Behandling af personoplysninger i forbindelse med p-enhedsløsningen

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med p-enhedsløsningen.

 • Opdateret 24. april 2019

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: +45 35 29 10 00
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: +45 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Registrering af produktionsenheder (p-enheder)
 • Offentliggørelse af stamoplysninger om p-enheder i det Centrale Virksomhedsregister
 • Identifikation af partsrepræsentanter og øvrige tredjeparter
 • Generel kommunikation i forbindelse med din anmeldelse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • CVR-loven
 • Anmeldelsesbekendtgørelsen

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse (i de tilfælde hvor dine personlige oplysninger registreres som en del af produktionsenhedens grundoplysninger) og oplysninger knyttet til dit NemID såvel som IP-adressen, hvorfra registreringen er foretaget (særligt for anmeldere)

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder
 • Grundoplysninger om produktionsenheder offentliggøres i det Centrale Virksomhedsregister

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysninger om produktionsenheder, herunder disses kontaktoplysninger, som Erhvervsstyrelsen behandler i forbindelse med registrering, vil være indberettet direkte til styrelsen gennem de digitale selvbetjeningsløsninger – enten hvor du selv har indberettet dem, eller hvor tredjemand er blevet befuldmægtiget hertil.

Oplysninger om anmeldere stammer fra den digitale signatur, som anvendes i forbindelse med den digitale indsendelse af sagen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer oplysninger om produktionsenheder uden tidsbegrænsning, idet det følger af lovgivningen, at de pågældende oplysninger optages i det Centrale Virksomhedsregister, som er offentligt tilgængelig. Dertil kommer i øvrigt, at vi er underlagt nogle dokumentationskrav, som bevirker, at vi skal opbevare dokumenter og oplysninger, som relaterer sig til registreringssager, herunder personoplysninger som måtte være indeholdt heri, uden tidsbegrænsning.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender automatiske afgørelser til brug for registrering af produktionsenheder. Med andre ord er vores registreringsopløsninger opsat på en sådan måde, at en række forretningsregler i vores digitale løsninger medfører, at din sag kan blive godkendt uden involvering af en sagsbehandler. Du kan derfor i de fleste tilfælde forvente, at din sag bliver godkendt i direkte forlængelse af, at den bliver indsendt. Automatikken har således til formål at sikre, at din anmeldelse bliver godkendt og registreret så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.