Behandling af personoplysninger i forbindelse med gensidig anerkendelse og midlertidig levering af tjenesteydelse for revisorer

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med gensidig anerkendelse og midlertidig levering af tjenesteydelser for revisorer.

 • Opdateret 2. oktober 2020

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til brug for behandlingen af din henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), lovbekendtgørelse nr. 1167 af 9. september 2016, jf. forordning nr. 1024/2012 af 25. okt. 2012 (IMI-forordningen), art. 13, og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, og art. 10.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig (afhængigt af den konkrete sag):

 • Identifikationsoplysninger
 • Oplysninger om strafbare forhold
 • Oplysninger om økonomiske forhold for så vidt angår gensidig anerkendelse (når en revisor skal autoriseres skal pågældende dokumentere, at vedkommende ikke har gæld over 50.000 kr. til det offentlige).

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • EU-kommissionen - via databasen Internal Market Information (IMI).
 • Hvis en udenlandsk virksomhed spørger til en navngiven dansk revisor oplyses om autorisationstidspunkt og eventuel deponering/frakendelse.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 • Erhvervsstyrelsen videregiver ikke dine personoplysninger i forbindelse med ovenstående behandling.
 • Hvis en udenlandsk myndighed spørger til en navngiven dansk revisor oplyses om autorisationstidspunkt og eventuel deponering/frakendelse. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Data kommer fra dig selv og databaser i udlandet (i EU).

I den udstrækning, du ikke afgiver dine personoplysninger til behandling i Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med ovenstående, vil det ikke være muligt at blive anerkendt som revisor i Danmark eller få adgang til midlertidig levering af tjenesteydelser for revisorer.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens saglige behov for opbevaring af oplysningerne, herunder behovet for at kunne rekonstruere bortkomne autorisationer, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.