Behandling af personoplysninger i forbindelse med forsvarsindustri

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med forsvarsindustri.

  • Opdateret 22. november 2019

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 10 00
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@em.dk
  • På telefon: 33 92 33 50
  • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • For udenlandske virksomheder – kontaktoplysninger til henvendelser på den ansvarlige for Industrial Co-operation Contract (ICC aftalen)
  • For danske virksomheder – kontaktoplysninger til henvendelser i forbindelse med den udenlandske virksomheds årsafrapportering og indgåelse af projekter

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Retningslinjer for industrisamarbejde herunder bilateral aftale konstruktioner med de udenlandske virksomheder, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige oplysninger (Navn, professionel tlf. nr., professionel e-mail adresse)

Hvor dine personoplysninger stammer fra

  • For danske virksomheder er oplysningerne hovedsageligt kommet fra de udenlandske leverandørers årlige afrapportering og ved indgåelse af forhåndsgodkendte projekter
  • For udenlandske virksomheder er oplysningerne kommet ved indgåelse af ICC

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe ICC aftaleforholdet består plus 5 år.  

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.