Virksomhedsforum for enklere regler

Virksomhedsforum for enklere regler har til formål at udpege områder, hvor virksomhederne oplever unødige økonomiske og administrative byrder og kommer med forslag til forenklinger af reglerne.

  • Opdateret 11. marts 2019

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering og Erhvervsministeriets departement fungerer i fællesskab som sekretariat for Virksomhedsforum for enklere regler, og Erhvervsstyrelsen forbereder og følger op på virksomhedsforums møder samt varetager kommunikation mellem virksomhedsforum og myndigheder.

Hvad er Virksomhedsforum for enklere regler?

Virksomhedsforum for enklere regler blev nedsat i foråret 2012 som et rådgivende organ for regeringens arbejde med erhvervsrettet afbureaukratisering. Det oprindelige mandat løb indtil udgangen af 2015, men regeringen har besluttet at forlænge mandatet til 2019.

Virksomhedsforum har til formål at identificere de områder, hvor virksomhederne oplever unødvendig omkostningsbebyrdende regulering og komme med konkrete forslag til forenklinger.

Udgangspunktet er, at virksomhederne skal bruge deres tid på at drive forretning og ikke på unødvendige administrative forpligtelser. Tilsvarende skal virksomhederne ikke opleve unødig omkostningsbebyrdende regulering.

Alle virksomheder har mulighed for at sende forslag til områder de ønsker forenklet via enklereregler.dk. Virksomhedsforum behandler løbende de indsendte forslag.

Gå til enklere regler.dk

Regeringens arbejde med forslag fra virksomhedsforum

Virksomhedsforum for enklere regler udpeger områder, hvor virksomheder oplever de største byrder og kommer med forslag til forenklinger.

Virksomhedsforum har til formål at komme med forslag der:

  • Reducerer de administrative byrder ved erhvervsreguleringen.
  • Reducerer omkostningerne ved at skulle efterleve reguleringen.
  • Reducerer omkostningerne til at omstille og tilpasse sin virksomhed i forbindelse med regelændringer.

Forslag fra Virksomhedsforum er omfattet af et "følg eller forklar"-princip. Regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor der ikke bliver gennemført forenklinger.

Følg status på initiativerne på enklereregler.dk

Regeringen opgør løbende status for indsatsen, herunder regeringens svar på forslagene og status for implementeringen af forslagene.

Medlemmer af virksomhedsforum

Medlemmerne af Virksomhedsforum for enklere regler kommer fra både erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer og virksomheder, eller er eksperter med viden om forenkling.

Kontakt i Erhvervsstyrelsen om virksomhedsforum