Administration og Covid-19 kompensationsordninger

I administrationen arbejder vi for at sikre effektiv styring og drift samt velfungerende fysiske rammer i ERST.

  • Opdateret 18. april 2024

Direktionssekretariatet betjener ledelsen i Erhvervsstyrelsen og håndterer pressehenvendelser i Erhvervsstyrelsen samt tværgående strategi- og organisatoriske opgaver.

  • Minister- og direktionsbetjening
  • Presse

 

Per Gammelgaard

Kontorchef

Økonomi understøtter en effektiv opgavevaretagelse i Erhvervsstyrelsen gennem god økonomi- og resultatstyring, herunder udarbejdelse af styrelsens finanslovsbidrag, budgetlægning og budgetopfølgning. Vi understøtter overholdelse af statslige regler og krav samt korrekt regnskabsførelse og vedligeholder interne leveregler, vejledninger og værktøjer.


Dataanalyse understøtter øget og ansvarlig brug af kvalitetsdata i løsningen af Erhvervsstyrelsens opgaver, fx regulering, eksekvering af erhvervspolitiske indsatser samt kontrol- og tilsynsopgaver. Det sker gennem udvikling og vedligehold af BI-løsninger, data- og registeranalyse, samt tilgængelighed, kvalitet og anvendelse af centrale erhvervsdata.

 Økonomi dækker følgende:
•    Budget og controlling
•    Tilskudssekretariatet
•    Regnskab
•    Dataanalyse
 

Per Gammelgaard

Kontorchef

Susanne Winkler Hansen

Regnskabschef

Intern service understøtter velfungerende arbejdspladser og effektiv bygningsdrift og har ansvaret for overholdelse af det statslige indkøbscirkulære i forbindelse med Statens Indkøb.

Henriette Winther

Kontorchef

Gert Blauenfeldt Nielsen

Service- og indkøbschef

 

Jura er en intern stabsfunktion, der yder juridisk rådgivning til styrelsens direktion, chefgruppen og til styrelsens medarbejdere om især tværgående stats- og forvaltningsretlige spørgsmål samt komplekse, juridiske anliggender. Derudover rådgiver vi om de kontrakter og udbud, som styrelsen er involveret i, såvel som vi koordinerer bl.a. styrelsens bidrag til regeringens lovprogram. Endelig har vi til opgave at fastholde fokus på retssikkerhed, herunder i styrelsens kontrol- og tilsynsarbejde.

Claus Ulrich Schousboe

Chefjurist

Under Covid-19 kompensationsordningerne administrerer vi de forskellige ordninger; Lønkompensation, Faste omkostninger, Selvstændige, Større arrangementer m.v., som blev etableret i marts 2020 med det formål at holde hånden under dansk erhvervsliv under nedlukningen af Danmark. Vi arbejder med sagsbehandling af ansøgninger, vejledning, udbetaling af midler, efterregulering og kontrol.

Christoffer Kjældgaard Giwercman

Kontorchef

Morten Uhrskov

Morten Uhrskov

Chef

Marie Agerlin Lund

Chef

Kirsten Eccles Munk

Chef for arrangørordningen

Martin Lærkesen

Chef

 

Christina Skaaning

Christina Skaaning

Chef

Bjarke Petersen

Chef