Behandling af personoplysninger i forbindelse med ejerbog for selskaber

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med ejerbog for selskaber

 • Opdateret 21. januar 2019

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Førelse af ejerbog, herunder sikring af ejeres identitet
 • Generel kommunikation i forbindelse med registreringer i ejerbogen
 • Statistik til brug for optimering af sagsbehandling, digitale løsninger og øvrige områder, der ligger indenfor Erhvervsstyrelsens ressort
 • Identifikation at partsrepræsentanter (anmeldere) og øvrige tredjeparter

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Selskabslovens §§ 50-54.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger (navn og adresse og i visse tilfælde e-mailadresse)
 • Fortrolige oplysninger (CPR-nummer og i visse tilfælde andet identifikationsnummer samt oplysninger om straffedomme)

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Andre offentlige myndigheder

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Hvis du er registreret som ledelsesmedlem/og eller fuldt ansvarlig deltager i den virksomhed, som anmoder om at få udstedt en serviceattest, indhentes oplysninger om dit navn, adresse og CPR-nummer fra Erhvervsstyrelsen CVR-database. Hvis du derimod er anført som repræsentant for den givne virksomhed, har vi modtaget de pågældende oplysninger fra personen, der har anmodet om at få udstedt en serviceattest.

Oplysninger, om hvorvidt virksomheden opfylder sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter og afgifter, indhenter vi fra Skattestyrelsen.

Oplysninger om eventuelle straffedomme indhenter vi fra politiet (Kriminalregisteret).

Oplysninger, om hvorvidt virksomheden har opfyldt sine forpligtelser i forhold til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger, indhenter vi fra ATP.

Oplysninger, om hvorvidt virksomheden er erklæret konkurs, under rekonstruktion, eller er taget under likvidation som følge af forudgående tvangsopløsning, indhenter vi fra landets skifteretter.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på oplysningernes relevans for styrelsens behandling af anmodninger om serviceattester generelt, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.