Behandling af personoplysninger i forbindelse med forsinket indberetning af årsrapport

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med forsinket indberetning af årsrapport.

 • Opdateret 3. april 2019

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: +45 35 29 10 00
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: +45 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling i forbindelse med forsinket indberetning af årsrapport. Der kan være tale ønske om udskydelse af oversendelse til tvangsopløsning samt klager over oversendelse til tvangsopløsning.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databehandlingen er afledt af den almindelige sagsbehandling i medfør af årsregnskabsloven og tilgrænsende lovgivning, herunder følgende:
  • årsregnskabslovens § 150, stk. 3, som fastsætter, at det er styrelsen, som kan vælge at oversende til tvangsopløsning. Konkret kan udskydes, hvis der er særlig omstændigheder, fx kapitalejers død. I den forbindelse indhentes oplysninger.
  • årsregnskabslovens § 160, hvoraf det følger, at Erhvervsstyrelsen af virksomheden, dens ledelse eller dens revisor kan forlange de oplysninger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om der er sket overtrædelse af årsregnskabsloven, tilgrænsende lovgivning og virksomhedens vedtægter, eller om en overtrædelse er bragt til ophør.
 • Offentlighedslovens § 15 om journaliseringspligt.
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, art. 9, stk. 2, litra g og art. 10.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig [følgende afhænger af den konkrete sag]:

 • Identifikationsoplysninger 
 • Oplysninger vedr. ansættelsesforhold
 • Oplysninger om sygdom
 • Oplysninger strafforhold
 • Oplysninger om økonomiske forhold

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Der videregives ikke oplysninger til andre myndigheder, private institutioner mv.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Data kommer fra ansatte i den virksomhed som årsrapporten vedrører, virksomhedens rådgivere eller lign. Såfremt Erhvervsstyrelsen ikke modtager oplysningerne, vil virksomheden blive oversendt til tvangsopløsning.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens behov for at kunne fastholde og vurdere styrelsens hidtidige praksis, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.