Behandling af personoplysninger i forbindelse med SOLVIT

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med SOLVIT.

 • Opdateret 3. april 2019

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Att. Databeskyttelsesrådgiveren, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Løsning af problemer i forbindelse med udøvelse af EU-rettigheder i det indre marked

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Forordning nr. 1024/2012 af 25. okt. 2012 (IMI-forordningen), art. 13, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, art. 9, stk. 2, litra g, og art. 10.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
 • Personfølsomme oplysninger
 • Oplysninger om strafbare forhold

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Andre offentlige myndigheder (herunder i andre EU-lande)
 • EU-Kommissionen

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget personoplysninger via din forespørgsel til SOLVIT. Vi kan i visse tilfælde ikke behandle din forespørgsel, hvis du ikke har angivet dine personoplysninger i forespørgslen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger i SOLVIT-sagsbehandlingssystemet vil blive blokeret/anonymiseret senest 18 mdr. efter afslutningen af sagen.

Oplysningerne fra de e-mails, som er afsendt som en del af sagsløsningen, bliver slettet snarest og senest efter 5 år afhængigt af graden af følsomhed.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.