Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse03.07.2014

Virksomhedsforum sætter aftryk på vækstpakke

Emner: Vækst og iværksætteri

Aftale om Vækstpakke 2014 indeholder 23 nye forenklinger for virksomhederne - bl.a. kortere sagsbehandlingstider og afskaffelse af særregler - som Virksomhedsforum for enklere regler står bag.

Virksomhedsforums formand, Michael Ring, adm. direktør i Stelton A/S:

Virksomhederne skal bruge deres tid på at drive og udvikle deres virksomhed – ikke på bureaukrati. Derfor er det meget tilfredsstillende, at der bliver lyttet til vores anbefalinger, og at vækstpakken har mange tiltag, der forenkler reglerne for erhvervslivet.

- Det er vigtigt for virksomhedernes konkurrenceevne, at der ikke stilles strengere krav i Danmark end i andre lande. Det har også betydning for mulighederne for at bevare arbejdspladser i Danmark. Derfor er det positivt, at regeringen vil bringe brandkravene til højlagre i overensstemmelse med vores nabolande.

Blandt de forslag, som Virksomhedsforum får gennemført er kortere sagsbehandlingstider på vigtige områder som miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggetilladelser. En række særregler bliver afskaffet, mens andre regler tilpasses, så de svarer til reglerne i vores nabolande. Det gælder fx reglerne for alkoholprocent i alkoholfrie øl og brandkrav til højlagre. Regeringen styrker også arbejdet med konsekvensvurderinger af ny regulering og sætter mål for reduktionen af byrder frem mod 2020.

Michael Ring:

Ny regulering skal være gennemtænkt, og myndighederne skal have forholdt sig til konsekvenserne for virksomhederne, så der ikke kommer flere og flere nye byrder. Derfor er det positivt, at regeringen styrker konsekvensvurderingerne af ny regulering og sætter som mål, at byrderne skal reduceres med mindst 2 mia. kr. i 2020. Vi håber, det bliver fulgt op af længere høringsfrister og bedre inddragelse af erhvervslivet i lovprocessen.

Kontaktperson: Formand for Virksomhedsforum for enklere regler Michael Ring tlf. 20 20 84 86.

Fakta - Forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres helt eller delvist med aftale om Vækstpakke juni 2014

Nedenfor fremgår de forslag, som Virksomhedsforum har sendt til regeringen, og som helt eller delvist gennemføres med aftalen om Vækstpakke juni 2014. Forslagets nummer på www.enklereregler.dk er angivet i parentes, hvor der kan læses mere om forslaget fra Virksomhedsforum og regeringens svar.

Opbevaring af farmaceutisk dråbeprodukt på højlager (284)

Der foretages en revision af de tekniske forskrifter, for så vidt angår blandet oplag i højlagre.

Forenkling og ensretning af krav til brandsikring af højlagre (207)

Brandkrav ved byggeri af højlagre tilpasses til de regler, som gælder i de øvrige nordiske lande, herunder gives mulighed for at benytte flere typer isoleringsmaterialer.

En privatisering af brandsagsbehandlingen (267)

Den tekniske byggesagsbehandling vil blive professionaliseret, herunder vil fordele og ulemper ved at samle sagsbehandlingen i større enheder blive undersøgt

Reform af den kommunale byggesagsbehandling (278)

Der vil blive indført flere anmeldeordninger for byggesager. Derudover forventes den byggepolitiske strategi at indeholde initiativer, som adresserer udfordringer ved byggesagsbehandling.

Dansk berigelsespraksis (118)

Reglerne for tilsætning af næringsstoffer til fødevarer vil blive betydeligt forenklet.

Alkoholfri øl skal have samme betingelser i DK som i resten af Europa (56)

De danske regler om alkoholprocent i alkoholfri øl er blevet ændret. Grænsen for "alkoholfri" er ændret fra 0,1 vol. % til 0,5 % vol.

Evaluering af næringsbasen – virker ordningen efter hensigten? (16)

Næringsbrevordningen afskaffes. Ordningen medfører betydelige omkostninger, men bidrager ikke til fødevaresikkerheden.

Kommunale sagsbehandlingstider ved ansøgning om miljøgodkendelse (199)

Sagsbehandlingstiderne vil blive reduceret med i gennemsnit en tredjedel på tværs af en række områder, bl.a. miljøgodkendelser, og den erhvervsrettede sagsbehandling vil blive forenklet.

Undgå produktionslofter i forbindelse med vilkårsstillelse i miljøgodkendelsessager – vilkårene/reguleringen skal være baseret på miljøbelastningen (282)

Miljøreguleringen vil blive omlagt, så der i højere grad stilles krav til virksomhedernes udledning til miljøet fremfor virksomhedernes produktionsniveau. Det vil sikre virksomhederne større fleksibilitet i deres produktion uden at øge miljøbelastningen

Forenkling af den danske model for miljøgodkendelse af drifts- og anlægsændringer på bestående virksomheder (308) og flere anmelderordninger på miljøområdet (281)

Der igangsættes en analyse af de danske krav til miljøteknologi (BAT) med henblik på at tage stilling til harmonisering i forhold til niveauet i vores nabolande. Derudover indføres flere anmelderordninger for virksomheder og landbrug. Ca. 80. pct. af sagerne for miljøgodkendelser flyttes til en anmeldeordning.

Nabotjek som inspiration til forenkling af miljøområdet (305)

Der vil blive fortages et nabotjek af miljøregulering og kontrol af primærjordbrug (jf. aftalen om Vækstplan for fødevarer).

Omkostningerne på kødkontrolområdet bør reduceres (316)

Det igangsatte arbejde for effektivisering af kødkontrollen fortsættes således, at omkostningerne nedbringes med yderligere 28,5 mio. kr. frem mod 2020. Der igangsættes desuden en komparativ analyse af kødkontrollen i sammenlignelige nabolande (”nabotjek”).

En indgang for erhvervslivet i alle kommuner (202)

Der arbejdes efter, at Kommunerne systematisk etablerer én indgang – one-stop-shop – for virksomhederne.

Bogføring-, moms- og regnskabsløsning (161)

Det gøres nemmere og mere automatisk for særligt små virksomheder at bogføre og afregne moms og skat bl.a. ved at koble bankdata med virksomhedernes regnskabssystemer (NemVirksomhed). Derudover analyseres muligheden for udvikling af digitale regnskaber, der automatisk kobler bogføringssystemer med indberetning til myndighederne.

Udvidelse af grunddata med regnskabsoplysninger (95)

Der gives gratis adgang til regnskabsdata. Endvidere vil eSKATdata sænke den finansielle sektors omkostninger til indsamling af data til brug for kreditvurdering.

Revisionspligt for mindre virksomheder (107)

For at nedbringe virksomhedernes omkostninger til bogføring og regnskaber analyseres muligheden for en lempelse af revisionspligten for mindre virksomheder

Øget anvendelse af opholds- og arbejdstilladelse for selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark (70)

Der lanceres en ny ordning ”Start-up Denmark” hvor iværksættere fra tredjelande får mulighed for at åbne selvstændig erhvervsvirksomhed.

Virksomhederne skal have lettere adgang til udenlandske ph.d'ere uddannet i Danmark (88)

Der sikres bedre vilkår for forskere, bl.a. får alle ph.d'ere seks måneders jobsøgningsophold.

Implementering af tværgående strategi for målrettet og dialogbaseret håndhævelse af erhvervsregulering (275)

Der udarbejdes en strategi, der skal styrke virksomheder og myndigheders anvendelse af internationale standarder. Der igangsættes endvidere en undersøgelse af mulighederne for at øge virksomhedernes og myndighedernes anvendelse af internationale kvalitetssikringsstandarder.

Kvantitativt mål for reduktion af byrder (298)

Der er fastsat en målsætning om, at erhvervslivets administrative og erhvervsøkonomiske byrder skal reduceres med netto mindst 2 mia. kr. i varig virkning i 2020 i forhold til 1. januar 2015.

Bedre konsekvensvurderinger (293) og Ny målemetode til at opgøre virksomheders byrder forbundet med at efterleve offentlige lovkrav (296)

Fra 1. januar 2015 indføres krav om, at der skal udarbejdes beregninger af de forventede erhvervsøkonomiske byrder eller lettelser ved forslag til ny regulering med væsentlige administrative eller erhvervsøkonomiske konsekvenser (såvel lovforslag som bekendtgørelser, herunder implementering af EU-regulering).
Vurderingerne skal som hidtil fremgå af lovforslags almindelige bemærkninger inden forslagene fremsættes og skal for bekendtgørelser udarbejdes inden forslagene sendes i ekstern høring, og fremgå heraf.