Publikation

AMVAB-måling: Indførelse af regler om en minimumsbeskatning for visse danske virksomheder

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med implementeringen af EU-direktivet (EU) 2022/2523 af 15. december 2022 om sikring af en global minimumsskattesats for multinationale koncerner og store nationale koncerner i Unionen ved forslag til lov om en ekstraskat for visse koncernenheder (minimumsbeskatningsloven). 

  • 20. december 2023

Denne AMVAB-måling har til formål at kvantificere de administrative konsekvenser, som henholdsvis danske moderselskaber og datterselskaber pålægges i forbindelse med implementeringen af EU-direktivet (EU) 2022/2523 af 15. december 2022 om sikring af en global minimumsskattesats for multinationale koncerner og store nationale koncerner i Unionen i forslag til lov om en ekstraskat for visse koncernenheder (minimumsbeskatningsloven). Rapporten viser, at forslaget om EU-implementering af OECD-aftalens spor 2 om en global minimumsbeskatning, og implementeringen heraf i dansk ret, vil medføre administrative byrder for erhvervslivet i form af en pligt til at indberette en række oplysninger til skattemyndighederne i forbindelse med udarbejdelse og indberetning af en udvidet selvangivelse ”GloBE information return”.

Målingen viser, at indførelse af regler om en minimumsbeskatning, forventes at medføre løbende administrative byrder på ca. 462 mio. kr. årligt. og omstillingsomkostninger på ca. 184 mio. kr. for de pågældende virksomheder.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.