Publikation

AMVAB-måling: Lov om ændring af årsregnskabsloven (land-for-land-rapport om selskabsskatteoplysninger)

Denne ex post-måling afdækker de administrative byrder for erhvervslivet forbundet med indførelsen af lovkravet om at udarbejde, indsende og henvise til en land-for-land-rapport om virksomhedens selskabsskatteoplysninger.

  • 12. september 2023

Med lov om ændring af årsregnskabsloven (som implementerer EU-direktiv 2021/2101), vedtaget d. 1. juni, pålægges multinationale virksomheder/koncerner i en EU/EØS-medlemsstat, hvis konsoliderede omsætning for hvert af de to seneste regnskabsår oversteg 750.000.000 EUR (5,6 mia. kr.), at udarbejde og offentliggøre en land-for-land-rapport om virksomhedens selskabsskatteoplysninger for så vidt angår det seneste af disse to regnskabsår. Tilsvarende pålægges samme forpligtelse for filialer og dattervirksomheder i en EU/EØS-medlemsstat, hvis hovedselskab eller øverste modervirksomhed/koncern ikke selv er underlagt lovgivningen i en EU/EØS-medlemsstat, og hvis samlede omsætning i hvert af de seneste to regnskabsår oversteg 750.000.000 EUR (5,6 mia. kr.). 

Denne AMVAB-måling afdækker de forventede administrative omkostninger forbundet med at udarbejde, indsende og henvise til denne rapport på egen hjemmeside. I AMVAB-målingen er der bl.a. taget højde for, at tilvejebringelse af rådata til brug for land-for-land-rapporten i forvejen er et krav for alle store virksomheder jf. skattekontrollovens bestemmelser om land-for-land-rapportering (§ 47-52). Ligeledes tager AMVAB-målingen bl.a. også højde for, at visse virksomheder i forvejen udarbejder en land-for-land-rapport, som enten helt eller delvist lever op til de fastsatte krav ved ændringen af årsregnskabsloven samt at visse virksomheder, inddelt i segmenter og undersegmenter, vil efterleve kravene på forskellig vis og dermed opleve varierende omkostningsniveauer.

På baggrund af AMVAB-målingen estimeres det, at lovændringen vil medføre løbende administrative byrder for ca. 6,7 mio. kr. årligt samt administrative omstillingsomkostninger for ca. 2,6 mio. kr. årligt.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.