Behandling af personoplysninger i forbindelse med skriftlige henvendelser til Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med skriftlige henvendelser til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.

 • Opdateret 7. april 2019

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: [email protected]

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: [email protected]
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Att. Databeskyttelsesrådgiveren, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Besvarelse af henvendelser, der relaterer sig til Erhvervsstyrelsen myndighedsområde
 • Journalisering af henvendelser, der relaterer sig til konkrete sager, med henblik på efterfølgende sagsbehandling
 • Statistik til brug for optimering af sagsbehandling, digitale løsninger og øvrige områder, der ligger indenfor Erhvervsstyrelsens ressort

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Princippet om god forvaltningsskik, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
 • Forvaltningslovens § 7, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c
 • Offentlighedslovens § 15, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn, e-mailadresse og telefonnummer (afhængigt af hvad du har angivet i vores kontaktformular)
 • Fortrolige og følsomme oplysninger, herunder cpr.nr., helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold mv.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysninger, som behandles gennem vores kontaktformular, stammer fra de indtastninger, som du har foretaget i formularen.

Personoplysningerne kan have betydning for vores mulighed for at hjælpe dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

I de tilfælde hvor din henvendelse har betydning for en konkret sag, vil henvendelsen, herunder også de personoplysninger som er knyttet hertil, blive journaliseret i vores systemer med henblik på sagsbehandling, hvorefter den vil blive opbevaret indtil styrelsen ikke længere har et sagligt behov herfor, jf. arkivlovgivningen og det offentliges dokumentationsforpligtelser.

Dersom din henvendelse ikke skal journaliseres, jf. ovenfor, vil henvendelsen samt de personoplysninger, der knytter sig hertil, blive slettet 12 måneder efter, at vi senest har besvaret henvendelsen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.