Erhvervsstyrelsens behandling af personoplysninger ved ansøgning om dispensation i forbindelse med revisoreksamen

Læs vores privatlivspolitik ved ansøgning om dispensation i forbindelse med revisoreksamen.

  • Opdateret 11. juni 2020

Erhvervsstyrelsen er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er som sekretariat for Eksamensudvalget dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: eksamensudvalget@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@em.dk
  • På telefon: 33 92 33 50
  • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Sekretariatsbehandling af din ansøgning om dispensation med henblik på forelæggelse for Eksamensudvalget.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Revisorlovens § 32 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. november 2018, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, og art. 9, stk. 1, litra g, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1045 af 30. juni 2016 om eksamener m.v. for godkendte revisorer (eksamensbekendtgørelsen).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, herunder oplysning om navn og kontaktinformation (telefonnummer og e-mailadresse)
  • Følsomme personoplysninger, herunder CPR-nummer og helbredsoplysninger, i det omfang du har meddelt sådanne til brug for sagen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Medlemmer af Eksamensudvalget i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.
  • Erhvervsstyrelsen benytter en databehandler, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere tjenester til os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre end vores databehandler.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, vi behandler om dig, har vi modtaget fra dig. Hvis vi ikke modtager dine oplysninger, kan vi ikke behandle din ansøgning om dispensation.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvornår vi vil slette dine oplysninger. Vi kan dog orientere dig om, at vi lægger vægt på det offentliges dokumentationsforpligtelse og arkivlovgivningen, når vi træffer beslutning om, hvornår dine oplysninger skal slettes.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.