Behandling af personoplysninger i forbindelse med virksomhedsregistrering

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med virksomhedsregistrering.

 • Opdateret 21. januar 2019

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Virksomheds- og selskabsretlige registreringer, herunder sikring af virksomheds- og selskabsdeltageres identitet
 • Generel kommunikation i forbindelse med sagsbehandlingen
 • Offentliggørelse i Det Centrale Virksomhedsregister
 • Kontrol og tilsyn
 • Statistik til brug for optimering af sagsbehandling, digitale løsninger og øvrige områder, der ligger indenfor Erhvervsstyrelsens ressort
 • Identifikation af partsrepræsentanter (anmeldere) og øvrige tredjeparter

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, SE-loven og CVR-loven
 • CVR-bekendtgørelsen
 • Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (anmeldelsesbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen (ejerbekendtgørelsen)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder blandt andet navn, adresse, IP-adresse og i visse tilfælde telefonnummer og e-mailadresse
 • Fortrolige personoplysninger, herunder CPR-nummer og i visse tilfælde pasoplysninger (for personer uden CPR-numre) samt i visse tilfælde oplysninger om strafbare forhold og oplysninger som er knyttet til dit NemID

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

De offentliggjorte (ikke-fortrolige) personoplysninger kan blive overført til modtagere uden for EU og EØS som følge af offentliggørelsen i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra g.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne, som Erhvervsstyrelsen behandler i forbindelse med virksomhedsregistrering, vil være indberettet direkte til styrelsen gennem de digitale selvbetjeningsløsninger eller på papirblanketter – enten hvor du selv har indberettet dem, eller hvor tredjemand er blevet befuldmægtiget hertil.

Oplysninger (navn og adresse) om virksomhedsdeltagere med CPR-numre, som indføres i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), ajourføres løbende fra Det Centrale Personregister (CPR) i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine registreringssager, herunder de personoplysninger som er indeholdt heri, uden tidsbegrænsning, jf. ovenstående lovgivning.

Automatiske afgørelser

Vi anvender automatiske afgørelser til brug for selskabsregistrering og kontrol og tilsyn. Vores registreringsløsninger er således opsat på en sådan måde, at en række forretningsregler i vore digitale løsninger medfører, at din sag kan blive godkendt uden involvering af en sagsbehandler. Du kan dermed i de fleste tilfælde forvente, at din sag bliver godkendt i direkte forlængelse af, at den bliver indsendt. Automatikken har således til formål at sikre, at din anmeldelse bliver godkendt og registreret så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.