Behandling af personoplysninger i forbindelse med Regnskab 2.0

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med indsendelse af årsrapporter i Regnskab 2.0.

 • Opdateret 24. april 2019

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33923350
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Att. Databeskyttelsesrådgiveren, Slotholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Sagsbehandling i forbindelse med indberetning af årsrapporter og klager i relation hertil
 • Generel kommunikation i forbindelse med sagsbehandlingen
 • Offentliggørelse af årsrapporter, undtagelseserklæringer m.v.
 • Afgiftspålæg
 • Kontrol og tilsyn
 • Statistik til brug for optimering af sagsbehandling, digitale løsninger og øvrige områder, der ligger indenfor Erhvervsstyrelsens ressort
 • Identifikation af partsrepræsentanter (anmeldere)

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Årsregnskabslovens §§ 150-152, § 154, § 159, § 160
 • Anmeldelsesbekendtgørelsen

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder særligt navn og adresse mv.
 • Fortrolige oplysninger, herunder CPR-nummer
 • Følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger (dersom du klager over afgift og indsender dokumentation i form af lægeerklæring eller lignende)

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Årsrapporter, herunder personoplysninger som måtte være indeholdt heri, som offentliggøres i CVR, indberettes direkte til Erhvervsstyrelsen af de regnskabspligtige virksomheder gennem en række digitale løsninger, hvorefter de indberettede årsrapporter offentliggøres umiddelbart.

Oplysninger om ledelsesmedlemmer, som pålægges afgifter som følge af manglende indberetning af årsrapporter, indhentes fra Erhvervsstyrelsen it-systemer, herunder det Centrale Virksomhedsregister.

Personoplysninger, som er indeholdt i klager over afgifter, stammer fra de klager, som indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Årsrapporter, herunder personoplysninger som måtte være indeholdt heri, opbevares i Erhvervsstyrelsen it-systemer og offentliggøres i det Centrale Virksomhedsregister uden tidsbegrænsning.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare de øvrige af dine registrerede personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på offentlige myndigheders dokumentationsforpligtelse samt behovet for at kunne tilgå tidligere afgørelser mv., når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Dine offentliggjorte personoplysninger kan blive overført til modtagere uden for EU og EØS i kraft af offentliggørelsen af årsrapporten. Hjemlen hertil findes i databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra g.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.