Vejledning om

Fondsbestyrelsens redegørelse for god fondsledelse

Denne vejledning beskriver hvad redegørelsen nærmere skal indeholde, hvordan redegørelsen skal offentliggøres og revisors rolle i den forbindelse. 

 • Version 1.1
 • Seneste opdatering 27. september 2022

1
Kapitel
Indledning

Bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond skal i medfør af erhvervsfondslovens § 60 redegøre for, hvordan den forholder sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse, som udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse. Redegørelsen skal i henhold til årsregnskabslovens § 77 a medtages i fondens årsrapport.

Dette omfatter samtlige erhvervsdrivende fonde, hvilket skal ses i sammenhæng med, at det også i små og mellemstore fonde er hensigtsmæssigt, at bestyrelsen tager stilling til en række overordnede governance-principper ved ledelse af fonden.

Fondens bestyrelse skal forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse hvert år.

2
Kapitel
Redegørelse

Redegørelsen for god fondsledelse skal udarbejdes efter det såkaldte ”følg eller forklar”- princip. Bestyrelsen skal således i sin redegørelse forholde sig til hver enkelt anbefaling og oplyse, om fonden følger de enkelte anbefalinger, eller om den fraviger en eller flere anbefalinger og i givet fald hvilke.

”Følg eller forklar”-princippet betyder, at bestyrelsen i den enkelte erhvervsdrivende fond selv afgør, i hvilket omfang bestyrelsen ønsker at efterleve anbefalingerne.

En erhvervsdrivende fond efterlever således både en anbefaling hvis den følger anbefalingen, men også hvis den har valgt at indrette sig på en anden måde end hvad der fremgår af anbefalingen, og har givet en fyldestgørende forklaring herpå.

Hvis fonden fraviger en anbefaling, skal bestyrelsen redegøre for grundene hertil og for, hvordan man i stedet har indrettet sig.

Anfører fonden ikke, hvorfor den har valgt at fravige en given anbefaling, og hvordan den i stedet har indrettet sig, er forklaringen mangelfuld. Tilsvarende hvis forklaringen er åbenbar grundløs eller uden mening.

2.1. Generelt

Redegørelsen skal vedrøre samme periode som årsrapportens regnskabsperiode, og skal offentliggøres samtidigt med årsrapporten. Oplysningerne bør præsenteres på en overskuelig måde.

Til brug for udarbejdelsen af redegørelsen har Komitéen for god Fondsledelse udarbejdet et skema, som de erhvervsdrivende fonde kan vælge at anvende. Skemaet kan findes på www.godfondsledelse.dk.

2.2. Fonden følger en anbefaling

Følger fonden en anbefaling, er det tilstrækkeligt at oplyse dette for den enkelte anbefaling.

Denne oplysning skal gives særskilt for hver enkelt anbefaling. Det er dermed ikke tilstrækkeligt eksempelvis at anføre, at ”fonden følger alle anbefalinger, bortset fra…”.

2.3. Fonden fraviger en anbefaling

Hvis fonden fraviger en anbefaling, skal bestyrelsen redegøre for

 • hvorfor bestyrelsen har valgt at indrette sig anderledes, og
 • hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Forklaringen skal vedrøre den enkelte anbefaling, og bør være klar og fyldestgørende, således at den sætter læseren i stand til at forstå bestyrelsens valg og begrundelsen herfor.

Det understreges, at der ikke er tale om et regelbrud, hvis fonden ikke følger en anbefaling, men et udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, har valgt at indrette sig på en anden måde end den, der fremgår af anbefalingen.

3
Kapitel
Offentliggørelse

I henhold til årsregnskabslovens § 77 a skal erhvervsdrivende fondene medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse i årsrapporten.

Redegørelsen skal placeres

 • i årsrapportens ledelsesberetning, eller
 • i noterne i årsrapporten, eller
 • på fondens hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne.

Uanset om ledelsen vælger at medtage de i årsregnskabslovens § 77 a nævnte oplysninger i ledelsesberetningen, i noterne eller på hjemmesiden, er det ledelsens ansvar, at fonden offentliggør de krævede oplysninger.

I bekendtgørelse nr. 1088 af 31. maj 2021 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven, er der fastsat nogle særlige krav til offentliggørelse af redegørelser for god fondsledelse på fondens hjemmeside.

Det skal oplyses i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten, hvis fonden har valgt at offentliggøre sin redegørelse for god fondsledelse på fondens hjemmeside.

URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning hertil. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Redegørelsen skal være tilgængelig på fondens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen eller noterne i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Fonden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse under betegnelsen "Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a.". Redegørelsen skal holdes tydelig adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om god fondsledelse på fondens hjemmeside.

Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen eller noterne i fondens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. 

Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Det skal oplyses i redegørelsen hvilke dele af redegørelsen, der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport. Oplysningerne om god fondsledelse er ikke omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport, medmindre fonden og revisor har aftalt andet. Medmindre der er truffet anden aftale med revisor, vil fonden således blot kunne anføre, at redegørelsen ikke er omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport.

Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på fondens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

4
Kapitel
Revisors rolle

Fondens bestyrelse overtræder erhvervsfondsloven og årsregnskabsloven, og kan ifalde ledelsesansvar, såfremt bestyrelsen ikke medtager redegørelsen for, hvordan den forholder sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse, eller link dertil i årsrapporten, jf. § 164, stk. 1, i årsregnskabsloven. 

Fondens revisor skal altid straks give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om overtrædelser af lovgivningen om regnskabsaflæggelse. Fondens revisor har dermed en særlig underretningspligt over for Erhvervsstyrelsen vedrørende overtrædelser af årsregnskabsloven. 

Fondens revisor skal således kontrollere, at bestyrelsen har udarbejdet og offentliggjort redegørelsen for god fondsledelse, og påse, at redegørelsen indeholder de krævede oplysninger.

Revisors forpligtelser varierer afhængigt af, om der er tale om manglende redegørelse, om redegørelsen er placeret i noterne eller i ledelsesberetningen, eller om redegørelsen ligger på fondens hjemmeside.

4.1. Manglende redegørelse for god fondsledelse

Er redegørelsen for god fondsledelse ikke udarbejdet og offentliggjort, skal revisor straks underrette Erhvervsstyrelsen herom.

Revisor skal oplyse i revisionspåtegningens afsnit om udtalelse om ledelsesberetningen, at redegørelsen for god fondsledelse mangler. 

Revisor skal i revisionspåtegningen ligeledes oplyse om, at bestyrelsen kan ifalde ledelsesansvar, såfremt bestyrelsen ikke medtager redegørelsen for god fondsledelse eller link dertil i årsrapporten. 

Er der tidsmæssigt sammenfald mellem revisors underretningspligt og indsendelse af årsrapporten, kan revisor nøjes med at anføre oplysningen om, at bestyrelsen kan ifalde ledelsesansvar i revisionspåtegningen.

4.2. Redegørelse i noterne eller i ledelsesberetningen

Er redegørelsen placeret i noterne til regnskabet, omfattes oplysningerne af revisors revision. Er redegørelsen placeret i ledelsesberetningen, er den omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen. Det vil sige, at revisor skal foretage et såkaldt ”konsistenstjek”, jf. § 5, stk. 7, i bekendtgørelse nr. 1468 af 12. december 2017 om godkendte revisorers erklæringer, hvorefter revisor skal gennemlæse ledelsesberetningen og baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab afgive en udtalelse om

 • hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav, og
 • hvorvidt revisor har fundet væsentlige fejlagtige angivelser i ledelsesberetningen, og i givet fald oplyse arten af de fejlagtige angivelser.

Medmindre fonden har ladet ledelsesberetningen revidere, skal revisor altid afgive en udtalelse om, hvorvidt der er uoverensstemmelser mellem ledelsesberetningen og års- og koncernregnskabet eller ej. 

Uanset om redegørelsen for god fondsledelse placeres i noterne eller i ledelsesberetningen, skal modifikationer eller oplysninger om fejl og mangler i redegørelsen fremgå af revisionspåtegningen. 

Konstaterer revisor fejl og mangler  i redegørelsen, kan revisor være forpligtet til straks at underrette Erhvervsstyrelsen. 

Er der tidsmæssigt sammenfald mellem revisors underretningspligt og indsendelse af årsrapporten, kan revisor nøjes med at anføre oplysningen i revisionspåtegningen.

4.3. Redegørelse på fondens hjemmeside

Hvis en redegørelse for god fondsledelse offentliggøres på fondens hjemmeside, udgør den stadig en bestanddel af ledelsesberetningen eller noterne i fondens årsrapport. Revisor har særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse på fondens hjemmeside.

Det skal oplyses i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten, hvis fonden har valgt at offentliggøre sin redegørelse for god fondsledelse på fondens hjemmeside. I tilknytning hertil skal URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, oplyses, jf. § 2, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1088 af 31. maj 2021 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven.

Revisor skal påse, at ledelsesberetningen eller noterne indeholder disse oplysninger.

Revisor skal endvidere påse, at den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse, der offentliggøres på fondens hjemmeside, er korrekt betegnet som "Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a." og

 • at der i redegørelsen oplyses om, at redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen eller noterne i fondens årsrapport,
 • at regnskabsperioden for den pågældende årsrapport er angivet, og
 • at redegørelsen dækker samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Oplysninger om fejl og mangler, der er omfattet af revisors særlige pligter, skal fremgå af revisionspåtegningen. Derimod er oplysningerne om god fondsledelse ikke omfattet af revisionspåtegningen, medmindre andet er aftalt, jf. § 2, stk. 4, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1088 af 31. maj 2021 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven. Fondens revisor har dermed heller ikke pligt til at foretage et ”konsistenstjek”. Er redegørelsen for god fondsledelse offentliggjort på fondens hjemmeside, er redegørelsen dermed en del af årsregnskabet, men er ikke omfattet af revisionspåtegningen, medmindre andet er aftalt. Bliver revisor under sit arbejde bekendt med fejl og mangler i redegørelsen, skal Erhvervsstyrelsen staks underrettes herom.

5
Kapitel
Sanktionering

Det er bestyrelsens ansvar, at fonden meddeler de krævede oplysninger. Erhvervsstyrelsen kan følge op på bestyrelsens pligter. Styrelsen kan således påbyde bestyrelsen i en fond at redegøre for, hvorledes den forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger efter ”følg eller forklar”- princippet, hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at en fonds bestyrelse ikke forholder sig til anbefalingerne, eller hvis  der ikke er anført en egentlig forklaring og begrundelse for en afvigelse, eller hvis der er anført en begrundelse for en afvigelse fra en anbefaling, som er åbenbart grundløs eller uden mening. Under skærpende omstændigheder vil dette konkret kunne indgå i Erhvervsstyrelsens vurdering af, hvorvidt der bør iværksættes en granskning af visse konkrete forhold i fonden. Hvis en bestyrelse flere gange helt undlader at forholde sig til anbefalingerne, uanset at den af Erhvervsstyrelsen har fået påbud herom, kan forholdet indgå i styrelsens vurdering af, om der konkret kan være anledning til at afsætte bestyrelsesmedlemmer i medfør af § 45 i erhvervsfondsloven.