Behandling af personoplysninger i forbindelse med Fakturablanketten

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med Fakturablanketten.

  • Opdateret 7. juli 2020

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: [email protected]

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: [email protected]
  • På telefon: 33 92 33 50
  • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • At håndtere elektroniske fakturaer og kreditnotaer


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Lov om offentlige betalinger m.v. § 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 med senere ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger
  • Fortrolige oplysninger, herunder cpr-nr. (hvis disse angives i fakturaen)
  • Følsomme oplysninger om helbredsforhold (kan fremgå indirekte)

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine oplysninger til andre offentlige myndigheder i regioner, staten og kommuner.

Det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen gør brug af it-leverandører til udvikling, drift og vedligehold af it-systemer. I tilfælde hvor disse it-leverandører er databehandlere, har styrelsen indgået databehandleraftaler med disse.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget ovennævnte oplysninger fra din faktura.

Der er ikke indhentet oplysninger fra andre kilder.

Opbevaring af dine personoplysninger

Erhvervsstyrelsen opbevarer som udgangspunkt kun de behandlede data i få sekunder, hvorefter de slettes. I særlige tilfælde vil oplysningerne blive opbevaret i op til 36 timer.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.