Vejledning om

Fondsbestyrelsens redegørelse for god fondsledelse

I denne vejledning beskrives, hvad redegørelsen nærmere skal indeholde, hvordan redegørelsen skal offentliggøres og revisors rolle i den forbindelse. 

 • Version 1.0
 • Seneste opdatering 1. december 2017

1
Kapitel
Indledning

Det følger af § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde1, at bestyrelsen skal redegøre for, hvorledes den forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse2 udarbejdede Anbefalinger for god Fondsle-delse. Bestyrelsen skal i sin redegørelse oplyse, om fonden følger de enkelte anbefalinger, eller om den fraviger en eller flere anbefalinger og i givet fald hvilke. Hvis fonden fraviger en anbefaling, skal bestyrelsen redegøre for grundene hertil og for, hvordan man i stedet har indrettet sig.

I henhold til årsregnskabslovens § 77a skal fondene medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse i årsrapporten. 

Kravet omfatter samtlige erhvervsdrivende fonde, hvilket skal ses i sammenhæng med, at det også i små og mellemstore fonde er hensigtsmæssigt, at bestyrelsen tager stilling til en række overordnede governance-principper ved ledelse af fonden.  

I denne vejledning beskrives, hvad redegørelsen nærmere skal indeholde, hvordan redegørelsen skal offentliggøres og revisors rolle i denne forbindelse.

2
Kapitel
Redegørelse

Det følger af § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (Lov nr. 712 om erhvervsdrivende fonde af 25/06/2014), at bestyrelsen skal redegøre for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede Anbefalinger for god Fondsledelse. 

Redegørelsen skal udarbejdes efter det såkaldte ”følg eller forklar”- princip, som er forankret i § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde. Bestyrelsen skal således i sin redegørelse oplyse, om fonden føl-ger de enkelte anbefalinger, eller om den fraviger en eller flere anbefalinger og i givet fald hvilke. Hvis fonden fraviger en anbefaling, skal bestyrelsen redegøre for grundene hertil og for, hvordan man i stedet har indrettet sig. 

2.1. Generelt

Bestyrelsen skal forholde sig til hver enkelt anbefaling under anvendelse af ”følg eller forklar”-princippet.

Redegørelsen skal gives samlet og skal omhandle situationen i det pågældende regnskabsår. Offentliggørelsen skal ske samtidig med årsregnskabet. Oplysningerne skal præsenteres på en overskuelig måde.  

Til brug ved rapporteringen har Komitéen for god Fondsledelse udarbejdet et skema, som de erhvervsdrivende fonde kan vælge at anvende. Skemaet kan findes på godfondsledelse.dk

2.2. Fonden følger en anbefaling

Følger fonden en anbefaling, er det tilstrækkeligt at oplyse dette for den enkelte anbefaling. 

Denne oplysning skal gives særskilt for hver enkelt anbefaling, f.eks. ved at indikere med et kryds i et afrapporteringsskema, at anbefalingen følges. Det er ikke tilstrækkeligt at oplyse, at ”fonden følger alle anbefalinger, bortset fra…”.

Et afrapporteringsskema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse kan findes på godfondsledelse.dk 

2.3. Fonden fraviger en anbefaling

Hvis fonden fraviger en anbefaling, skal bestyrelsen redegøre for:

 • hvorfor bestyrelsen har valgt at indrette sig anderledes, og
 • hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Bestyrelsen skal klart anføre, på hvilke konkrete områder fonden ikke følger den enkelte anbefaling. Det er således ikke tilstrækkeligt at anføre, at "fonden følger anbefalingerne med enkelte afvigelser". Fravigelserne skal fremgå tydeligt, og der skal gives en redegørelse for, hvorfor bestyrelsen har valgt at indrette sig anderledes, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig. 

Der skelnes således ikke mellem "gode" og "dårlige" grunde til at fravige den enkelte anbefaling. Forklaringen af en fravigelse skal dog indeholde en klar og konkret begrundelse. 

Det understreges, at manglende efterlevelse af en anbefaling ikke er et regelbrud, men udtryk for, at bestyrelsen har valgt at indrette sig på en anden måde end den, der fremgår af anbefalingen. Bestyrelsen i den enkelte fond kan selv afgøre, i hvilket omfang bestyrelsen ønsker at efterleve anbefalingerne.  

2.4. Rapporteringsperiode

Fondens bestyrelse skal forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse hvert år. Redegørelsen skal vedrøre samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

3
Kapitel
Offentliggørelse

I henhold til årsregnskabslovens § 77a skal fondene medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse i årsrapporten.  

Redegørelsen skal placeres:

 • iårsrapportens ledelsesberetning, eller
 • i noterne i årsrapporten, eller
 • på fondens hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne.

Uanset om ledelsen vælger at medtage de i årsregnskabslovens § 77a nævnte oplysninger i ledelsesberetningen, i noterne eller på hjemmesiden, er det ledelsens ansvar, at fonden offentliggør de krævede oplysninger. 

I bekendtgørelse nr. 558 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven af 1/06/2016, er der fastsat nogle særlige krav til offentliggørelse af redegørelser for god fondsledelse på fondens hjemmeside. 

Det skal oplyses i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten, hvis fonden har valgt at offentliggøre sin redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, på fondens hjemmeside. 

URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning hertil. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige. 

Redegørelsen skal være tilgængelig på fondens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen eller noterne i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse. 

Fonden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse under betegnelsen "Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a.". Redegørelsen skal holdes tydelig adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om god fondsledelse på fondens hjemmeside. 

Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen eller noterne i fondens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode. 

Det skal oplyses i redegørelsen hvilke dele af redegørelsen, der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport. Oplysningerne om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport, medmindre fonden og revisor har aftalt andet. Med mindre der er truffet anden aftale med revisor, vil fonden således blot kunne anføre, at redegørelsen ikke er omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport. 

Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på fondens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden. 

4
Kapitel
Revisors rolle

Fondens bestyrelse skal redegøre for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede Anbefalinger for god Fondsledelse, jf. erhvervsfondslovens § 60. Redegørelsen eller link dertil skal indgå i fondens årsrapport, jf. årsregnskabslovens § 77a.

Bestyrelsen overtræder lov om erhvervsdrivende fonde og årsregnskabsloven, og kan ifalde ledelsesansvar, såfremt bestyrelsen ikke medtager redegørelse eller link dertil i årsrapporten, jf. § 164, stk. 1, i årsregnskabsloven.

Det fremgår af § 74, stk. 2, 3. pkt., i lov om erhvervsdrivende fonde, at fondens revisor altid straks skal give meddelelse til fondsmyndigheden om overtrædelser af lovgivningen om regnskabsaflæggelse. Fondens revisor har dermed en særlig underretningspligt over for fondsmyndigheden vedrørende overtrædelser af årsregnskabsloven. 

Fondens revisor skal således kontrollere, at bestyrelsen har udarbejdet og offentliggjort redegørelsen for god fondsledelse, og påse, at redegørelsen indeholder de krævede oplysninger.

Revisors forpligtelser varierer afhængigt af, om der er tale om manglende redegørelse, om redegørelsen er placeret i noterne eller i ledelsesberetningen, eller om redegørelsen ligger på fondens hjemmeside.

4.1. Manglende redegørelse for god fondsledelse

Fondens revisor skal kontrollere, at bestyrelsen har udarbejdet og offentliggjort redegørelsen for god fondsledelse.

Er redegørelsen for god fondsledelse ikke udarbejdet og offentliggjort, skal revisor således straks underrette fondsmyndigheden herom, jf. § 74, stk. 2, 3. pkt., i lov om erhvervsdrivende fonde.  

Revisor skal oplyse i revisionspåtegningens afsnit om udtalelse om ledelsesberetningen, at redegørelsen for god fondsledelse mangler.  

Bestyrelsen kan ifalde ledelsesansvar, såfremt bestyrelsen ikke medtager redegørelse eller link dertil i årsrapporten, jf. § 164, stk. 1, i årsregnskabsloven. Revisor skal oplyse herom i revisionspåtegningen.  

Er der tidsmæssigt sammenfald mellem revisors underretningspligt og indsendelse af årsrapporten, kan revisor nøjes med oplysningen om, at bestyrelsen kan ifalde ledelsesansvar i revisionspåtegningen.  

4.2. Redegørelse i noterne eller i ledelsesberetningen

Er redegørelsen placeret i noterne til regnskabet omfattes oplysningerne af revisors revision.

Er redegørelsen placeret i ledelsesberetningen, er den omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen. Det vil sige, at revisor skal foretage et såkaldt ”konsistenstjek”, jf. § 5, stk. 7, i bekendtgørelse nr. 736 om godkendte revisorers erklæringer af 17/06/2016, hvorefter revisor skal gennemlæse ledelsesberetningen og:

 • sammenholde oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet og et evt. koncernregnskab,
 • sammenholde oplysningerne heri med den viden og de forhold, revisor er blevet bekendt med i forbindelse med sin revision, og
 • ud fra sin viden om regelgrundlaget tage stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen.

Revisor skal altid (medmindre fonden har ladet ledelsesberetningen revidere) afgive en udtalelse om, hvorvidt der er uoverensstemmelser mellem ledelsesberetningen og års- og koncernregnskabet eller ej.  

Uanset om redegørelsen for god fondsledelse placeres i noterne eller i ledelsesberetningen skal modifikationer eller oplysninger om mangler og fejl i redegørelsen fremgå af revisionspåtegningen.  

Konstaterer revisor mangler og fejl i redegørelsen kan revisor være forpligtet til straks at underrette fondsmyndigheden, jf. § 74, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde. 

Er der tidsmæssigt sammenfald mellem revisors underretningspligt og indsendelse af årsrapporten, kan revisor nøjes med oplysningen i revisionspåtegningen.

4.3. Redegørelse på fondens hjemmeside

Også hvis en redegørelse for god fondsledelse offentliggøres på fondens hjemmeside udgør redegørelsen en bestanddel af ledelsesberetningen eller noterne i fondens årsrapport.  

Revisor har særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse på fondens hjemmeside.  

Det skal oplyses i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten, hvis fonden har valgt at offentliggøre sin redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, på fondens hjemmeside. I tilknytning hertil skal URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, oplyses, jf. § 2, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 558 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven af 1/06/2016.  

Revisor skal påse, at ledelsesberetningen eller noterne indeholder disse oplysninger, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 558 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven af 
1/06/2016.  

Revisor skal derudover påse, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 558 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven af 1/06/2016, at den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse, der offentliggøres på fondens hjemmeside, er korrekt betegnet som "Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a." og:

 • at der i redegørelsen oplyses om, at redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen eller noterne i fondens årsrapport,
 • at regnskabsperioden for den pågældende årsrapport er angivet, og
 • at redegørelsen dækker samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Oplysninger om mangler og fejl, der er omfattet af revisors særlige pligter, skal fremgå af revisionspåtegningen. Derimod er oplysningerne om god fondsledelse ikke omfattet af revisionspåtegningen (medmindre andet er aftalt), jf. § 3, stk. 3, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 558 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven af 1/06/2016. Fondens revisor har dermed heller ikke pligt til at foretage et ”konsistenstjek”.

Er redegørelsen for god fondsledelse offentliggjort på fondens hjemmeside, er redegørelsen dermed en del af årsregnskabet, men er ikke omfattet af revisionspåtegningen (medmindre andet er aftalt). Bliver revisor under sit arbejde bekendt med mangler og fejl i redegørelsen, skal fondsmyndigheden staks underrettes herom, jf. § 74, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde. 

5
Kapitel
Sanktionering

Det er fondsbestyrelsens ansvar, at fonden meddeler de krævede oplysninger. Fondsmyndigheden kan følge op på bestyrelsens pligter. 

Fondsmyndigheden kan således, jf. § 60, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde, påbyde bestyrelsen i en fond at redegøre for, hvorledes den forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger efter ”følg eller forklar”-princippet, hvis fondsmyndigheden konstaterer, at en fonds bestyrelse ikke forholder sig til anbefalingerne, eller hvis en fonds bestyrelse ikke anfører en egentlig forklaring og begrundelse for en afvigelse eller anfører en begrundelse for en afvigelse fra en anbefaling, som er åbenbart grundløs eller uden mening. 

Under skærpende omstændigheder vil dette konkret kunne indgå i fondsmyndighedens vurdering af, hvorvidt der bør iværksættes en granskning af visse konkrete forhold i fonden, jf. § 25, stk. 1, i lov om erhvervsdrivende fonde. 

Hvis en bestyrelse flere gange helt undlader at forholde sig til anbefalingerne, uanset at den af fondsmyndigheden har fået påbud herom, kan forholdet indgå i fondsmyndighedens vurdering af, om der konkret kan være anledning til at afsætte bestyrelsesmedlemmer i medfør af § 45 i lov om erhvervsdrivende fonde.