Vejledning om

Kapitaltab i en erhvervsdrivende fond

Denne vejledning beskriver reglerne for, hvilke pligter bestyrelsen har, når bestyrelsen konstaterer, at fonden har tabt mere end halvdelen af grundkapitalen.

  • Version
  • Seneste opdatering 1. december 2014

1
Kapitel
Indledning

Baggrunden for vejledningen er § 67 i lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde (LEF).

Reglen om kapitaltab gælder uanset størrelsen på fondens grundkapital, og berører ikke det  forhold, at bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt. Bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt, jf. LEF § 38, stk. 1, nr. 5.

Kravet om en forsvarlig ledelse skærpes, når et kapitaltab er konstateret. Der påhviler en eventuel direktion i en fond en reaktionspligt i tilfælde af kapitaltab. Direktøren skal orientere bestyrelsen om et konstateret kapitaltab. I modsat fald vil direktøren kunne blive erstatningsansvarlig.

Hvis bestyrelsen i erhvervsdrivende fond ikke iagttager reglerne om kapitaltab, selvom fonden befinder sig i en kapitaltabssituation, kan dette medføre, at bestyrelsen ifalder et erstatningsansvar efter LEF § 126, stk. 1.

2
Kapitel
Kapitaltab

Det følger af LEF § 67, at bestyrelsen senest 3 måneder efter at det er konstateret, at egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af grundkapitalen, skal afholde et bestyrelsesmøde. På mødet skal bestyrelsen stille forslag om foranstaltninger, der fører til fuld dækning af grundkapitalen, eller stille forslag om opløsning af fonden.

Reglen gælder både, når tabet konstateres ved f.eks. udarbejdelsen af årsregnskabet, og når fonden udsættes for en økonomisk tilbagegang i løbet af regnskabsåret. Derfor bør bestyrelsen løbende vurdere fondens økonomiske situation med henblik på en konstatering af, om fonden befinder sig i en kapitaltabssituation.

2.1. Fuld dækning af grundkapitalen (retablering af grundkapitalen)

Retableringen af grundkapitalen kan ske på flere forskellige måder, som f.eks. gældseftergivelse, ved egen indtjening og nedsættelse af grundkapitalen.

Sker retableringen ved egen indtjening skal bestyrelsen indsende revisorpåtegnede budgetter til Erhvervsstyrelsen, der som minimum indeholder oplysninger om erhvervsindtægter, nettoomsætning, driftsresultat før finansielle poster, årets resultat efter skat og egenkapital for den pågældende retableringsperiode samt oplysninger om budgetforudsætningerne. Det skal således fremgå af budgetter, hvornår grundkapitalen forventes retableret.

Bestyrelsen kan også vælge at nedsætte grundkapitalen, jf. LEF § 67, stk. 2, og på den måde opnå, at fonden ikke længere er i kapitaltab.

Hvis bestyrelsen nedsætter grundkapitalen, må grundkapitalen efter nedsættelsen ikke være mindre end 300.000 kr.

2.2. Opløsning af fonden

Hvis bestyrelsen træffer beslutning om opløsning af fonden som følge af kapitaltabet, skal de almindelige regler om opløsning iagttages. Fondsmyndigheden skal give tilladelse til opløsningen og Civilstyrelsen skal samtykke heri, jf. nærmere herom i LEF kapitel 12.

2.3. Bestyrelsens pligt efter afholdt bestyrelsesmøde

Bestyrelsen skal senest 2 uger efter afholdelsen af bestyrelsesmødet indsende en protokoludskrift fra bestyrelsesmødet, samt en redegørelse for fondens økonomiske stilling til Erhvervsstyrelsen.

2.4. Tvangsopløsning

Hvis bestyrelsen ikke indkalder til bestyrelsesmøde senest 3 måneder efter kapitaltabet er konstateret, eller hvis bestyrelsen ikke beslutter at berigtige fondens kapitalforhold inden for en af Erhvervsstyrelsen fastsat frist, kan Erhvervsstyrelsen foranledige fonden tvangsopløst.

2.5. Erhvervsstyrelsens sagsbehandling

Når Erhvervsstyrelsen har modtaget protokoludskrift fra bestyrelsesmødet, samt redegørelsen for fondens økonomiske stilling, vil Erhvervsstyrelsen foretage en vurdering af de indsendte oplysninger.

Stiller bestyrelsen forslag om retablering af grundkapitalen ved egen indtjening, kan bestyrelsen forvente at få en frist til at retablere grundkapitalen, hvis styrelsen vurderer, at der er realistiske forventninger til, at fondens kapital vil kunne retableres inden for en kortere årrække.

Erhvervsstyrelsen meddeler sædvanligvis fristen for retableringen for 1 år ad gangen med mulighed for forlængelse, hvis budgetterne overholdes.

En frist til retablering af grundkapitalen ved fondens egen indtjening kan almindeligvis være på 3 til 5 år.