Behandling af personoplysninger i forbindelse med CVR

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med CVR.

 • Opdateret 8. oktober 2020

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35291000
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Att. Databeskyttelsesrådgiveren, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At registrere virksomheds- og  deltageroplysninger
 • At stille de registrerede virksomheds- og deltageroplysninger til rådighed til brug for registerets anvendere
 • At finde fejl i systemer, føre statistik mv.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • CVR-loven, jf. LBKG 2019-10-16 nr. 1052, og CVR-bekendtgørelsen, jf. bek. 2014-08-21 nr. 932 om det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger (navn, adresse og virksomhedstilknytninger)
 • CPR-nummer/andet identifikationsnummer
 • IP-adresse

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Enhver kan som udgangspunkt få adgang til de virksomheds- og deltageroplysninger, som registreres.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Idet (ikke-fortrolige) personoplysninger i CVR offentliggøres, kan oplysningerne tilgås af modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysninger, som er indeholdt i CVR, stammer fra de selskabs- og virksomhedsindberetninger, som anmeldes til registrering gennem Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsninger samt papirblanketter.

Personoplysninger valideres og vedligeholdes løbende via automatiske kørsler fra Det Centrale Personregister, således at navne- og adresseoplysninger løbende opdateres i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

I den udstrækning, du ikke afgiver dine personoplysninger til behandling i Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med ovenstående, vil det ikke være muligt at blive indregistreret som virksomhedsdeltager mv.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i CVR uden tidsbegrænsning i overensstemmelse med lovgivningen, jf. ovenfor.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Det bemærkes, at det ikke er teknisk muligt for Erhvervsstyrelsen at identificere din IP-adresse, hvorfor der ikke vil være adgang til indsigt i denne personoplysning.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan finde vores kontaktoplysninger øverst på siden.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk