Behandling af personoplysninger i forbindelse med Erhvervslivets EU- og Regelforum

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med Erhvervslivets EU- og Regelforum.

  • Opdateret 5. marts 2020

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@em.dk
  • På telefon: 33 92 33 50
  • Ved brev: Erhvervsministeriet, Att. Databeskyttelsesrådgiveren, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Som led i behandlingen af indkomne henvendelser til Erhvervslivets EU- og Regelforum, bruges dine personoplysninger af medarbejderne i sekretariatet for forummet 'Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering' til at indhente eventuelle supplerende oplysninger fra dig vedr. den problemstilling, du har beskrevet i henvendelsen til Erhvervslivets EU- og Regelforum. Derudover bruger vi dem i forbindelse med en eventuel dialog om Erhvervslivets EU- og Regelforums behandling af din henvendelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Behandlingen af dine oplysninger henhører under offentlig myndighedsudøvelse som Erhvervsstyrelsen har fået pålagt, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger, herunder den mailadresse du angiver i forbindelse med indsendelsen af din henvendelse til Erhvervslivets EU- og Regelforum via postkassen Regelforum@erst.dk eller Erhvervslivets EU- og Regelforums hjemmeside www.Regelforum.dk.   

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine oplysninger stammer fra indsendelsen af din henvendelse til Erhvervslivets EU- og Regelforum, jf. ovenstående. Hvis vi ikke modtager dine personoplysninger, kan vi ikke behandle din henvendelse.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til to år, hvorefter de anonymiseres ved at slette overstående personoplysninger fra din henvendelse.  

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.