Publikation

AMVAB-måling: bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Denne ex post-måling har til formål at fastsætte supplerende krav til den eksisterende udvidede producentansvarsordning for elektrisk og elektronisk udstyr.

  • 22. marts 2023

Baggrunden for ændringen af WEEE-bekendtgørelsen er implementering af artikel 8a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af d. 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (herefter omtalt Affaldsrammedirektivet), der bl.a. stiller nye administrative minimumskrav til den udvidede producentansvarsordning for elektrisk og elektronisk udstyr. Der stilles bl.a. krav til de omfattede kollektive ordninger og virksomheder, såsom at føre egenkontrol med kvaliteten af data og finansiering, herunder at have en skriftlig procedurebeskrivelse samt dokumentation for gennemførelse af egen kontrollen tilgængelig for tilsynsmyndigheden 

På baggrunden af målingen estimeres det, at bekendtgørelsen vil medføre samlede løbende administrative omkostninger for i alt: Ca. 4. mio. kr. 
Samlede administrative omstillingsomkostninger for ca. 36. mio. kr. 
Samt løbende administrative lettelser for ca. 156.000 kr.