Vejledning om

Kapitaltab i en erhvervsdrivende fond

Denne vejledning beskriver hvilke pligter bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond har, når bestyrelsen konstaterer, at fonden har tabt mere end halvdelen af grundkapitalen.

  • Version 1.1
  • Seneste opdatering 27. september 2022

1
Kapitel
Indledning

Reglen om kapitaltab i erhvervsdrivende fonde fremgår af erhvervsfondslovens § 67. Reglen gælder uanset størrelsen på fondens grundkapital og berører ikke det forhold, at bestyrelsen og en eventuel direktion er forpligtet til at sikre, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til fondens drift, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen og en eventuel direktion er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Kravet om en forsvarlig ledelse skærpes, når et kapitaltab er konstateret. Der påhviler en eventuel direktion i en fond en reaktionspligt i tilfælde af kapitaltab, og direktøren skal derfor orientere bestyrelsen om et konstateret kapitaltab. I modsat fald vil direktøren kunne blive erstatningsansvarlig.

Hvis bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond ikke iagttager dens forpligtelser i tilfælde hvor det er konstateret, at fonden befinder sig i en kapitaltabssituation, kan dette medføre, at bestyrelsen ifalder et erstatningsansvar.

2
Kapitel
Kapitaltab

Bestyrelsen skal senest 3 måneder efter, at det er konstateret (eller burde være konstateret), at egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af grundkapitalen, afholde et bestyrelsesmøde. På mødet skal bestyrelsen stille forslag om foranstaltninger, der fører til fuld dækning af grundkapitalen, eller stille forslag om opløsning af fonden. 

Reglen gælder både, når tabet konstateres ved f.eks. udarbejdelsen af årsregnskabet, og når fonden udsættes for en økonomisk tilbagegang i løbet af regnskabsåret. Derfor bør bestyrelsen løbende vurdere fondens økonomiske situation med henblik på en konstatering af, om fonden befinder sig i en kapitaltabssituation.

2.1. Fuld dækning af grundkapitalen (retablering af grundkapitalen)

Retablering af grundkapitalen kan ske på flere forskellige måder, som f.eks. i form af gavebidrag, gældseftergivelse, ved egen indtjening eller ved nedsættelse af grundkapitalen. 

Sker retableringen ved egen indtjening skal bestyrelsen indsende revisorpåtegnede budgetter til Erhvervsstyrelsen, der som minimum indeholder oplysninger om erhvervsindtægter, nettoomsætning, driftsresultat før finansielle poster, årets resultat efter skat og egenkapital for den pågældende retableringsperiode samt oplysninger om budgetforudsætningerne. Det skal således fremgå af budgetterne, hvornår grundkapitalen forventes retableret. 

Bestyrelsen kan også vælge at nedsætte grundkapitalen og på den måde opnå, at fonden ikke længere er i kapitaltab. Bestyrelsen skal i så fald følge reglerne i lovens §§ 81-86, herunder indhente styrelsens tilladelse til kapitalnedsættelsen. Hvis bestyrelsen nedsætter grundkapitalen, må grundkapitalen efter nedsættelsen ikke være mindre end 300.000 kr.

2.2. Opløsning af fonden

Hvis bestyrelsen træffer beslutning om opløsning af fonden som følge af kapitaltabet, skal de almindelige regler om opløsning iagttages. Erhvervsstyrelsen skal give tilladelse til opløsningen, og Civilstyrelsen skal samtykke heri, jf. nærmere herom i lovens kapitel 12 og i Erhvervsstyrelsens vejledning om likvidation af erhvervsdrivende fonde.

2.3. Bestyrelsens pligt efter afholdt bestyrelsesmøde

Bestyrelsen skal senest 2 uger efter afholdelsen af bestyrelsesmødet, hvorpå bestyrelsen har taget stilling til kapitaltabet, indsende protokoludskrift fra mødet med bestyrelsens beslutning vedrørende kapitaltabet, samt udarbejde og indsende en redegørelse for fondens økonomiske stilling. Dokumenterne skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og sker via styrelsens selvbetjeningsløsning på virk.dk under ”Henvendelse til fondsmyndigheden” og herunder ”Redegørelse for fondens økonomiske stilling ved kapitaltab”.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at den ikke skal redegøre for fondens kapitaltab over for sig selv, men over for Erhvervsstyrelsen.

2.4. Tvangsopløsning

Hvis bestyrelsen ikke indkalder til bestyrelsesmøde senest 3 måneder efter, kapitaltabet er konstateret, eller hvis bestyrelsen ikke beslutter at berigtige fondens kapitalforhold inden for en af Erhvervsstyrelsen fastsat frist, kan styrelsen foranledige fonden tvangsopløst efter reglerne i erhvervsfondslovens § 115-117.

2.5. Erhvervsstyrelsens sagsbehandling

Når Erhvervsstyrelsen har modtaget protokoludskrift fra bestyrelsesmødet samt redegørelsen for fondens økonomiske stilling, vil Erhvervsstyrelsen foretage en vurdering af de indsendte oplysninger. 

Stiller bestyrelsen forslag om retablering af grundkapitalen ved egen indtjening, kan bestyrelsen forvente at få en frist til at retablere grundkapitalen, hvis styrelsen vurderer, at der er realistiske muligheder for eller forventninger til, at fondens kapital vil kunne retableres inden for en kortere årrække. 

Erhvervsstyrelsen meddeler sædvanligvis fristen for retableringen for 1 år ad gangen med mulighed for forlængelse, hvis budgetterne i al væsentlighed følges. 

En frist til retablering af grundkapitalen ved fondens egen indtjening kan almindeligvis være på 3 til 5 år.