Publikation

AMVAB-måling: Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr

Denne ex ante-måling afdækker de administrative konsekvenser ved ændring af bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr.

  • 5. november 2018

Med bekendtgørelsen øges dokumentationskravene for svineproducenter i Danmark i forbindelse med dokumentation af halebid i svinebesætninger.

Denne AMVAB-måling afdækker de forventede administrative byrder forbundet med øget dokumentationskrav. De administrative byrder består i, at de omfattede svinebesætninger fremover skal udarbejde en skriftlig dokumentation af forekomst af halebid, hvilket tidligere var tilstrækkeligt ved en mundtlig erklæring. Endvidere skal de omfattede svineproducenter udarbejde en skriftlig risikovurdering med tilhørende handlingsplan samt indhente dokumentation for, at en aftager af smågrise har behov for at modtage halekuperede grise. Al dokumentation skal forevises Fødevarestyrelsen i forbindelse med kontrolbesøg.

På baggrund af målingen estimeres det, at bekendtgørelsen medfører løbende administrative byrder for ca. 14 mio. kr. årligt.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.