Behandling af personoplysninger i forbindelse med Informationssystemet for det indre marked (IMI)

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med Informationssystemet for det indre marked (IMI).

 • Opdateret 7. august 2020

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er sammen med øvrige kompetente myndigheder og Europa-Kommissionen dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du kan læse mere om det fælles dataansvar på Kommissionens hjemmeside: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_da.htm.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Att. Databeskyttelsesrådgiveren, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Myndighedssamarbejde om sager vedr. udøvelse af fri bevægelighed i det indre marked i EU

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Forordning nr. 1024/2012 af 25. okt. 2012 (IMI-forordningen) art. 13, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, art. 9, stk. 2, litra g, og art. 10.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger
 • Følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger
 • Oplysninger om strafbare forhold

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Andre offentlige myndigheder (herunder i andre EU-lande)
 • EU-Kommissionen

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget dine personoplysninger via andre myndigheder, herunder i andre EU-lande, eller hvis du har afgivet oplysningerne direkte i IMI eller til en kontaktperson i Erhvervsstyrelsen. Behandlingen af dine personoplysninger er en forudsætning for at vi kan besvare din henvendelse.

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommissionen sørger for drift af IMI-systemet og er ansvarlig for, at dine persondata heri opbevares i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Personoplysninger, der behandles i IMI, blokeres normalt 6 måneder, efter proceduren for administrativt samarbejde blev formelt afsluttet i systemet.

Alle personoplysninger slettes automatisk i IMI 3 år efter den formelle afslutning af en administrativ samarbejdsprocedure.

Det er desuden muligt i konkrete tilfælde at slette personoplysninger i IMI inden opbevaringsperiodens udløb hvis en kompetent myndighed udtrykkeligt anmoder om det, og forudsat at du som berørt person har givet dit samtykke til det.

For så vidt angår personoplysninger, som styrelsen modtager via Outlook, overføres disse til styrelsens journaliseringssystem F2. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare disse oplysninger, men vi kan orientere dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens dokumentationsforpligtelse og arkivlovgivningen, når vi beslutter, hvornår dine oplysninger, skal slettes fra F2.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har som berørt person også ret til at få adgang til dine oplysninger i IMI. Du kan anmode hvilken som helst kompetent myndighed, der er involveret i din sag om adgang til oplysningerne. Myndigheden skal godkende din anmodning. Hvis sagen stadig er åben, eller den blev afsluttet for under 6 måneder siden, kan myndigheden udskrive en rapport til formålet i IMI-databasen. Ved anmodninger vedrørende ældre sager skal myndigheden kontakte Kommissionens IMI-helpdesk. Den kan hente oplysninger i op til 3 år efter sagens afslutning. Derefter slettes alle personoplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.