Behandling af personoplysninger i forbindelse med whistleblowerordningen for covid-19 kompensationsordningerne

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med whistleblowerordningen for de covid-19 kompensationsordningerne, som administreres af Erhvervsstyrelsen.

  • Opdateret 9. juni 2020

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@em.dk
  • På telefon: 33 92 33 50
  • Ved brev: Erhvervsministeriet, att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”, Slotholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • For at kunne modtage dit bidrag til at afdække tilfælde af fejl, misbrug og svindel og derved styrke myndighedernes kontrolindsats i forhold til de erhvervsrettede COVID-19 kompensationsordninger. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Lov nr. 796 af 9. juni 2020 om ændring af lov om erhvervsfremme (Etablering af en whistleblowerordning for de erhvervsrettede covid-19 kompensationsordninger, som administreres af Erhvervsstyrelsen, og indførelse af særlig tavshedspligt), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c
  • Databeskyttelseslovens § 11

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  •  Almindelige personoplysninger (identifikationsoplysninger) 
  • Fortrolige personoplysninger (CPR-nummer)

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Erhvervsstyrelsen kan videregive oplysninger til anklagemyndigheden, politiet og/eller andre myndigheder til brug for disses kontolindsats relateret til kompensationsordningerne. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Erhvervsstyrelsen har modtaget dine personoplysninger fra whistleblowerordningen for COVID-19-kompensationsordninger. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke modtager dine personoplysninger, kan du ikke sende en anmeldelse via whistleblowerordningen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på Erhvervsstyrelsens dokumentationsforpligtelse mv., når vi skal fastlægge, hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.