Behandling af personoplysninger i forbindelse med whistleblowerordningen på revisionsområdet

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med whistleblowerordningen på revisionsområdet. 

 • Opdateret 4. juni 2020

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 11192173
Telefon: 35291000
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Att. Databeskyttelsesrådgiveren, Slotsholmen 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Erhvervsstyrelsens tilsyn med godkendte revisorers og revisorvirksomheders overholdelse af revisorlovgivningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov nr. 1167 af 9. september 2016 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) med senere ændringer, jf. art. 30 e i direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revisions af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber som ændret ved direktiv 2014/56/EU.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger
 • Oplysninger om mulige overtrædelser af revisorlovgivningen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Erhvervsstyrelsen kan videregive oplysninger til Revisornævnet, Finanstilsynet og andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, til varetagelse af deres opgaver efter deres respektive lovgivninger.
 • Erhvervsstyrelsen kan dog ikke videregive oplysninger om, hvem der har indberettet til whistleblowerordningen.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 • Erhvervsstyrelsen kan videregive oplysninger til tredjelandes myndigheder for revisorer og revisionsvirksomheder, såfremt der er indgået en samarbejdsaftale med den pågældende myndighed.
 • Erhvervsstyrelsen kan dog ikke videregive oplysninger om, hvem der har indberettet til whistleblowerordningen.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Anmeldelsen fra dig. Vi kan godt behandle din anmeldelse, selvom du optræder anonymt i din anmeldelse.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens saglige behov for opbevaring af oplysningerne, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.