Vejledning om

Likvidation

Vejledningen beskriver regler for likvidation af erhvervsdrivende fonde.

  • Version
  • Seneste opdatering 1. december 2014

1
Kapitel
Indledning

Denne vejledning beskriver reglerne for likvidation af erhvervsdrivende fonde, og er samtidig tænkt som et praktisk redskab til likvidator.

Udgangspunktet er, at bestyrelsen træffer beslutning om likvidation, og at bestyrelsen alene kan træffe beslutning om at likvidere en solvent erhvervsdrivende fond. Hvis fonden ikke er solvent, kan fonden ikke opløses ved likvidation. Fonden skal derimod opløses efter reglerne for en konkursbehandling. En anmeldelse om likvidation af en insolvent erhvervsdrivende fond vil som følge heraf blive registreringsnægtet.  Endvidere gælder, at erhvervsdrivende fonde ikke kan opløses med en betalingserklæring.  

Reglerne om likvidation fremgår af LEF kapitel 12.

2
Kapitel
Beslutning om at træde i likvidation

Det er bestyrelsen, der træffer beslutningen om, at en erhvervsdrivende fond skal træde i likvidation under iagttagelse af LEF § 89, stk. 2, jf. LEF § 107, stk. 1. Bestyrelsen skal samtidig træffe beslutning om indstilling af en likvidator.

En beslutning om at træde i likvidation kræver således fondsmyndighedens tilladelse. Inden fondsmyndigheden kan give tilladelse hertil, skal fondsmyndigheden indhente Civilstyrelsens samtykke. Det vil sige, at bestyrelsens beslutning om at likvidere fonden skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen, som herefter indhenter Civilstyrelsens samtykke.

Hvis fonden i henhold til vedtægten er stiftet for et nærmere angivet tidsrum, kan beslutningen træffes af bestyrelsens alene, og der er ikke krav om fondsmyndighedens tilladelse, og samtykke fra Civilstyrelsen, jf. LEF § 107, stk. 2.

Det bemærkes, at en fond – i følge den almindelige fondspraksis – som udgangspunkt skal bestå i mindst 10 år. Det er som følge heraf Erhvervsstyrelsens praksis, at det ikke er muligt at få tilladelse til likvidation af en fond, hvis fonden ikke har bestået i mindst 10 år.

Hvis Erhvervsstyrelsen skal godkende en likvidation af en erhvervsdrivende fond, er det under forudsætter af, at fondens formål ikke længere kan efterleves, eller ikke er hensigtsmæssigt. Når der indsendes en anmeldelse om, at en erhvervsdrivende fond er trådt i likvidation, skal der derfor samtidig indsendes en redegørelse, hvoraf det fremgår, hvad begrundelsen er for, at fondens ønskes likvideret. Det er ofte hensigtsmæssigt at supplere bestyrelsens redegørelse med en udtalelse fra fondens revisor, hvor den pågældende forholder sig til fondens økonomiske situation.

3
Kapitel
Valg af likvidator

Til at foretage likvidationen udpeger fondsmyndigheden efter indstilling fra bestyrelsen en eller flere likvidatorer, der træder i ledelsens sted. Fondens hidtidige ledelse ophører således med at fungere efter likvidators udpegning, jf. LEF § 108, stk. 1 og 3.

Likvidator skal være en myndig, fysisk person, der ikke er under værgemål. Likvidator må ikke have været medlem af fondens bestyrelse eller direktion, og skal være uafhængig i forhold til fondens formål og aktiviteter, jf. LEF § 108, stk. 5.

Endvidere gælder, at likvidator skal have kendskab til den pågældende erhvervsdrivende fonds virksomhed eller fondsretlige forhold, som er tilstrækkelige til at løfte opgaven i forhold til dennes art og omfang, jf. LEF § 112, stk. 2.

Fondsmyndigheden er ikke forpligtet til at følge bestyrelsens indstilling. Hvis særlige omstændigheder taler herfor, kan fondsmyndigheden således afvise at udpege den likvidator, som bestyrelsen har indstillet og i stedet anmode for eksempel Advokatsamfundet om at indstille en likvidator.

Likvidator udpeges indtil videre. Erhvervsstyrelsen kan til enhver tid afsætte likvidator og udpege en ny likvidator, jf. LEF § 109, stk. 4.

4
Kapitel
Anmeldelse og registrering

Senest to uger efter at beslutningen om at træde i likvidation er godkendt, skal beslutningen registreres eller anmeldes til registrering hos Erhvervsstyrelsen. Likvidator skal indstilles til Erhvervsstyrelsen samtidig med registrering eller anmeldelse til registrering af beslutningen om likvidation.

Likvidationen kan påbegyndes, når Erhvervsstyrelsen har registreret, at fonden er trådt i likvidation, og likvidator er registreret.

Fonden skal optage tilføjelsen »i likvidation« i sit navn. Under likvidationen kan der ikke træffes beslutning om ændring af registrerede forhold bortset fra ændring af likvidator, revisor, kapitalforhøjelser, hjemstedsadresse, genoptagelse og fusion, jf. LEF § 109, stk. 3.

5
Kapitel
Likvidators opgaver og redegørelse

Det er likvidators opgave at sikre den erhvervsdrivende fonds anliggender under likvidationen og sørge for at realisere fondens aktiver og indfri fondens forpligtelser. Fondens virksomhed kan af likvidator udelukkende fortsættes i den udstrækning, som er nødvendig for en rimelig afvikling af fonden, jf. LEF § 112, stk. 1.

Likvidator skal afgive en redegørelse for de vigtigste årsager til fondens likvidation, herunder foretage en undersøgelse af, om der er grund til at påbegynde undersøgelse med henblik på strafforfølgelse af fondens ledelse, jf. LEF § 112, stk. 3. Der stilles ingen særlige formkrav til likvidators redegørelse, men den skal være skriftlig, og skal indsendes til Erhvervsstyrelsen snarest muligt efter likvidators udpegning.

6
Kapitel
Opfordring til kreditorerne

Ved registrering af bestyrelsens beslutning om at træde i likvidation offentliggøres en meddelelse i Erhvervsstyrelsens it-system til fondens kreditorer om, at de inden for tre måneder skal anmelde deres krav til likvidator. Likvidator skal samtidig sikre, at alle fondens kendte kreditorer får meddelelse om beslutningen om at træde i likvidation, jf. LEF § 110, stk. 1. Boet kan tidligst optages til slutning når 3-måneders fristen er udløbet, jf. LEF § 110, stk. 2.

Kan likvidator ikke anerkende en fordring som anmeldt, skal kreditor gives underretning herom. Kreditor skal underrettes om, at spørgsmålet skal indbringes for skifteretten på fondens hjemsted senest fire uger efter underretningens afsendelse, hvis kreditor ikke er enig med likvidator heri, jf. LEF § 110, stk. 3.

Det er en forudsætning fra likvidators afvisning af et krav, at afvisningen er begrundet, idet kreditor ellers ikke har mulighed for at bedømme, om der er rimelighed i at søge likvidators afgørelse anfægtet.

Det skal bemærkes, at opfordringen til kreditorerne i Erhvervsstyrelsens it-system ikke har præklusiv karakter. Fordringer, der anmeldes (og godkendes), efter at boet er optaget til slutning, har således krav på dækning ved de eventuelt overskydende midler, der endnu ikke er uddelt i henhold til fondens vedtægt, jf. LEF § 110, stk. 4.

Det skal endvidere bemærkes, at 3-måneders fristen ikke har konsekvenser i forhold til anlæggelse af erstatningskrav.

7
Kapitel
Aflæggelse af årsrapport under likvidation

En erhvervsdrivende fond under likvidation skal årligt aflægge et årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler, jf. LEF § 111. Likvidator har ansvaret for, at der udarbejdes og indsendes et revideret årsregnskab for fonden for alle afsluttede regnskabsår, som der ikke allerede er indsendt årsregnskab for, jf. ÅRL § 139. Erhvervsdrivende fonde, som er i likvidation, skal således fortsætte med at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, indtil likvidationen er afsluttet.

I forbindelse med afslutningen af likvidationen er det muligt at kombinere selskabets årsrapport for det løbende regnskabsår med det afsluttende likvidationsregnskab, hvorefter dette kombinationsregnskab f.eks. kan omfatte 18 måneder. Det er en betingelse for at anvende denne mulighed, at det kombinerede regnskab er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest ved udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten.

8
Kapitel
Likvidators vederlag og uddeling af fondens midler

Likvidators vederlag skal fastsættes under hensyn til arbejdets omfang og boets beskaffenhed, det med arbejdet forbundne ansvar og de under de givne omstændigheder opnåede resultater, og skal godkendes af fondsmyndigheden, jf. LEF § 113. Likvidator skal derfor redegøre for arten og omfanget af det udførte arbejde og den medgåede tid.

Det er Erhvervsstyrelsens erfaring, at likvidators vederlag typisk er af begrænset omfang.

Som det fremgår af ovennævnte skal fondsmyndigheden alene godkende likvidators vederlag. Fondsmyndigheden skal således eksempelvis ikke godkende honorar til revisor for dennes arbejder under likvidationen.

Bestyrelsen kan, i forbindelse med beslutningen om at træde i likvidation, give udtryk for, hvad fondens likvidationsprovenu skal anvendes til i forbindelse med fondens opløsning. Det er dog i sidste ende likvidator, som er ansvarlig for uddelingen af likvidationsprovenuet, herunder godkendelse hos Erhvervsstyrelsen.

Før uddeling kan finde sted, skal 3-måneders fristen for kreditorernes anmeldelse af krav være udløbet, og gælden til kendte kreditorer skal være betalt. Uddelingen af fondens midler skal endvidere være godkendt af fondsmyndigheden, jf. LEF § 114, stk. 1. Uddelingen af fondens likvidationsprovenu kan ske før eller efter selve afslutningen af bobehandlingen, forudsat at kravene er opfyldt. Der skal dog under alle omstændigheder indsendes dokumentation til Erhvervsstyrelsen for, at likvidationsprovenuet er udbetalt. 

Det skal i forbindelse hermed bemærkes, at uddeling af fondens midler eller aktiver på ingen måde kan gå tilbage til stifter eller væsentlige bidragsydere, heller ikke i form af udlodning af likvidationsprovenuet.

Stiftere og andre nærtstående kan dog som led i fondens likvidation købe fondens aktiver eller dele heraf. Likvidator er ansvarlig for, at al salg af fondens aktiver m.v. sker på markedsmæssige vilkår, således at der ikke sker uretmæssige begunstigelser af tredjemand til skade for fonden.

9
Kapitel
Afsluttende likvidationsregnskab og anmeldelse af likvidationens afslutning

Behandlingen af likvidationsboet afsluttes efter udbetaling af likvidationsprovenuet, og likvidator kan herefter træffe beslutning om fondens endelige likvidation. Bobehandlingen må ikke afsluttes, før alle tvister om fondens midler er afgjort. Endvidere skal Erhvervsstyrelsen have godkendt likvidators vederlag, samt de påtænkte uddelinger, jf. LEF § 114, stk. 1 og 2.

Likvidator er efterfølgende ansvarlig for, at der udarbejdes et revideret, endeligt likvidationsregnskab for fonden. Det afsluttende likvidationsregnskab skal vise, at kreditorerne er betalt, og bør indeholde en bemærkning fra likvidator om, at uddeling har fundet sted, herunder hvordan midlerne er uddelt (navne på modtagere kan fremgå af et særskilt bilag til regnskabet). Det afsluttende likvidationsregnskab skal være revideret af en godkendt revisor.

Det er Erhvervsstyrelsen opfattelse, at der bør vedlægges dokumentation for, at likvidationsprovenuet er uddelt i overensstemmelse med de formål, som fondsmyndigheden har godkendt uddeling til. Hvis en sådan dokumentation ikke er vedlagt, kan Erhvervsstyrelsen anmode herom.

Likvidator skal inden for to uger efter, at likvidationen er afsluttet, registrere eller anmelde til registrering, at fonden skal slettes fra Erhvervsstyrelsens register over erhvervsdrivende fonde, jf. LEF § 114, stk. 3. Herefter slettes fonden af Erhvervsstyrelsens register.

10
Kapitel
Genoptagelse af likvidationsbehandlingen efter, at likvidationen er afsluttet

En erhvervsdrivende fond kan besluttes genoptaget, hvis uddeling af likvidationsprovenuet ikke er påbegyndt, jf. LEF § 119, stk. 1, 1. pkt. Det er en betingelse for genoptagelsen, at der udpeges en bestyrelse og en revisor i overensstemmelse med erhvervsfondsloven og vedtægten, og at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand om, at fondens grundkapital er til stede jf. LEF § 119, stk. 1, 2. pkt.

Grundkapitalen skal nedskrives til det beløb, der er i behold. Er grundkapitalen herefter mindre en kravet på kr. 300.000, jf. LEF § 31, skal grundkapitalen bringes op til mindst dette beløb.

En erhvervsdrivende fond kan ligeledes genoptages, hvis det under likvidationen viser sig, at de forhold, som har ført til beslutning om likvidationen, ikke længere foreligger. I givet fald skal likvidator beslutte at hæve likvidationen, og at fonden på ny træder i virksomhed, jf. LEF § 119, stk. 2.

Beslutningen om genoptagelse skal altid godkendes af Erhvervsstyrelsen. Beslutningen om genoptagelse skal registreres eller anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsens it-system senest to uger efter, at beslutningen om genoptagelse er truffet, jf. LEF § 119, stk. 3.