Behandling af personoplysninger i forbindelse med EU controlling

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med EU controlling.

 • Opdateret 2. april 2019

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: + 45 35 29 10 00
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At sikre kontrollen af EU's strukturfonde.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, art. 9, stk. 2, litra g og art. 10.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger, herunder identifikationsoplysninger som navn og adresse, oplysninger
  vedrørende løn og andre økonomiske forhold, uddannelse, arbejde, orlov, arbejdsløshedssikring, ledighed, kontanthjælp, kvalifikationer
 • Oplysninger om strafbare forhold
 • Følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger mv.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Til andre offentlige myndigheder, overstatslige myndigheder, herunder Europa-Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret, private virksomheder herunder offentlige/private der er kontraktansvarlige partnere (støttemodtagere) samt revisorer som eksterne databehandlere med henblik på kontrolformål.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Fra strukturfondenes IT-systemer samt kontraktansvarlige partnere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger frem til 31. december 2033.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.