Hvidvask

COMPU REVISION A/S

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende COMPU REVISION A/S

  • 2. februar 2022
  • COMPU REVISION A/S
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 2. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende COMPU REVISION A/S, CVR-nr. 15618175.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog en påtale for, at virksomheden ikke på tidspunktet for tilsynsbesøget, havde en tilstrækkelig risikovurdering, der identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere de reelle ejeres identitet i et tilfælde.