Publikation

AMVAB-måling: Indførelse af krav om whistleblowerordninger på dele af det private arbejdsmarked

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative byrder for erhvervslivet forbundet med indførelse af krav om etablering af whistleblowerordninger.

  • 1. april 2021

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative byrder for erhvervslivet forbundet med indførelse af krav om etablering af whistleblowerordninger, der giver medarbejdere adgang og beskyttelse, når de indberetter alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, i alle danske virksomheder med minimum 50 ansatte.

Kravet følger Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten.

Målingen viser, at etableringen af ordningerne samlet forventes at medføre løbende administrative byrder på ca. 25 mio. kr. årligt og omstillingsomkostninger på ca. 279 mio. kr. for de pågældende virksomheder.

Byrderne relaterer sig til virksomhedernes efterlevelse af en række konkrete krav til etablering af indberetningskanal, procedurer for håndtering af indberetninger, sikring af fortrolighed samt vejledning om muligheden for at indberette internt og for at indberette eksterne whistleblowerordninger.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.