Behandling af personoplysninger i forbindelse med Erhvervsstyrelsens tilsyn på hvidvaskområdet (web scraping)

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med Erhvervsstyrelsens tilsyn på hvidvaskområdet (web scraping) 

  • Opdateret 24. marts 2022

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen 
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: [email protected]

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: [email protected]
  • På telefon: 33 92 33 50
  • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • At finde frem til virksomheder omfattet af Erhvervsstyrelsens tilsyn efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelseslovens art. 6, stk. 1, litra e, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse.
  • Kapitel 1 i bekendtgørelsen om Erhvervsstyrelsens behandling af data, herunder §§ 1 og 3.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn og andre personoplysninger, som er præsenteret på virksomhedernes hjemmesider samt CVR-nummer (i de tilfælde hvor der er tale om enkeltmandsvirksomheder).

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra de offentlig tilgængelige hjemmesider samt eventuelt fra blogs eller fora hvor dine oplysninger kan være blevet nævnt i forbindelse med virksomhedsaktiviteter.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvorvidt hjemmesiden tilhører en virksomhed der vurderes at være underlagt Erhvervsstyrelsens tilsyn, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret, idet disse derfor vil blive behandlet i overensstemmelse med offentlighedslovens journaliseringsforpligtelse.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.      

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsministeriet. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den må-de, Erhvervsstyrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.