Erhvervsudvikling og Regulering

 • Opdateret 15. august 2019

Områder under Erhvervsudvikling og Regulering

Vi arbejder for at fremme gode vækstvilkår og understøtte virksomheder med nye forretningsmodeller ved at bidrage til analyser, udvikling og implementering af regeringens erhvervspolitik inden for bl.a. grøn omstilling, cirkulær økonomi, deleøkonomi, smart city, samfundsansvar og FN’s verdensmål samt standardisering og erhvervsfremme.

Vi sekretariatsbetjener Komitéen for god selskabsledelse og Mæglings- og Klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Som led i at skabe et forenklet erhvervsfremmesystem er vi med til at etablere de nye tværkommunale erhvervshuse samt udviklingen af en digital platform med information og digital vejledning til virksomheder om virksomhedsdrift og -udvikling.

 • Nye forretningsmodeller
 • Vækst- og erhvervsvilkår
 • Samfundsansvar og verdensmål.

Camilla Hjermind

Kontorchef

Decentral Erhvervsfremme (DE) arbejder med udgangspunkt i virksomhedernes behov og regionale forskelle for en mere sammenhængende og fokuseret indsats for vækst og udvikling i hele landet. Med afsæt i Danmarks Erhvervsbestyrelse (DEB)s samlede strategi for den decentrale erhvervsindsats er sekretariatet organiseret i fire områder:

 • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB)
 • DEB - Indsatsområder og udmøntning
 • EU strukturfonde (SF) og DE Fællesfunktioner
 • SF - Indsatsområder og udmøntning

Søren Asp Mikkelsen

Kontorchef

Preben Gregersen

Kontorchef

Lone Rosen

Programchef

Niels Dahl Christensen

Niels Dahl Christensen

Chef for udmøntning af erhvervsfremmemidler

Landdistriktsudvikling arbejder for at skabe mere attraktive levevilkår og flere arbejdspladser i de danske landdistrikter. Dette sker dels ved hjælp af EU-midler gennem den såkaldte LAG-ordning og dels gennem nationale puljemidler til forsøgsprojekter og informationsprojekter samt ved hjælp af videnspredning og aktiv deltagelse i konkrete lokale udviklingsprojekter.

 • Landdistriktspolitik
 • LAG - sagsbehandling: Support og Jura.

Morten Boye Hansen

Kontorchef

Vi arbejder for, at kommuner, virksomheder og borgere har gode rammer for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Vi har ansvar for udvikling og administration af planloven, der udgør den overordnede ramme for kommunernes fysiske planlægning og er med til at skabe rammerne for udviklingsmulighederne i byerne, på landet og langs kysterne.

Vi fører tilsyn med kommunernes fysiske planlægning ift. varetagelse af de nationale interesser. Herudover arbejder vi med landsplanlægning, sommerhusloven, som regulerer erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger, campingreglementet og kolonihaveloven.

Digitalisering og Tilsyn

 • Statslige interesserer i kommunernes planlægning
 • Planlægning i hovedstadsområdet (Fingerplan mv.)
 • Plandata og digitalisering

Christina Berlin Hovmand

Kontorchef

Landsplanlægning

 • Planloven
 • Sommerhuslov
 • Kolonihavelov
 • Campingreglementet
 • Vindmølleplanlægning 
 • Landsplanredegørelsen 
 • Internationalt samarbejde

Sara Aasted Paarup

Kontorchef

Vi arbejder for at fremme virksomhedernes digitale omstilling med fokus på bl.a. anvendelse af data, e-handel, smart city, It sikkerhed samt en brugervenlig offentlig digitalisering, som reducerer virksomhedernes byrder og fremmer nye vækstmuligheder. 

 • Digital vækstpolitik
 • Digital sikkerhed.

Lars Bønløkke Lé

Kontorchef

Vi arbejder for at styrke virksomhedernes vækstvilkår gennem øget udstilling og kommerciel anvendelse af offentlige data, herunder Erhvervsstyrelsens data. Samtidig arbejder vi på at bringe data endnu mere i spil i løsningen af styrelsens kerneopgaver, fx ledelsesinformation, lovgivningsarbejde og politikudvikling. Det gør vi bl.a. ved at bistå med udvikling af BI-løsninger, data- og registeranalyse, samt tilgængelighed, kvalitet og anvendelse af centrale erhvervsdata.

 • Intern dataservice (bl.a. business intelligence og dataanalyse)
 • Data governance (kvalitet, tilgængelighed og anvendelse af data)
 • Åbne offentlige data

Christoffer Kjældgaard Giwercman 

Chef for Dataservice og offentlige data

Vi har ansvaret for erhvervsreguleringen vedrørende selskaber og virksomheder, fonde, boliger og ejendomsmæglere. Endvidere har vi ansvaret for tilsyn med fonde og hvidvask. Endelig betjener vi direktionen, chefgruppen samt resten af huset med kvalificeret juridisk rådgivning indenfor hele styrelsens omfattende ressort.

 • Virksomhedsregulering
 • Fondstilsyn
 • Hvidvaskkontrol
 • Selskab
 • Jura

Søren Corfixen Whitt

Kontorchef

Christine Holst Maxner

Kontorchef

Claus Schousboe

Chefjurist

Vi har ansvaret for regnskabs- og bogføringsreguleringen, CVR-regulering samt revisorloven. Endvidere løser vi tilsynsopgaver vedrørende regnskabskontrol, herunder det særlige tilsyn med børsnoterede selskabers regnskabsaflæggelse, og revisortilsynet.

Vi er ligeledes ansvarlige for revision af anvendelse af EU Social- og regionalfondsmidler i Danmark (EU-Controlling). Og vi er ansvarlige for Danmarks CO2-Kvoteregister og fører regnskab med virksomheders og statens overholdelse af klimaforpligtelsen. Endelig løser vi opgaver såsom sekretariatsbetjening af Regnskabsrådet og Revisorrådet og eksamensudvalget.

 • Team Regnskab og Revisorregulering
 • Team EU Revision
 • Team Kvoteregistret
 • Team Regnskabskontrol
 • Team Tilsyn med revisorer.

Susanne Thorhauge

Kontorchef

Lykke Skødt

Tilsynschef Regnskab

Vi koordinerer og følger op på regeringens indsats for at gøre det billigere og nemmere at drive virksomhed i Danmark. I samarbejde med andre myndigheder og erhvervslivet fjerner vi unødvendige byrder i eksisterende regulering og sikre, at ny regulering ikke indeholder barrierer for nye forretningsmodeller eller unødige byrder.

Vi hjælper andre ministerier med at udarbejde gode erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, vi overvåger byrdestoppet og de fælles ikrafttrædelsesdatoer, vi deltager i konkrete forenklingsprojekter og sekretariatsbetjener Virksomhedsforum.

 • Konsekvensvurderinger 
 • Byrdestop 
 • Fælles ikrafttrædelsesdatoer (FID)
 • Virksomhedsforum for enklere regler
 • Forenklings- og lovprojekter
 • Regeringens 4 mia. målsætning

Signe Flege

Kontorchef

Jakob Solmunde 

Chef for effektiv regulering

Vi arbejder for at skabe de bedste rammer for virksomhederne ved at fremme effektiv og velfungerende konkurrence i telesektoren. Det sker som uafhængig telemyndighed med ansvar for konkurrencetilsynet.

Derudover arbejder vi med regulering og tilsyn i forhold til privacy på teleområdet og de såkaldte 'cookieregler'.

 • Telejura
 • Teleøkonomi
 • Teleanalyse
 • Sekretariatsbetjening – BEREC Plenar og CN.

Helle Bøjen Larsen

Kontorchef

Vi arbejder for at skabe et velfungerende europæisk indre marked for varer og tjenesteydelser og for at sikre den bedst mulige varetagelse af danske interesser i EU. 

Derudover arbejder vi for global frihandel, bl.a. gennem danske aftryk på EU's frihandelsaftaler, og vi arbejder for at fremme afvikling af industrisamarbejde.

Endelig arbejder vi for global sikkerhed ved at være ansvarlig for dual use eksportkontrolreglerne og for en række af EU's økonomiske sanktioner mod tredjelande.

 • Europapolitik og EU's indre marked
 • Industrisamarbejde
 • Global handel og Sikkerhed.

Andreas Rahlf Hauptmann

Kontorchef

Signe Flege

Kontorchef

Området har ansvar for at udvikle og drive en digital erhvervsfremmeplatform, der fra medio 2019 skal give virksomheder adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

Derudover varetager området opgaver vedr. de 6 tværkommunale Erhvervshuse, herunder udarbejdelse af rammeaftale og varetagelse af Erhvervsministeriets observatørrolle i husenes bestyrelser

Frederik Rostrup-Nielsen

Chef for Digital Erhvervsfremme