Behandling af personoplysninger i forbindelse med Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

  • Opdateret 20. maj 2019

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@em.dk
  • På telefon: 33 92 33 50
  • Ved brev: Erhvervsministeriet, Att. Databeskyttelsesrådgiveren, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Som led i behandlingen af indkomne klager til Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (MKI), bruges dine personoplysninger til at indhente eventuelle supplerende oplysninger fra dig vedr. den problemstilling, du har beskrevet i klagen samt i forbindelse med øvrig behandling af din klage i MKI.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Lov nr. 546 om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd af 18. juni 2012 med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelse nr. 936 om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd af 18. september 2012, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, art. 9, stk. 2, litra g, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, vedrørende behandling af cpr.-nr.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, som de kontaktoplysninger, du har indgivet ifm. indsendelsen af klagen, evt. kontaktoplysninger på kontaktpersoner og evt. kontaktoplysninger på den krænkede. Desuden kan der forekomme fortrolige og/eller følsomme personoplysninger i klagen og evt. vedlagt dokumentation, ligesom der kan fremkomme fortrolige og/eller følsomme personoplysninger i forbindelse med behandlingen af klagen.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne stammer fra din indsendelse af klage til MKI samt efterfølgende sagsbehandling, jf. ovenstående. Såfremt MKI ikke modtager oplysningerne, vil det ikke være muligt for MKI at behandle sagen, herunder få sagen tilstrækkeligt oplyst.

Opbevaring af dine personoplysninger

  • Lov om offentlighed i forvaltning § 15, medfører, at alle dokumenter, som modtages af en offentlig myndighed, skal journaliseres, hvis dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen.

  • Klage og dokumentation journaliseres ved modtagelsen og løbende under sagsbehandlingen og afleveres til Statens Arkiver hver 5. år efter Arkivlovens regler.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på behovet for at kunne tilgå tidligere sager af hensyn til udviklingen i praksis, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.