Restaurationsloven

Man skal have en alkoholbevilling (spiritusbevilling) eller lejlighedstilladelse for at kunne servere alkohol. Det fremgår af restaurationsloven.

 • Opdateret 13. februar 2023

I lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. (restaurationsloven), er der fastsat særlige regler for restaurationer, cafeer m.v., herunder regler om alkoholbevilling, åbningstider og forbud mod servering af alkohol for unge under 18 år.

Restaurationsloven omfatter selvstændig erhvervsvirksomhed med servering af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet. Ved stærke drikke forstås drikkevarer med 2,8 pct. volumen alkohol eller derover. Hertil kræves alkoholbevilling.

Ansøgning om alkoholbevilling skal sendes til politiet, som også har ansøgningsblanketter og forbereder sagen. Herefter er det bevillingsmyndigheden. som giver alkoholbevilling. Bevillingsmyndigheden kan være kommunen eller et bevillingsnævn, som er nedsat af kommunen.

For at en person kan få alkoholbevilling, skal ansøgeren bl.a.:

 • Være fyldt 21 år, eller 18 år hvis ansøgeren er uddannet indenfor hotel- eller restaurationsfaget
 • Ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs
 • Ikke være umyndig eller under værgemål
 • Ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed
 • Ikke være straffet, hvis det indebærer nærliggende risiko for misbrug af hvervet

For at et selskab mv. kan få alkoholbevilling, skal bl.a. følgende krav være opfyldt:

 • Selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover
 • Der ikke ligger forhold, som efter § 16, stk. 1, 2 og 5, er til hinder for meddelelse af bevilling
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde betingelserne nævnt ovenfor vedrørende alder, umyndighed og værgemål samt forfalden gæld til det offentlige
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke være straffet, hvis det indebærer nærliggende risiko for misbrug af hvervet

Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen iagttage både samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn.

Kvittering for ansøgning

En ansøger har i medfør af servicedirektivet krav på en kvittering med oplysning om fristen for, hvornår afgørelse kan forventes. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor al dokumentation i sagen er modtaget hos bevillingsmyndigheden.

Unge personers beskæftigelse

I restaurationer, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden.

Dog må personer mellem 15 og 18 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, arbejde i tidsrummet

 • kl. 6.00-24.00, hvis den pågældende person er uddannet eller under uddannelse i tjenerfaget, eller hvis der er tale om værtens børn eller børnebørn, og
 • kl. 6.00-22.00, hvis den pågældende alene er beskæftiget med afrydning, opdækning, rengøringsarbejde, modtagelse af bestillinger eller servering af stærke drikke under opsyn af personer over 18 år på serveringssteder, hvis hovedformål er servering af mad, og hvor serveringen af stærke drikke sker i forbindelse hermed.

Servering af stærke drikke ved enkeltstående arrangementer

Sker der alene servering af stærke drikke ved et enkeltstående arrangement, der ikke foregår i en restauration – fx en fest, et møde e.l.  – skal der ikke søges en alkoholbevilling, men derimod en lejlighedstilladelse hos politiet. Serveringen skal endvidere forestås af en person (ikke selskab e.l.).