Behandling af personoplysninger i forbindelse med Liberale erhverv

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med Liberale erhverv.

 • Opdateret 21. januar 2019

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Att. Databeskyttelsesrådgiveren, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Registrering, herunder godkendelse, deponering og bortfald af liberale udøvere, herunder identifikation af de pågældende udøvere
 • Generel kommunikation i forbindelse med sagsbehandlingen
 • Offentliggørelse i relevante registre, herunder ejendomsmæglerregistreret/revisorregisteret
 • Kontrol og tilsyn
 • Identifikation af partsrepræsentanter (anmeldere) og øvrige tredjeparter

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om formidling af fast ejendom
 • Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i ejendomsmæglerregisteret
 • Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
 • Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger (som fx navn og adresse)
 • Oplysninger om uddannelse og efteruddannelse
 • Fortrolige oplysninger (Straffedomme)

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Oplysningerne offentliggøres

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Dine offentliggjorte, ikke-fortrolige, personoplysninger kan blive overført til modtagere uden for EU og EØS som følge af offentliggørelsen i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra g.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne, som Erhvervsstyrelsen behandler i forbindelse med registrering af liberale erhverv, indberettes direkte til styrelsen gennem de dertil indrettede digitale selvbetjeningsløsninger eller papirblanketter – enten hvor du selv har indberettet dem, eller hvor tredjemand er blevet befuldmægtiget hertil.

Straffeoplysninger indhenter vi fra politiet (Kriminalregisteret).

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysninger om dit navn, adresse, udøvelsestype samt erhvervsstatus offentliggøres desuden i det relevante register (revisor-/ejendomsmæglerregisteret) uden tidsbegrænsning i overensstemmelse med lovgivningen, jf. ovenfor.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine øvrige personoplysninger fra registreringen. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på behovet for opbevaring af oplysningerne i forhold til overholdelse af vore myndighedsforpligtelser, herunder tilsynet, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.