål for styrelsens kerneopgaver. Mål- og resultatplanen er udarbejdet inden for rammerne af Finansministeriets vejledning: 'Strategisk styring med resultaterne i fokus'.

Årsrapport 2021

Erhvervsstyrelsen udarbejder som led i Erhvervsministeriets mål- og resultatstyring en årsrapport. Årsrapporten indeholder en afrapportering i forhold til mål og resultatkrav i styrelsens resultatkontrakt 2021 samt regnskabsmæssige forklaringer for styrelsens ansvarsområde.

Resultatløn til Erhvervsstyrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram. Udmøntningen for 2021 udgør 120.000 kr.

Energimål

Alle ministerier vil i perioden 2020-2030 reducere energiforbruget med 10 %. Derfor har Erhvervsstyrelsen også opsat konkrete mål for styrelsens vand-, varme og elforbrug.

Se udvikling og mål for Erhvervsstyrelsens energiforbrug