Behandling af personoplysninger i forbindelse med Erhvervsstyrelsens tilsyn på hvidvaskområdet

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med Erhvervsstyrelsens tilsyn på hvidvaskområdet.

 • Opdateret 21. januar 2020

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 10 00
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til brug for Erhvervsstyrelsens forpligtelser som tilsynsmyndighed i medfør af hvidvaskloven (Bekendtgørelse nr. 930 af 6. september 2019 af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme med de senere ændringer der følger af Lov nr. 533 af 7. maj 2019 om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed samt de senere ændringer der følger af Lov nr. 1563 af 27. december 2019 om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel, virksomhed og forskellige andre love)

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • I medfør af hvidvasklovens § 57, stk. 1, påser Erhvervsstyrelsen, at virksomheder og personer omfattet af lovens § 1, stk. 1, nr. 15-18 og 22, overholder hvidvaskloven, samt regler udstedt i medfør heraf og forordninger udstedt af Europa-Parlamentet og Rådet indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.
 • I henhold til hvidvasklovens § 59, stk. 1, skal virksomheder og personer som nævnt i hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 15-18 og 22, give Erhvervsstyrelsen de oplysninger som er nødvendige for styrelsens virksomhed.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
 • Fortrolige oplysninger (herunder CPR-oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser)
 • I særlige tilfælde behandles personfølsomme oplysninger, herunder helbredsmæssige oplysninger, oplysninger om etnisk oprindelse samt politisk eller religiøs overbevisning, såfremt behandlingen heraf er nødvendig til gennemførelse af et effektivt tilsyn.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Oplysninger kan, såfremt det vurderes relevant, videregives internt og til andre offentlige myndigheder, herunder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Finanstilsynet, Skatteforvaltningen, Hvidvaskforum i medfør af hvidvasklovens § 74 og 74 a, samt til Erhvervsankenævnet og danske domstole.
 • Oplysninger om personer, herunder ledelsesmedlemmer, ansatte og reelle ejere i virksomheder omfattet af hvidvaskloven, kan i visse tilfælde videregives til den nævnte virksomhed, til brug for gennemførelse af et effektivt tilsyn efter hvidvaskloven, herunder til brug for den afgørelse som Erhvervsstyrelsen skal træffe.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Erhvervsstyrelsen har modtaget dine oplysninger fra selvbetjeningsløsningen på Virk Indberet. Erhvervsstyrelsen kan i visse tilfælde have modtaget oplysninger fra dig fra andre kilder, herunder fra andre offentlige myndigheder og internt i Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen kan desuden have modtaget oplysninger om dig i forbindelse med kontrolbesøg hos de i hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 15-18 og 22, nævnte virksomheder og personer.

Opbevaring af dine personoplysninger

Erhvervsstyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse, at der vil blive lagt vægt på oplysningernes relevans i forbindelse med Erhvervsstyrelsens forpligtelser på hvidvaskområdet, herunder hensynet til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, samt hensynet til effektiv kontrol, når opbevaringstiden af dine oplysninger skal fastlægges.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.