Nyhed

Grønland: Nye regnskabskrav og krav til revision og revisorer

Den 15. april 2024 træder ni nye bekendtgørelser i kraft for Grønland på regnskabs- og revisionsområdet.

  • 15. april 2024
  • Regler for virksomheder

Den 29. februar 2024 godkendte Naalakkersuisut at sætte ni nye bekendtgørelser i kraft for Grønland fra den 15. april 2024.

Nedenfor beskrives indholdet af de enkelte bekendtgørelser.

Bekendtgørelserne er en udmøntning af anordning nr. 219 af 7. marts 2023 om ikrafttræden for Grønland af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, og anordning nr. 220 af 7. marts 2023 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven.

Bekendtgørelse for Grønland om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet:

Bekendtgørelsen regulerer krav til revisionsvirksomhedens og revisors tilrettelæggelse af arbejdet ved udførelse af revision af årsregnskaber og eventuelle koncernregnskaber. Bekendtgørelsen regulerer også krav til revisors dokumentation for arbejdet med revisionen af regnskabet og krav om, at der oprettes et stamkort for hver revisionskunde og hvilke oplysninger, stamkort skal indeholde.

Bekendtgørelse for Grønland om revisionsvirksomhed:

Denne bekendtgørelse regulerer krav til revisionsvirksomhedens navn og eneret til, at en godkendt revisionsvirksomhed, hvor majoriteten af stemmerettigheder indehaves af godkendte revisorer, må anvende firmanavn som henholdsvis ”statsautoriseret revisionsvirksomhed” og ”registreret revisionsvirksomhed”. Desuden indeholder bekendtgørelsen krav om, at revisionsvirksomheden til enhver tid har en ajourført fortegnelse over indehavere af stemmerettigheder. Desuden regler, der regulerer ophør af drift af revisionsvirksomhed, deponering, konkurs og dødsfald m.m.

Bekendtgørelse for Grønland om eksamener m.v. for godkendte revisorer:

Bekendtgørelsen regulerer kravene til den godkendte revisors eksamen og krav til praktisk erfaring. Desuden indeholder bekendtgørelsen regler om udpegning af eksaminatorer og censorer og klagemuligheder efter eksamen samt FSR´s, danske revisorers opgaver i forbindelse med eksamensafholdelse.

Bekendtgørelse for Grønland om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer:

Med denne bekendtgørelse indføres krav om efteruddannelse for godkendte revisorer på Grønland for at sikre, at revisor vedligeholder og opdaterer sin teoretiske viden. Desuden fastsættes regler, der bestemmer omfanget af efteruddannelsen indenfor en 3-årig periode, samt at der for eksempel for certificerede revisorer er særlige krav til omfanget af efteruddannelse. Det bør bemærkes, at den første periode efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse vil løbe fra 15. april 2024 til 31. december 2026.

Der bliver også indført krav om, at revisor indberetter efteruddannelsen til en særlig internetplatform. Hvis revisor ikke opfylder efteruddannelseskravet, kan Erhvervsstyrelsen fratage godkendelsen.

Bekendtgørelse for Grønland om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation:

Denne bekendtgørelse regulerer kravene til den interne organisation, herunder krav til kvalitetsstyringssystemet i revisionsvirksomheder, der udfører særlige revisionsopgaver efter Kgl. anordning nr. 219 af 7. marts 2023 om ikrafttræden for Grønland af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 1, stk. 2. Revisionsvirksomheden skal skriftligt eller elektronisk kunne dokumentere opfyldelsen af kravene til intern organisation, herunder dokumentation for kvalitetsstyringssystemet og anvendelse heraf. En revisionsvirksomhed skal have en intern organisation med henblik på at forhindre eventuelle trusler mod revisionsvirksomhedens og revisors uafhængighed og objektivitet samt sikre kvaliteten, integriteten og grundigheden ved udførelse af erklæringsopgaver. I den forbindelse skal revisionsvirksomheden have et kvalitetsstyringssystem, som i det mindste skal omfatte fyldestgørende politikker og procedurer for angivne områder.

Bekendtgørelse for Grønland om godkendte revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring:

Det bliver med denne bekendtgørelse en betingelse for, at en revisor kan blive godkendt efter Kgl. anordning nr. 219 af 7. marts 2023 om ikrafttræden for Grønland af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab om, at vedkommende er dækket af en ansvarsforsikring, og at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for den som lider skade for uagtsomme skader forvoldt af revisor samt for eksempel også regler om, at forsikringen ikke kan bringes til ophør, før det registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven:

Hermed indføres regler om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som indført for Grønland ved Kgl. anordning nr. 220 af 7. marts 2023 om ikrafttræden af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven. Blandt andet kommer de af EU-Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder til at gælde.

Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven:

Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder med værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked. Der bliver blandt andet krav om en delårsrapport dels for koncernregnskaber og ikke-koncernregnskaber, og at der dog er visse undtagne virksomheder, som ikke omfattes af kravet om delårsrapport.

Bekendtgørelse for Grønland om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven:

Bekendtgørelsen regulerer, at det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre sin redegørelse på virksomhedens hjemmeside og redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i årsrapporten.

Desuden er der regler om, at redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse for hvert enkelt lovkrav under specifikke betegnelser, og det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.

Se bekendtgørelserne på retsinformation.dk